Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83" Jaarganga

69 —

30 September 1901, N° 18.

DE MAASGOUW

Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde.

PRIJS PER JAARGANG:

Voor Nederland .... 2 gulden » België 5 franken

Advertentiën: 10 cent per regel.

Dit blad verschijnt 2 maal per maand onder bescherming van het Provinciaal Genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde in Limburg.

De nadruk van artikels, buiten toestemming der schrijvers, isfverboden.

Abonnementen, brieven en mededeelingen te bezorgen bij de uitgevers Boosten & Stols, Moesmarkt 16, Maastricht.

Abonnementen' worden eveneens ontvangen bij alle postkantoren en boekhandelaren.

Bijdrage tot de geschiedenis van het Klooster der Preedikheeren te Sittard.

Medegedeeld door P. Doppler.

Bij het schiften der rechterlijke archieven kwam ons in handen de volgende brief van Roermond's bisschop, Eugenius Albertus d'AUamont, aan die van Nieuwstad over het recht dei- Preedikheeren van Sittard, om te Nieuwstad niet alleen, maar in geheel liet ambt Montfort station-s te houden. Het schijnt dat die van Nieuwstad den paters voornoemd dat recht betwist hadden en de Bisschop daaromtrent het uoodige onderzoek had doen instellen, waaruit het goede recht dier paters gebleken is. Öit deelde hij aan die van Nieuwstad bij dit schrijven mede en gaf tevens zijne goedkeuring daaraan. In dorso staat: „Brief van Eugenius Albertus waarbij confirmeert Word het recht der P. P. Predickheeren tot Zittard van hunne gewoonelycke statiën tot Nieuwstadt te sullen blijven houden."

Aangezien zoo weinig bekend is van de geschiedenis van voormeld klooster der Predikheeren, deelen wij dien brief in zijn geheel hier mede: ,

Ruremonde, den 20en Januari 1635.

Seer live ende wel beminde.

Rypelyck ondersocht ende g'examineert hebbende oft ^e Eerwaerde Paters Praedickheeren eenige jaerlycksche Natiën bij UE. mochten hebben, ofte niet, bevinden dat ^e voorscreven Paters ettelycke honderde jaeren herwaerts, Qlet alleen in TJE. parochie, maer int geheel districkt van ^QQtfort ende selve in dese stadt van Ruremonde altyt j^cifeiyck; met grooten loff de genoempde statiën hebben 3(üent ende dyenvolgens van onse voorsaten ende alle v°orige Bisschoppen tot deselve geapprobeert ende be^etticht, is oversulx niet nieuws dat wij vangelijcken

de ditto statie van de Paters Predickheeren door dese tegenwoordige syn becrachtcnde ende approberende, soo in UE. parochie als door het gants landt oft districkt van Montfort sorterende onder ons bisdom, van Ruremonde, sult daeromme de voorscreven Paters niet hebben in hun alt gebruyck te stooren, maer ter contrarie in 't selve behulpsaem ende toegedaen syn, twelck van UE als van goede Catholycke verwachtende blijven UE. getrouwen Herder in Christo.

Eugenius Albertus Bisschop van Ruremonde.

Grafschriften te Bingelrade.

Wij laten hier volgen de oude grafschriften die te vindeu zijn op het kerkhof te Bingelrade, en die ons welwillend werden medegedeeld door den Eerw. Heer J. W. Crousen, rector te Raath-Bingelrade. ■ De Red.

1. 1579 starf Paulus Daems op Unser Lieber Frauwen Crutwiung.

Bidt Gott vor die Seel.

2. Im Jare Unsers Heils

1594 den 30 Maij starb Marten Von Nierbeek. Dem Gott gnedig.

3. In September 1603 starb Hindrick

Schoffelen Man von Maria Von Nierbeek. Die Seele Godt Barmhartigh.

4. An° 1606 starb Geert: (Geertruid) Schoffelen

Husvrouw van Jan Mulder. Die Seele Godt genadich,

5. Anno 1622 den 22 Juny ist gestorven Maria

Doemen Hausfrauw van Giel Boes. An° 1651, 8 Ocfc: ist gestorven Maria Hare beider Dochter Bidt Godt vor die Seele.

Sluiten