Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

916

korte mededeelingen.

Noorwegen.

Na de aflevering van de onderzeezoot „Kobben", werden door de Noordsche regeering 3 booten van hetzelfde type bij de Germaniawerf besteld. Deze booten zullen in Juni, Juli en Augustus 1913 afgeleverd moeten worden, terwijl de onlangs bestelde 5de onderzeeboot 1 Juni 1914 gereed moet zijn.

Portugal.

In Livorno liep de onderzeeboot „Espardate" van stapel. Een boot van 't zelfde type is nog in aanbouw.

Er worden plannen beraamd tot den aanbouw van een bergingsvaartuig voor onderzeebooten.

Rusland.

De te Nikolajew gebouwde onderzeeboot van 500 ton is onder den naam „Krab" bij de Marine ingelijfd. De bouwtijd bedroeg 4 jaar. De boot is ingericht tot het leggen van mijnen.

Scheepsbouw.

Argentinië.

Met verwijzing naar de informatiën, die de vroegere secretaris van de Argentijnsche Vlootcommissie in Europa, Kapitein ter zee Ballve, over de op Fransche en Engelsche werven gebouwde en nog in aanbouw zijnde torpedojagers, aan het Marinebestuur verstrekt heeft, en waarin geadviseerd werd de vaartuigen niet te accepteeren, daar zij in geenen deele aan het contract voldeden, keert zich het voornaamste Argentijnsche blad „La Pensa" krachtig tegen het in sommige regeeringskringen heerschende voornemen, deze schepen, tenminste die, gebouwd op Fransche werven, uit een internationaal hoffelijkheidsoogpunt, zij het dan ook tegen lageren prijs, te nemen. Hier mag alleen het eigen belang den doorslag geven. Aan den anderen kant maakt eene afwijzing van deze vaartuigen nog niet uit, dat de Engelsche en Fransche scheepsbouwindustrie dergelijke schepen niet zou kunnen bouwen. Alleen kunnen blijkbaar niet alle werven meedingen naar den bouw dier schepen, doch moeten daartoe alleen zij toegelaten worden, waarvan bekend is, dat zij er toe in staat zijn.

Een nader bericht hieromtrent luidt:

De vier voor Argentinië bij Cammel, Laird en Co., bestelde torpedojagers zijn door de Grieksche regeering aangekocht.

Argentinië wilde deze vaartuigen niet overnemen, daar zij de voorgeschreven vaart niet bereikten.

Alle contracten met de Engelsche werf werden daarom verbroken en Argentinië liet zich alle voorschotten en reis-

Sluiten