Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

930

korte mededeelingen.

Men verwacht, dat het tegen de heropening der scheepvaart in het volgende jaar voor den dienst gereed zal zijn.

Scheepsbouw. Het tankstoomschip „Mijdrecht" werd doör de Rott. Droogdok-Mij. te water gelaten. Laadvermogen 3500 ton. Reederij Ph. van Ommeren te Rotterdam.

Te Grangemouth is te water gelaten het s. s. „Eibergen", voor rekening van de N. V. Furness' Scheepvaart en AgentuurMij. te Rotterdam. Laadvermogen bruto 3200 ton.

Te Vlissingen is te water gelaten het s. s. „Soerakarta", bestemd voor de vrachtvaart van den Rotterdamschen Lloyd. Het is een zusterschip van de „Pontianak".

Te Huil is te water gelaten het s. s. „Tasman" voor de K.P.M. en bestemd voor den dienst tusschen Java en Australië.

Te Vlissingen is de kiel gelegd van het dubbel schroefstoomschip „Insulinde" voor den Rott. Lloyd.

Door de firma W. Ruys & Zn. is aan de Rott. DroogdokMij. de bouw opgedragen van een stoomschip van 5500 ton, duplicaat van het in aanbouw zijnde s. s. „Texel".

De Hollandsche Stoomboot-Maatschappij heeft voor hare lijnen op Engeland drie schepen op stapel staan de „Texelstroom", Zaanstroom" en „Waalstroom".

De laatste der Mohikanen. De viermaster „Jeannette Francoise" is aan eene Duitsche reederij te Hamburg verkocht. Het is het laatste groote Hollandsche zeilschip, dat nog de Oceanen bevoer. De Hollandsche zeilvloot bestaat nu nog slechts uit schoeners en tjalken.

Toch is dit niet als achteruitgang van onzen handel te beschouwen, het tegendeel is waar. Waar het getij verloopt moeten de bakens verzet worden; in den tegenwoordigen tijd — met het hurry up — zijn zeischepen voor de groote vaart niet meer op hun plaats — al mag dit uit een vaaroogpunt jammer genoemd worden. Alleen vijfmasters met hulp-stoomvermogen vinden nog emplooi in de groote vaart en voornamelijk op de Westkust van Zuid-Amerika. Het zal de vraag zijn, of dit soort schepen, welke ook eene groote bemanning eischen, nog finantieel voordeelig zullen kunnen varen, wanneer het Panama-kanaal geopend wordt, en hierdoor de afstand van Europa tot de Westkust van Amerika voor de stoomschepen zoo belangrijk verkort wordt.

Emden. Naar medegedeeld wordt zal spoedig de beslissing vallen inzake de concessie der nieuwe landverhuizerslijn uit Emden. Het schijnt zeker te zijn, dat de scheepvaartlijnen die gemeenschappelijk door de Hamburg-Amerika-lijn en de Nordduitsche Lloyd ingericht zullen worden, van Emden zullen uitgaan. De beide Hansa-lijnen hebben zich verbonden een dienst tusschen Emden em New-York in te richten, zoowel voor het vervoer van landverhuizers als van goederen, en tot het bouwen van

Sluiten