Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOSTE MEDEDEELINGEN.

1053

Rusland.

Te Cronstadt wordt een opleiding van scheepsjongens gevestigd, waar 400 plaatsen zijn voor leerlingen van 16 —18 jaar. Na een opleiding van P/a jaar worden ze bevorderd tot matroos en naar de verschillende instructie-schepen gezonden om verder bekwaamd te worden tot artillerist, torpedist, enz.

Vereenigde Staten.

Naar aanleiding van onhebbelijk optreden van het publiek, dat de schepen van de Atlantische vloot mocht bezichtigen, beveelt een bekend blad uit New-York aan om op schepen, welke bezichtigd worden, borden aan te brengen met verschillende opschriften als: „Denkt niet dat het schip aan u behoort". „Gelooft niet, dat gij in een menagerie zijt," „Staat aan officieren en schepelingen dezelfde rechten toe als waarop gij zelf in uwe woning aanspraak meent te mogen maken."

Literatuuropgave.

„L'avancement des officiers."

„Yacht", 4 Jan. '13. (M.V.)

Luchtvaart.

Van den oorlog in 't Oosten maakt „1'Auto" melding van eenige verkenningen door de Bulgaren en Serviërs verricht bij de belegerde steden.

Bij Adrianopel zijn de meeste vluchten verricht voor 't verkrijgen van aanwijzingen voor de vuurleiding der artillerie.

De inlichtingen waren van zeer veel nut, zoodat de Turken al 't mogelijke deden de vijandelijke vliegtuigen te vernielen, waardoor een 4-tal vliegers den dood vonden.

Bij de Bulgaren waren een 7-tal Russen, één Italiaan en een 3-tal Franschen.

Vooral in 't begin van den oorlog liet aan beide zijden de organisatie nog veel te wenschen over.

Nederland.

Met ingang van 14 November 1.1. heeft H. M. de Koningin het praedicaat „Koninklijke" toegekend aan de Ned. Vereeniging van Luchtvaart en deze vereeniging veroorloofd zich voortaan te noemen „Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart".

De „Luchtvaart" No. 24 geeft een foto van den oudluitenant ter zee Van Steun op zijn Farman-tweedekker.

Onlangs is bij een vlucht een der 7 cil. der Gnömemotor afgeknapt, waardoor het geheele toestel een hevigen schok kreeg. Gelukkig slaagde Van Steun er in, in zweefvlucht op den grond te komen.

M. 191-2-1913. 68

Sluiten