Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1122

het nieuwe centrale station voor draadlooze

zoo hoog, dat de meeste schepen er onder door kunnen. Alleen a?s Se 1'roote schepen er met hun stengen op door moete'i, is het noodig het stag even los te maken. Op de ïaas staan nog touwen brassen om hen vierkant te houden.

Tusschen de raas worden 3 hoepel- of bundel nettengehe schen, waarvan een willekeurig aantal gebruik: kMi worden. Dit aantal wordt bepaald in verband met het aantal gebruikte Leidsche flesschen, teneinde de verhouding tusschen de capaciteit van luchtdraad en vonkstroomkrmg ongeveer gelijk te houden Tot nu toe werden 3 netten gebruikt bij b h. nesschen 2 bij 4 en 1 bij 2 en 1 flesch. Waar echter nog met alle metingen en proeven zijn afgeloopen, komt hiei wellicht nog

""flk'ri^'netle;! is vervaardigd van massief phosphorbronsdraad van 3 m.M. en uitgespannen op 8 ^«gf™ 2 M middellijn, 2 bij de uiteinden en 1 in het midden, vooi deze hoepels kunnen bijv condensorpijpjes f»™»*^!™ metaal moet veerkrachtig zijn en dus niet ge**J hoepels zijn 6 draden gespannen, die dus op 1 M. van elkaai komen Buiten de eindhoepels komen zij bijeen en loopen daar doT een eier-isolator, die met 2 andere in serie geschakeld op den wipper is gestoken, zooals op plaat 2 is te zien

Op den middenhoepel zijn 2 draden bevestigd die, naa* beneden loopen, een eind boven het gebouw op atstand woiden gronden "door 1 M. lange koperen stangetje,, (pwjes) en dan naar den doorvoerkoker gaan, of, als het net niet gebluikt wordt op een isolator tegen den muur worden bevestigd. 1 en dnde'deze draden steeds vrij van het gebouw te houden, is een houten Sam aangebracht met de noodige eier-isolatoren, waar

de %te ht°PelnXnSXbben het voordeel boven netten met houten kruisen, dat zij lichter zijn en bovenoier> geheel ui metaal bestaan zoodat vermeden wordt dat, als het hout nat S Sctridteit afstraalt van alle uitstekende vezeltjes, die bn hóut altiM aanwezig zijn. De verbindingen moeten om deze reden ook alle goed dngesoldeerd worden, zoodat nergens scherpe

PUntTjeit pileis te zien, dat de 8. netten niet gelijk zijn^voor geheschen. De bedoeling hiervan is de vei t kale diaclen dei % netten °-oed vrij van elkaar te houden. Waai de doorvoer■ koker benoorden het midden tusschen de masten ligt, is het verste (Oostelijkste) net aan den Noordmast bijna geheel voorgehescnen, KnSe 2 blijven een eind van huis, Hierdoor^en de even lange vertlkale draden ongeveer m dezelfde boen* en goed vrij van elkaar te hangen. De capaciteit van een net bedraagt bijna 700 c.M. het geheel heeft dus ± 2000 c.M. De eigen slingering (zonder variometer er in) is ± ööu m

Het station kon den 21"*» December 1912 in gebruik worden benomen en wordt sindsdien dagelijks gebruikt voor de verbinding met Nieuwediep. Steeds wordt gebruik gemaakt van de

Sluiten