Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II.

OVER DE VERZAMELSTATEN VAN VOOR PRODUCTIE BESTEED ARBEIDSLOON.

Sub. (4) van art. 60-van Hoofdstuk VIII der V. v. R. W.

Waar het voor iedere administratie noodig is, dat de gegevens, waaruit die administratie wordt opgebouwd, juist zijn, dient de allergrootste aandacht gewijd te worden aan de wijze waarop deze gegevens verzameld worden.

Waar nu sub (4) van art. 60 van Hoofdstuk VIII V. R. W. genoemde verzamelstaten van voor productie besteed arbeidsloon worden samengesteld uit de door de hoofden der werkplaatsen ingediende wekelijksche werkrapporten van productie (model R. W. No. 58) (art. 17) en deze werkrapporten op hun beurt worden samengesteld uit de door de hoofden der werkplaatsen dagelijks aangeteekende arbeidsloonen op de daglijsten (sub 1 art. 17) hangt dus van de meerdere of mindere nauwkeurigheid, waarmede deze daglijsten worden ingevuld, in de allereerste en allergrootste plaats de waarde af, die men heeft te hechten aan de verkregen verzamelstaten van voor productie besteed arbeidsloon.

Om nu een oordeel te vellen over de vraag of de samenstelling der daglijsten al dan niet doelmatig genoemd kan worden, zal dus begonnen worden met een exposé te geven van de wijze, waarop deze daglijsten ontstaan, waarbij speciaal onder de aandacht wordt gebracht, dat schrijver dezes alleen den toestand op 's Rijkswerf te Amsterdam beschrijft.

In den loop van den dag behooren door de verschillende commandeurs in de daarvoor aangegeven hokjes op de daglijsten achter den naam van den werkman de tijden te worden ingevuld gedurende welke de werkman aan de aan het hoofd van de daglijst vermelde rubrieken heeft gearbeid, terwijl ingevolge de 4e alinea van bovenbedoeld art. 17 bij iederen werktijd een korte omschrijving der werkzaamheden wordt gegeven.

Deze lijsten, welke loopen van Maandagochtend tot en met Zaterdagnamiddag, worden des Zaterdagsmiddags vóór 3 uur bezorgd bij de bazen, die ze nazien, met hunne handteekening bekrachtigen en ze doen bezorgen bij de schrijvers, welke uit die daglijsten de werkrapporten samenstellen.

In de allereerste plaats dient er hier op gewezen te worden, dat voor de verschillende bazen de lijsten op verschillende' wijze worden samengesteld, en wel

A. Voor den Meesterknecht.

De onder den Meesterknecht dienende commandeurs zijn ieder afzonderlijk belast met het bijhouden van een daglijst van het verstrekte model, voor zoover de werkzaamheden in zijn ploeg betreft, zoodat de Meesterknecht des Maandags 9 stuks daglijsten heeft na te zien.

Sluiten