is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 27, 1912/1913 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN OORLOG OM TRIPOLI.

1181

verklaring, om de Adriatische Zee vrij van operaties te houden.

Vanaf 7 October kruiste de divisie van den Hertog der Abruzzen weer aan de kust van Albanië, teneinde de Turksche torpedobooten in de havens te blokkeeren. Beperking van Medio October werd nu de lijn Prevesa - Korfoe en ingang strategie01' van de bocht van Walona bewaakt. Italië kwam dus aan de onderdruk van bezorgdheid van Oostenrijk-Hongarije voor zijne belangen aan 08tHorngarije. de Adriatische Zee ook hier weer tegemoet.

We zien later gedurende den Balkanwapenstilstand den Oostenrijksch-Italiaanschen naijver weer opleven om dezelfde havens aan de kust van Albanië.

Het strategische gewicht van een oorlogshaven aan den nauwen doorgang tusschen de Adriatische en de Jonische Zee, springt bij beschouwing van de kaart al dadelijk in het oog en begrijpelijk is het, dat Oostenrijk en Italië elkaar en ieder ander het bezit van strategische punten als Durazzo, Wallona of andere betwisten ; vooral voor Oostenrijk, wiens vloot in tijd van oorlog door insluiting tot werkeloosheid gedoemd kan worden, is deze kwestie van belang. Egeïsche zee. in het begin van den oorlog werden een gering aantal Italiaansche oorlogsschepen naar de Egeïsche Zee gezonden.

Den SOsten September werden bij Smyrna, Saloniki, Thasos, Chios en Mytilene Italiaansche oorlogsschepen gezien, hetgeen een paniek onder de bevolking veroorzaakte.

In Konstantinopel was men bezorgd voor het eskader,1) dat van Beiroet terugkeerde naar de Dardanellen. Dit eskader ten getale van 2 linieschepen, 2 beschermde kruisers en 9 torpedobootvernielers had in den morgen van den 28sten September Beiroet verlaten, zonder kennis te dragen van de laatste berichten.

Het voer naar de Z.W.kust van Cyprus; onderweg werden oefeningen gehouden.

Den lsten October te 4 uur v.m. werd het in de nabijheid van het eiland Kos door een regeeringsvaartuig verwittigd van den oorlogstoestand met, Italië.

De Engelsche Officieren besloten aan boord te blijven, totdat het eskader binnen de Dardanellen was.

Met volle kracht en voorafgegaan door torpedobootvernielers als verkenners werd in Noordelijke richting gestoomd en de koers bepaald tusschen Mytilene en het vasteland.

Den lsten October te 4 uur 30 min. n.m. liep het gros van het eskader de Dardanellen binnen en ging voor anker bij Nagara. 5 torpedobootvernielers volgden het 2 dagen later.

1) De kern van de Turksche vloot bestaat uit 2 pantserschepen, welke in 1910 van Duitschland zijn gekocht, ± 9800 ton, goed beschermd, doch voorzien van geschut, dat zoowel in vuursnelheid als in vermogen aanzienlijk achterstaat bij dat van het eerste Italiaansche eskader; verder 1 gemoderniseerd pantserschip van 1874 en een tweetal moderne beschermde kruisers. Eindelijk een 20-tal torpedobooten en eenige jagers van moderne constructie en groote snelheid. Vier daarvan werden in 1910 in Duitschland aangekocht. Naar verluidt, zijn twee dezer bij Prevesa in den grond geboord.

M. 1912-1913. 76