Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1232

KORTE MEDEDEELINGEN.

In hoofdzaak komt het dus hierop neer dat de ladingen 2 aan 2 in plaats van in koperen kisten, in een soort plaatijzeren vaste buizen zijn geborgen en deze per 10 stuks in een' daarvoor bestemde kast zijn onder gebracht.

De aandacht wordt gevestigd op de verstrekking per vuurmond, zijnde 100 schoten.

Vereenigde Staten van N.-Amerika.

Volgens „Schiffbau" no. 7, bleken drie der reeds aangebrachte pantserplaten op het pantserschip „Wyoming" beschadigd te zijn ; er werden diepe scheuren in aangetroffen.

Hetzelfde tijdschrift bericht, dat een der Amerikaansche dagbladen vermeldt, dat, tengevolge van het springen van een der zware kanonnen van 35.6 c.M. te Sandy-Hook, hetwelk van gietstaal was vervaardigd, was besloten dat in den vervolge weer alle vuurmonden volgens de staaldraad-constructie zullen vervaardigd worden, daar de Amerikaansche technici nog niet voldoende vertrouwd zijn met het vervaardigen van homogene groote gietblokken voor het smeden der vuurmonden.

Het blad teekent er bij aan, dat dit bericht weinig vertrouwen verdient.

Gezien de actie, die tegenwoordig tegen de draadconstructie wordt gevoerd, met het oog op den geringen levensduur, is er ook weinig aannemelijks in. (Zie 3 berichten verder.)

De in studie zijnde plannen voor het nieuwe slagschip „Pennsylvania" zijn reeds zoover gereed, dat de sleepproeven met het model Washington op de Marinewerf hebben plaats gehad.

Evenals de zich reeds in aanbouw bevindende slagschepen „Nevada" en „Oklahama" zullen er 4 in de midscheeps opgestelde torens met kanonnen van 35.6 c.M op worden geplaatst doch in afwijking der vorige klasse zullen dit nu alle drielingstorens zijn in plaats van 2 drielings- eii 2 dubbeltorens zoodat de hoofdbewapening uit 12 kanonnen van 35.6 c.M. zal bestaan.

Het nieuwe kustgeschut van 35.6 c.M heeft bij de offlci-

eele beproeving 6 schoten binnen de 3 s/4 minuut 'afgegeven

aldus een vuursnelheid van + 1 s/4 schoten per minuut.

In verband met dit gunstige resultaat zal een voorstel worden ingediend, om de voornaamste kustversterkingen - welke

kanonnen van 30.5 c.M. hebben - van deze nieuwe 35.6 c M vuurmonden te voorzien.

„Le Yacht" van 4 Januari vermeldt, dat het te Sandy Hook gesprongen kanon van 35.6 c.M. een staaldraad vuurmond was en daarom dan ook dit systeem van dergelijke zware vuurmonden zal worden losgelaten.

Het ongeluk wordt - volgens dit blad - toegeschreven aan een gebrek in het metaal der kernbuis.

Met verwijzing naar het uit „Schiffbau" overgenomen be-

Sluiten