Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

d'amour. De prachtige mise-en-scène heeft veel toegebracht aan het succes dat de grijze componist met deze laatste werken behaalde.

De groote aantrekkingskracht van Auber's muziek zetelt in eene origineele, pikant-geestige en behendige aanwending van de melodische en rhytmische elementen. Beiden was hij volledig meester en hij verbond daarmede eene rijkdom van vinding die wegslepend werkt. Overigens heeft hij meer dan eens doorslaande bewijzen geleverd, dat hem ook de dieper gaande gave van muzikale combinatie en schepping niet ontbraken, terwijl hij in sommige zijner opera's, voornamelijk in Le ma90n, bewees hoezeer hij door eene zorgvuldige bewerking van de bijzonderheden den algemeen en indruk wist te verhoogen. En indien er al eene groote ongelijkheid in de voortbrengselen van zijn talent valt op te merken, dan lag dit hoofdzakelijk aan de talrijkheid zijner kunstproducten en aan den spoed waarmede hij ze voltooide. In zijne laatste opera's herkent men vaak melodiën en tooneffecten welke men reeds in vroegere zijner werken heeft aangetroffen ; doch de gelijkenis blijft steeds vrij onduidelijk en nimmer zal men hem op volslagen herhalingen betrappen.

Sedert 1842 was Auber als opvolger van Cherubini directeur van het parijsche conservatoire; hij was ook lid van de fransche Académie en hij is hofkapelmeester geweest zoowel onder koning Bodewijk Philips als onder keizer Napoleon III. Men verhaalt, dat eens bij het jaarlijksch examen van het conservatoire door een der jeugdige bekroonden hem de vraag gesteld werd, wat hij thans doen moest? Het antwoord van Auber, die bekend was wegens zijn geest en fijne opmerkensgaaf zou geweest zijn: »Faites un pont-neuf" (»Schrijf eene volksdeun.") Voorzeker eene uitmuntende raadgeving die echter niet gemakkelijk op te volgen was.

Overleden. — Te St. Petersburg, Moritz Bernard, eigenaar van een russisch-keizerlijken hofmuziekhandel; hij was ook bekend als componist en uitgever van Le Nouvelliste, een tijdschrift voor muziek, dat reeds sedert vele jaren aldaar bestaat. — Te Mainz, Johann Schott vroeger uitgever van muziekwerken en stichter, in 1839, van het handelshuis Schott frères te Brussel, Hij heeft veel nut aan de toonkunst bewezen door het oprichten van twee muzikale bladen La Belgique musicale en Le diapason, welke thans vervangen zijn door Le guide musical. — Te Munchen, W. Schmitt, gepensioneerd Hoftheater-intendanzrath, die zich vroeger zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens den schouwburg aldaar.

De dagbladen melden het overlijden van Aimé Maillard , den componist van Les Dragons de Villars, van Lara, van Gastibelza.

Onderscheidingen. — Aan Désirée Artot, de beroemde zangeres en echtgenoote van Padilla, is door den groothertog van Saksen-Weimar de gouden medaille voor kunst en wetenschappen geschonken.

Correspondentie.

Den heer E. J. G. te Wyneghem. — Mits zoodanige

notitien niet ingrijpen in den werkkring van de Vereeniging voor nederlandsche muziekgeschiedenis. Wij achten elke verbrokkeling van krachten op dit punt een verlies.

Den heeren E. de H., — B. H. — C. v. H. — Uwe opstellen zijn in dank ontvangen en vinden hun plaats in ons volgend nommer. Het spijt ons zeer ze niet reeds nu te kunnen opnemen.

ADYEETENTIËN.

Een fctgrottist

grondig bekend met Orchest, zoekt zoo spoedig mogelijk een engagement. Adres franco, onder letter W bij de HH. BOSHABT & OSTHOPP, Muzieken Instrumenthandelaars, leveranciers van Z. M. den Koning, te 's Gravenhage. 10

„0 God! verlaat mijn Neerland niet"

is het schoonste lied wat sedert jaren is verschenen. In weinige maanden zijn nagenoeg twee drukken geheel uitverkocht. Prijs 50 Cent. 11

Uitgave van LAUBENS VAN HULST te Kampen.

BJLuziek voor IPianoforte

NEDEELANDSCHE COMPONISTEN uitgegeven bij F. K O K S M A te Praneker en bij alle Boek- en Muziekhandelaren verkrijgbaar: 12

Bouman (O), Marche solemneile f 0.50

(J.); Maria Walzer - 0.50

Brandts Buys , Een vivat. Klavierstukje . . - 0.30

Dissel (van), Op. 8. Grande marche.... - 0.40

Dolasisi, Waterloo marsch 0.20

Doodeek , Valse brillante - 0.30

Eggers , Heienen Walzer - 0.60

Hamm, Op. 5. Deux mazurka's. No. 1 Agnes

mazurka, No. 2 la Capricieuse - 0.40

Op. 8. Bertha. Mazurka - 0.40

Le Carillon. Bravour galopp .... - 0.50

Obbes , Die Wacht am Bhein. Transcription . . - 0.40

1'Hirondelle. Marceau de salon ... - 0.40

Schucker, Mein Vergnügen. Walzer brillante. - 0.40

Wilhelmina Wals - 0.60

Soeterik, Aandenken. Polka - 0.25

J. H. en G. VAN HETEBEN, Boekverkoopers te Amsterdam herinneren aan de verzameling van

Oratoriën, Psalmen, Cantaten, enz.

MET METEISCHE VEETALING VAN Dr. J. F. MEtE.

Steeds een ruim getal Exemplaren voorhanden om bij uitvoeringen te kunnen leveren. 13

GEDRUKT BIJ C. A. VAN tiEYN' TE 'S GRAVENHAGE.

Sluiten