Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

Wlesbaden. — De heer Triebei, Landwehrmann en vroeger obo'ïst, heeft uit de fransche militaire muzikanten, die te Mainz in krijgsgevangenschap waren, eene kapel Tan ongeveer 50 leden saamgesteld, waarmede hij gedurende den geheelen winter aldaar des Zondags concerten heeft gegeven. Onlangs gaf hij ook hier en met den besten uitslag drie uitvoeringen De kapel bestaat uit zeer verschillende elementen; al de leden, zouaven, chasseurs d'Afrique, cavaleristen, artilleristen, garde soldaten, infanteristen dragen elk hunne eigenaardige uniform.

Wel is het in den laatsten tijd meermaals gebeurd, dat fransche krijgsgevangenen door duitsche militairen gecommandeerd werden, doch een fransche militaire kapel door een muzikalen pruisischen Landwehrmann gedirigeerd is in de geschiedenis der muziek eenig. Door den concertondernemer TJlmann zou met zulk een gezelschap in Amerika geld te verdienen zijn.

Krefelt. — Hier heeft zich eene commissie gevormd welke zich ten taak stelt gelden bijeen te brengen waaruit aan Karl Wilhelm,, te Schmalkalden, den componist van de »Wacht am Ehein", vooreerst ondersteuning in zijne zware en langdurige ziekte en later een onbezorgden ouden dag zal verschaft worden.

Deze Karl Wilhelm-Stiftung heeft zich reeds door geheel Duitschland tot alle toonkunstenaars, ook bijzonder tot de militaire muziekcorpsen gewend ten einde, door het geven van concerten, de noodige fondsen bijeen te brengen; de opbrengst moet bij den penningmeester der vereeniging, F. A. Muller alhier, gestort worden. Zoo lang de populaire componist leeft worden de interessen van het fonds te zijnen behoeve aangewend; na zijn dood zullen zij strekken tot onderstandsgelden voor toonkunstenaren die zich op het nationaal-duitsch terrein bewegen en daarmede voortgaan.

Bayreuth. — Eichard Wagner bevindt zich hier; waarschijnlijk zal hij langeren tijd vertoeven, daar het plan bestaat te dezer stede een nationaal-theater op te richten. Naar men verneemt zal niet in de opera alhier, maar in een houten gebouw, de thans voltooide trilogie Der Eing des Nibelung en worden opgevoerd. Voor deze bijzondere gelegenheid zal een keus van de meest geschikte personen onder het kunstenaarspersoneel van geheel Duitschland gedaan worden en zullen de voorbereidende maatregelen waarschijnlijk tot 1872 duren. De kosten hoopt hij te vinden door inschrijvingen van kunstvrienden die voor 300 thaler drie plaatskaarten zouden erlangen. De kosten worden op 300 000 thaler geschat.

Salxburg. — Een groot aantal geachte mannen uit alle standen heeft hier eene vereeniging gevormd welke den titel draagt ^Internationale Mozarts-Stiftung". Zij heeft het doel te dezer stede eene hoogeschool voor de muziek op groote schaal op te richten, een »Mozarthaus" te bouwen en op een jaarlijks te houden Mozartdag aan componisten en toonkunstenaars van alle landen de gelegenheid te verschaffen om vraagstukken en belangen , de toonkunst betreffende, ter sprake te brengen.

Parijs. — De muzikant Salvador, die door de parijsehe Commune als opvolger van Auber aan het hoofd van het Conservatoire gesteld was, is weinige dagen daarna bij de verovering van de barricade in de rue Bonaparte doodgeschoten. Er was uit zijne woning een schot gelost op de aanvallende soldaten en foen het huis onderzocht werd vond men Salvador, die zich in politieke clubs Vaillant noemde, met een nog rookend

geweer. Op staanden voet werd hij in de rue Jacob gefusilleerd, met een lorgnet in het oog en een pakje onder den arm. Hij stierf onder den uitroep , dat hij zich verantwoordelijk stelde voor alles wat in het 6e arrondissement gebeurd was.

Thans is Ambroise Thomas tot opvolger van Auber benoemd.

Stapels.—Sigismund Thalberg, de beroemde pianist, is den 26 April op zijn landgoed overleden. Als onwettige zoon van graaf Dietrichstein werd hij den 7 Januari 1812 te G-enève geboren. Zijne moeder, eene geestige en beschaafde vrouw, bestuurde zijne opvoeding en geleidde hem in zijne prille jeugd naar Weenen waar hij het onderwijs genoot van Hummel en eene opmerkelijke techniek ontwikkelde. Op 15jarigen leeftijd schitterde hij reeds op concerten en een jaar later gaf hij zijne eerste composities uit.

In het jaar 1830 vingen voor hem die kunstreizen aan welke even vele triomftochten geweest zijn. Hij doorreisde eerst Duitschland; als keizerlijk kamerpianist vergezelde hij den keizer naar Töplitz in 1834 en in 1835 vestigde hij te Parijs voor goed zijn roem. Parijs, Londen en Weenen werden de groote uitgangspunten van zijne kunstreizen; later plukte hij nieuwe lauweren en oogste rijkelijk dollars in de Vereenigde Staten van NoordAmerika.

Thalberg, die langen tijd wedijverde met Listz, bezat minder originaliteit en éclat dan deze, maar overtrof hem wat smaak en geacheveerdheid betreft. Hij trachtte de zoo uiteenloopende stijlen van Clementi, Mozart en Beethoven in zich te vereenigen en heeft een grooten invloed op het nieuwere pianospel uitgeoefend, zoowel ten opzichte van de uitdrukking als van de kennis van het mecanisme. Het meest heeft hij naam gemaakt met de schitterende fantasiën en variatiën op thema's aan opera's ontleend; wij behoeven als zoodanig slechts die opBo bert, les Huguenots, don Juan, la dame du Lac te noemen. La prière de Moïse is de meest volmaakte vertegenwoordigster van deze muziek, waarin de moeilijkheid der uitvoering aan de sierlijkheid van het arrangement hooger waarde bijzet. Zijne pianocomposities zijn zeer gezocht geweest; met zijne overige composities, zooals liederen en een paar opera's (Flor inde, in 1851 te Londen opgevoerd, en Cristina di Suezia) kon hij weinig of in het geheel geen succes behalen.

Overleden. — Te Eiga: de verdienstelijke concertmeester Eduard Weller, die onlangs zijn 25-jarig jubilaeum gevierd heeft. Hij was ook de aanvoerder van het bekende Eigasche Strijkkwartet. — Te Leipzig : de gunstig bekende strijkinstrumentmaker Ludwig Bausch Sen. — Te Pistoja: de kapelmeester van de kerk dell' Umilta en organist van de hoofdkerk Giuseppe Pillotti. — Te Berlijn: de componist Albert Leutner, en de kapelmeester Grieben. — Te Zwickau: de stedelijke muziekdirector Friedr. Kiessling.

EEN AKKOOEDEN-FANTASIE. Hebben akkoorden, op zich zelf beschouwd, een eigen, we mogten haast zeggen, abstract karakter? De vraag heeft menigmaal tot vrij wat discussie aanleiding gegeven , en lang kan er nog over gekibbeld worden eer ze tot eene beslissing worde gebracht. Hoe 't zij , de

Sluiten