Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

in staat is het uit eigen middelen in stand te houden, moet de gemeente het werk van hen, die vroeger het orkest steunden en dat nu niet meer willen of kunnen doen, overnemen, dat wil dus zeggen bijspringen wanneer dat noodig is. B. en W. meenden echter — en de meerderheid van den raad met hen — dat er van particuliere zijde ook dan maar wat gedaan moest worden. De gemeente geeft nu dit jaar 77000 gulden aan het orkest en maakt dus geen slecht figuur bij het circa twee maal grootere Amsterdam, dat aan het Concertgebouw-orkest thans 125000 gulden ten koste legt.

Het is volkomen waar dat de gemeente met 77000 gulden niet karig genoemd kan worden; en het beginsel: dat de gemeente moet bijpassen wat er te kort komt zou ten slotte wel eens tot heel andere bedragen dan 12000 gulden kunnen leiden. Voorzichtigheid in finantieel beleid moet men thans, meer dan ooit in hen die de leiding te geven hebben, waardeeren. Met dat al is het orkest niet afdoende geholpen; er mankeert nog een tienduizend gulden. Dat bedrag zal bijeen gebracht moeten worden door belangstellenden in het orkest, zonder dat de enkele personen die het orkest reeds jaren met groote sommen hebben gesteund, opnieuw in hun beurs moeten tasten. Laten wij allen die van Anrooy en het orkest bewonderen ons best doen; wie een voorstel heeft brenge het ter tafel. Het behoud van het Residentie-orkest is het waarachtig wel waard, dat wij ons inspannen.

Intusschen zou men ook de vraag kunnen stellen: is het niet mogelijk het Residentieorkest wat intensiever te exploiteeren ? Ontegenzeggelijk heeft het orkest des zomers in het Kurhaus te Scheveningen een drukke, veeleischende taak, doch gedurende de zeven lange wintermaanden is het zooals de heer Polak Daniels het in het Vaderland noemt, wel een beetje een luxe-bestaan. In Den Haag geeft het orkest gedurende dien langen termijn niet meer dan dertig

concerten: 10 matinées, 10 Diligentia-concerten en 10 populaire concerten. Voorts geeft het orkest te Rotterdam vijf avond (Eruditio Musica) en zeven middag-concerten, dan komen Haarlem twee a drie en Leiden met hetzelfde aantal. Ruim genomen (met een enkel liefdadigheids- of extra concert erbij) schat de heer P. D. het dus op zestig concerten in zeven wintermaanden, terwijl het Amsterdamsche orkest wel een honderd twintig concerten voor zijn rekening heeft in denzelfden tijd.

Nu vergeet de heer P. D. op zijn beurt weer dat het Amsterdamsche orkest van Juni tot September een heeren-leventje heeft, terwijl dan voor het Residentieorkest pas recht afmattende maanden aanbreken. Over het geheele jaar gerekend, dus met de zomercampagne te Scheveningen mee, zal het Residentie-orkest stellig een grooter aantal concerten hebben dan het Concertgebouw-ensemble.

Maar dat neemt niet weg, dat gedurende de wintermaanden de inkomsten van het Residentie-orkest toch wel verhoogd zouden kunnen worden, door een grooter aantal goedkoope concerten. Er behoeven per concert niet eens een paar duizend gulden over te blijven; een paar honderd is voldoende om bijvoorbeeld een tekort van 10.000 gulden in den loop van een seizoen aardig weg te werken.

Aldus de heer Polak Daniels in „Het Vaderland": ik heb gemeend zijn stuk hier even te moeten aanhalen, omdat het voor alle vrienden van het Haagsche orkest, dunkt mij, het overdenken waard is. ■ if i in iii iii iii iiii h iirtim ii i nn iiiii i Ni i ji ii ninn min imiinini itim rtn ii f uiii m iiiiiiiiiiiiiiiiniii uiiiuiiii h

Nederlandsche kunstenaars in den Vreemde.

Overal worden de Nederlandsche kunstenaars thans met eere genoemd. Tilly Koenen, die met de Engelsche componiste Amy Hare een reis door Schotland maakt vindt groote waardeering; de bladen prijzen de schoone stem van mejuffrouw Koe-

Sluiten