Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

De Muziekwarande.

Het Vlaamsche toonkunsttijdschrift geeft het portret van onzen medewerker Jos. De Klerk met levensschets door Anton van de Velde, die van de nieuwe composities vooral nadrukkelijk de ter Mechelsche kathedraal het eerst uitgevoerde St. Franciscus-mis vermeldt. Onder den titel Een gevaar, bespreekt A. Moortgat het alom op te merken verval van den muzikalen volkszin, te wijten aan tegenstrijdigheden tusschen maatschappijvorm en natuurlijk volksleven en verandering van 't geheele stelsel der opvoeding tot muziek eischend. Er volgt een korte redactioneele beschouwing der zoogenaamde Luiksche school; dan iets over de Wawan-Press, een in afleveringen verschijnende reeks muziekstukken van Amerikanen die folkloristische kunstregeneratie beproeven, vandaar die naamkeus, wijzend op een Indiaansch godsdienstfeest met tooverzang. Edgard De Waele biedt den componisten zes coupletten „Doksken met zijn stoksken." Daarna komt een warm artikel over den te Brussel gehuldigden 82 jarigen dichter-geneesheer Eugeen Van Oye die te zamen met Waelput zooveel voor de Vlaamsche Beweging heeft gedaan. Verder wordt aangedrongen op een ruimere vertegenwoordiging van de jongeren der ZuidNederlandsche toonkunst in Biemann's lexicon — voor Noord-Nederland moet dat onderwerp ook weer eens ter sprake gebracht en dan eindelijk afgedaan worden. — Nog vindt men in het nummer een waardeerend opstel over E. H. van Nuffels Lucifer-muziek met minder gunstige beoordeeling der Gentsche Vondelopvoering; een herdenking van den onlangs overleden kapelmeester-transcriptor en componist Frans De Coninck; een aardige verzameling van volksuitdrukkingen over muziek; een pleidooi van Lambrechts voor Schütz en Graan, „muzieknieuwsjes", een stemmingstukje van Cyriel Buysse, genaamd Avondklokken en ontleend aan

het tijdschrift Europa, jaargang 1911; operakroniek-Antwerpen; Vogelnamen als epitheta; meedeelingen in het boekje van den beiaardier, o.m. over het klokkenspel van Steewockerzeel; vervolg der lijst Vlaanderen's liederenschat, en anecdotische bladvullingen.

I! III llllf IHI Hli IIU1IIHIHIIIIU HIHOUUB Bini IIIHHU1IH KIIUUIHIUIRIiniIlUIIIUIItU IHIIUIIIIII1HHHI1IWUUURHIIIIIIIHI

Belangrijke Data.

17 Maart * Joseph Gabriel Rheinberger 1839- 1901.

f Jacqucs Fromental Elie Halévy 1799— 1862.

18 ., f Georg Gottfried Gervinus 1805—1871.

* Nicolai Andrejewitsch Rimsky—Korsakow 1846—1908.

19 ., * Max Reger 1873-1916.

* Johannes Josephus Herman Verhulst 1816-1891.

21 „ * Johann Sebastian Bach 1685-1750.

* Hugo Kaun 1863.

* Johannes Wenzeslaus Kalliwoda 1800— 1866.

22 „ f Jean Baptiste de Lully 1632—1687.

23 „ f Niccolo Isouard 1775—1818.

* Karl Gottfried Wilhelm Taubert 1811 — 1891.

25 „ * Francois Joseph Fétis 1784—1871.

26 „ f Ludwig van Beethoven 1770—1827.

f Francois Joseph Fétis 1784—1871.

* Oskar Nedbal 1874.

* NikolaiAlexandrowitsch Sokolow 1859.

27 „ * Paul Marie Théodore Vincent d'Indy

1851.

* Edgar Tinei 1854—1912.:

28 „ * Jozef Willem Mengelberg 1871.

* Modest Petrowitsch Moessorgski 1835 — 1881.

29 „ f Charles Henri Valentin Morhange, ge¬

naamd Alkan 1813—1888.

30 ., * Bernard E. Scholz 1835.

31 „ f Franz Abt 1819—1885.

f Johann Christoph Bach 1642—1703.

* Jean Baptiste Charles de Pauw 1852.

Den 19en zou Max Reger vijftig jaar geworden zijn.

München wijdt hem een aantal uitvoeringen. De Duitschers hebben meer dan ooit reden tot betrachting van het Ehrt eure deutschen Meister. En de Beieren willen den Beier huldigen in hun hoofdstad, waar hij na den vijfjarigen studietijd te Sondershausen en Wiesbaden bij Rie-

Sluiten