Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

wetenschappelijke wijze de nog steeds onopgeloste klokkengeheimen van boven-, onder- en combinatie-tonen; nader te bespreken de moeilijke kunst van gieten en plaatsen; propaganda te maken voor beiaard-studie, -concerten, -compositie; verder overleg te plegen over het makkelijker bespeelbaar maken der instrumenten zonder het karakter te schaden.

De Mechelsche tentoonstelling wekte bij ons het verlangen op om te verzamelen wat in het land der Hemony's van historische beteekenis is overgebleven en tevens om op een volgende tentoonstelling de klokkeproducten te brengen van alle bekende klokgieterijen ter vergelijkende studie in 't belang van de klokgieterij; de klaviersystemen te plaatsen, die hier en die in België in gebruik zijn om een juister inzicht te krijgen in hunne kenmerkende verschillen en om de Nederlandsche beiaardiers van veel vooroordeel te genezen.

Ik deed een voorstel aan de Regeering. Ik vroeg een subsidie. Zonder subsidie zou èn congres èn tentoonstelling onmogelijk zijn.1)

Wie ondersteunt mijne voorstellen en subsidie-aanvrage aan onze Regeering?

Welke stad wil èn congres èn tentoonstelling in 1924 herbergen en naast de Regeeringssubsidie, een flinke stedelijke subsidie leggen?

Komt, beiaardiers en klokkenvrienden ! Het woord is thans aan li.

Onze beiaarden hebben een schoone toekomst, de belangstelling moet verder gewekt worden en voor die „toekomst" is een congres als hier bedoeld van zeer groote beteekenis.

') Het Mechelsche Congres was ingericht en bekostigd namens en door de stad Mechelen met eene provinciale subsidie.

Moet het Harmonie-onderwijs worden hervormd ?

door

ANT. AVERKAMP.

Het verheugt mij dat de heer Dresden, naar aanleiding van mijn stuk in het Meinummer van dit blad, ,,de(n) lezers (wil) trachten in te lichten omtrent den inhoud en de bedoeling van zijn voordracht", en daarmede mijn stuk beantwoorden.

Dat hij dit doet in een eenigszins geprikkelden toon is iets wat niet had behoeven te gebeuren; mijn stuk gaf daartoe geen aanleiding. Ik zal hem hierin niet navolgen, evenmin als in zijn breedsprakigheid.

Ik heb niet geloofd dat ik den heer Dresden tot „inkeer" zou brengen; doch het ware mogelijk geweest dat het referaat in het Hbld. zijn meening niet nauwkeurig had weergegeven (hoewel het mij voorkwam door bevoegde hand te zijn geschreven). De heer Dresden erkent zelf die mogelijkheid, ja hij vermeldt zelfs een uitdrukking uit dit referaat (basjes maken) welke hij niet heeft gebruikt.

Ik zie niet in dat het aantrekkelijker is voor den belangstellende, tegenovergestelde meeningen te lezen dan op een congres te hoor en. En daar zou dus de heer Dresden de sportdemonstraties, waarop hij zinspeelt, zelf uitgelokt hebben.

Waarom ik dan mijn stuk schreef?

om tot klaarheid te komen in deze materie en ik deed dit dadelijk omdat mij dit heet van de naald moest gaan en ook omdat het juist Paaschvacantie was en ik er den tijd toe had. Dat het stuk eerst een paar weken later geplaatst werd, staat in verband met het tijdstip van het verschijnen van dit blad.

Welke bedoeling heeft de heer Dresden er toch mede, te beweren dat ik adviezen gegeven heb over het onderwijs in de harmonieleer of dat ik een leergang zou hebben willen publiceeren 1 De lezer weet wel beter. Ik heb alleen een paar mid-

Sluiten