Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

ven en zoo kon nu, na korter voorbereiding, de C o m a 1 a worden uitgevoerd, die reeds voor eenige maanden met zorg bestudeerd was. Voor zooveel het vocale gedeelte betreft, was Niels Gade's schoone ballade het glanspunt van den avond. De Comala-en Fing al-partij en werden met dat welverdiend succes uitgevoerd, dat steeds aan de verdienstelijke leden die deze taak hadden opgenomen, te benrt valt. De koren kweten zich loffelijk van hunne niet gemakkelijke taak. Over het algemeen merkten wij weder die zekerheid en kracht op, waarover eene strenge oefening onze zangers en zangeressen bij toeneming doet beschikken. Jammer dat niet alle partijen even sterk bezet zijn, waardoor de uitdrukking van sommige gedachten van den componist niet altijd even juist kon worden weergegeven, 't Is of een nijdig noodlot ook hier meer bas- dan tenorzangers tot de vereeniging brengt, en daar dezelfde omstandigheid zich ook elders schijnt voor te doen, zullen de componisten der toekomst, als het niet 'beter wordt, daarop dienen te rekenen. Bij grootere toonwerken toch lijdt de vertolking daardoor schade en blijft menige schoonheid verborgen, die de waardeering der compositie zou verhoogen.

In de tweede afdeeling van het concert kwamen de dames weder op den voorgrond met een paar koren van Mendelssohn en Bossini. De zeer uiteenloopende compositiën werden krachtig en welluidend ten gehoore gebracht en maakten, vooral het laatste (la Charité van Bossini), een gelukkigen indruk op het publiek. Minder voldeden ons de mannenkoren, waarin wij die eenheid en vastheid misten, die wij anders gewoon zijn, bij ons mannenzangkoor op te merken. Wellicht droeg daartoe ook het overwicht der basstemmen bij. Maar zeker was de uitvoering der Hymne van Hauptmann niet, wat zij had kunnen zijn, indien ernstiger oefening aan het genoemd bezwaar ware te gemoet gekomen. De kleine teleurstelling werd rijkelijk vergoed door de voordracht van een paar liederen voor bariton, die van belangrijken vooruitgang in stemmiddelen en voordracht bij den ijverigen dilettant getuigden; en niet het minst door het talent van onzen directeur, den heer August Winter, die het concert van Mendelssohn (G-mol) uitstekend voordroeg. Wij kenden hem reeds als een pianist, die zich door juistheid van opvatting en gevoelvolle voordracht onderscheidt en wiens technische vaardigheid wij meermalen mochten opmerken. Hij heeft in zijne muzikale gaven grooter aanbeveling, dan onze woorden hem geven kunnen, en wij besluiten daarom dit verslag met de uitdrukking onzer overtuiging, dat, wanneer de directeur op den ingeslagen weg voortgaat en de lust en ijver bij onze dilettanten, in gelijke mate als tot hiertoe, blijft toenemen, de Goessehe Zangvereeniging den goeden naam, dien zij zich reeds vóór jaren verworven heeft, zal handhaven.

Middelburg. — Den 31 Oct. had hier eene literaire en muzikale soirée plaats, gegeven door de vereeniging »Uit het volk — voor het volk". De heer S. van Millingen, (sedert Juli hier ter stede als muziekonderwijzer werkzaam) voerde de navolgende werken voor piano uit: «Capriccio brillant" (H-mol) v. Mendelssohn, Novellette en Scherzo v. Gade en «Improvisata" over »Auf Flügeln des Gesanges" van Heller.

Met de tempo's van het Capriccio konden wij ons niet vereenigen; het andante begon veel te vlug, en het allegro con fuoco was te rustig; daarbij kwam nog het te veel gebruik maken van het pedaal. Een en ander maakte dat sommige gedeelten onduidelijk waren; de

twee fijne stukjes van Gade droeg de solist uitmuntend voor; de Improvisata van Heller was goed, behoudens eenige onduidelijkheid in enkele passages. Niettegenstaande onze opmerkingen gelooven wij in den heer van Millingen een waardig opvolger van den heer Coenen gewonnen te hebben; wij hopen hem dan ook spoedig weer als solist te zien optreden. — De zangvereeniging heeft het oratorium «Paulus" van Mendelssohn-Bartholdy in studie genomen; wij hebben dus iets goeds te wachten.

GEMENGDE BEEICHTEN UIT HET BUITENLAND.

DnitscWand. — In twee schouwburgen'te Berlijn worden nu gedurende de entr' actes advertenties van allerlei soort op het scherm aangeplakt — eene «achtkünstlerische" speculatie!!! — Te Weenen is^eene historische operette «der Schuster von Strassburg" den 19 October voor het eerst opgevoerd. Men zegt, dat tekst en muziek van den'regeerenden hertog van Coburg—Gotha, en tijdens den oorlog ontstaan zijn. De hertog heeft nl. den veldtocht tegen Frankrijk medegemaakt. De muziek is, volgens de berichten, nu eens Verdisch, dan eens Offenbachs. — Binnen kort wordt de opvoering van Fr. v. Holstein's opera «der Haicleschacht" te München tegemoet gezien, waar de componist zich tegenwoordig bevindt. — Het duitsche theater te Strassburg is den 15 Oct. geopend met het blijspel «Er muss auf's Land". Het orkest is samengesteld uit het muziekcorps van het 8e Wurtembergsche infanterieregiment. De voorstelling was druk bezocht. De oude schouwburg zal weer naar de oorspronkelijke plannen opgebouwd worden. — Mozart's «Don Juan" is, na eene zestien¬

jarige rust genoten te hebben, weer eens te iriesi, opgevoerd en —uitgefloten!! De Trovatore — draaiorgelmelodieën moesten de ooren der Triesters, die door Mozart zoo gevoelig ontstemd waren, weer spoedig tot hun normalen toestand terugbrengen. — Het hoftheater te Darmstadt is den 24 Oct.'s avonds binnen eenige uren geheel afgebrand. Veel belangrijks, o. a. al de partituren, is gelukkig gered. Deze schouwburg werd den 3 Nov. 1821 met Spontini's «Ferdinand Cortez" geopendj de laatste voorstelling bestond uit Mozart's «Idomeneo," die juist den vorigen Zondag voor de eerste maal op 'dat tooneel was opgevoerd. — Te Gladbach zal den 3 December aanst. het fraaie oratorium van G. A. Heinze uit Amsterdam , «Sancta Caecilia", door de zangvereemo-ing onder leiding van den heer Julius Lange ten gehoore gebracht worden. Eeeds geniet het werk gedurende de repetitie's onverdeelden bijval.

FranKrijlt. — Onze componist Beyer, auteur van «la Statue", heeft in het laatst der vorige maand een groot échec geleden: zijne nieuwe opera «Erostrate" heeft slechts twee voorstellingen mogen beleven. De componist heeft m eene vlaag van verbittering zijn werk geheel teruggetrokken. De opvoering van «Erostrate" was de eerste noviteit der grand-opéra te Parijs ; het werk was vóór 9 jaren reeds eenmaal te Baden—Baden opgevoerd. — Ook in het theater der Folies-dramatiques is onlangs een nieuw stuk gevallen, de «Boite de Pandore", van Litolff een welverdiend loon voor den auteur, die ook eens a la Offenbach en Hervé heeft willen schrijven. — Een derde noviteit zal over eenigen tijd in het Théatre-lyrique van stapel loopen, en wel «Javotte ou la Nouvelle Cendrillon", muziek van Einile Jonas, tekst van Nuitter en Tréfeu. — Eene nieuwe Londensche zangeres, Georgina Weldon, ïshier

Sluiten