Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILÏA EN HET MUZIEKCOLLEGE

95

schillig of zij al dan niet de bevoegdheid daartoe bezaten. Dagelijks bevatten de dagbladen annonces, waarin de prachtigste resultaten worden beloofd voor een minimum-honorarium. Langs slinksche wegen tracht men leerlingen te werven. In allerlei vormen vertoont zich de knoeierij') en het onontwikkelde publiek wordt maar al te vaak de dupe om later tot de ontdekking te komen dat „goedkoop" in werkelijkheid „duur" bleek te wezen. Dat er bovendien door deze minderwaardige concurrentie finantieele schade wordt toegebracht aan jongeren, die wel bevoegd zijn, maar nog bekendheid moeten verwerven, is een ander nadeel, wel bijkomstig, maar toch zeer voelbaar voor wie er door getroffen wordt.

Het Bestuur der Nederl. Toonkunstenaars-Vereeniging wenscht met den meesten nadruk hiertegen te waarschuwen. Men bedenke, dat de Toonkunst een heilige Kunst is en dat een talent tot de kostbaarste geschenken van de natuur behoort. Het onderwijs heeft dan ook van den aanvang af te zorgen dat de grootste ernst betracht wordt. Het moet gedragen worden door grondige zaakkennis en eischt van den leeraar volle toewijding en een geheel zich verdiepen in de geaardheid van den leerling. Het onderwijs in de eerste studiejaren is vooral van groot belang, want wat in dien tijd bedorven wordt, is later slechts met veel moeite, soms zelfs in het geheel niet meer te herstellen.2)

En niet alleen de eigenlijke vorming behoort tot de taak van den onderwijzer. Ook de smaak voor goede muziek moet ontwikkeld worden, de ontvankelijkheid voor de echte muzikale schoonheid. Er moet een publiek worden aangekweekt, dat geleerd heeft, hooge eischen te stellen,

J) Hiertoe behoort ook het geheel verouderde systeem van lesgeven, waarbij eenige of vele leerlingen tegelijkertijd dezelfde oefeningen en stukken moeten uitvoeren, en waarbij alle individueele behandeling onmogelijk gemaakt wordt.

Een andere, veel voorkomende ongerechtigheid bestaat hierin, dat iemand lessen aanbiedt op een ander instrument dan waarvoor hij een Diploma heeft en zich niettemin eenvoudig „gediplomeerd" noemt. Men vrage dus het Diploma ter inzage.

2) Wie de grondslagen van degelijk onderwijs wil leeren kennen, leze de brochure van A. H. Amory „Iets over Muziekonderwijs", verschenen te Arnhem bij Stenfert Kroeze en Van der Zande. Hij zal dan zien, welke schade door oppervlakkigheid wordt aangericht.

en niet met halfheid tevreden is. Het algemeene peil der muziekcultuur mag niet omlaag worden getrokken.

De Ned. Toonkunstenaars-Vereeniging heeft door haar Examens getracht, iets bij te dragen tot verwezenlijking dezer idealen en het onderwijs te verheffen. Andere Vereenigingen, de Conservatoria en groote Muziekscholen beoogen hetzelfde doel. Welnu, laat dit dan voor het publiek een aanwijzing in de goede richting wezen. Men late zich bij de keuze van geschikte leerkrachten slechts leiden door betrouwbare gegevens, hetzij het bezit van een Diploma van algemeen erkende waarde') of door onmiskenbaar gunstige resultaten.

Maar noorr en onder geen voorwaarde hoegenaamd geve men gehoor aan schoonschijnende maar bedrieglijke aanprijzingen van onbevoegden, aan kwakzalverachtige aankondigingen. Het gaat hierbij om zeer ernstige belangen: de ontwikkeling van kostbare natuurgaven, de vorming van de ontvankelijkheid voor de muzikale schoonheid, ja om de geheele algemeene muziekcultuur. Dat de ouders en iedereen, wien het aangaat, zich rekenschap geven van de draagkracht van dit alles, en hunne verantwoordelijkheid ten volle beseffen I

Het Bestuur der Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging :

S. VAN MILLIGEN, le Voorz. SEM DRESDEN, 2e Voorz. M. W. PETRI, Penningm. K. A. TEXTOR, le Secr.

Den Haag, v. Merlenstr. 100. A. H. AMORY, 2e Secr.

Deze circulaire is op aanvrage verkrijgbaar bij den len Secretaris.

') Voor inlichtingen omtrent het al-of-niet door de N. T. V. gediplomeerd zijn, stelt het Bestuur zich beschikbaar.

niiuiiiiiiiin^^

INHOUD.

Het wezen van den Rhytmus in de muziek, VI,

Ary Belinfanle. Personalia: I. Mossel f ; Richard Barth. f Britsche muziekfilm .... Maurits Langbeen. Nieuwe uitgaven.

De Beiaard. — Ons nationaal speeltuig,

Emiel Hullebroeck.

Belangrijke Data v' W'

Het praatje van de maand. Allerlei.

Nederl. Toonk. Vereen. Officieel Orgaan.

Sluiten