Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

259

die aan zijn werken een fortuin verdiend hebben, den ouden Heer dan zóó in den steek, dat men in de nieuwe wereld probeeren moet den ouden componist voor gebrek te behoeden ? Treurig!

INHOUD.

De Inhoud der Kunst . . K. P. Bernet Kempers. Boekbespreking , . . . Wouter Hutschenruyter.

Onze Torenmuziek v. W.

Muziekaankondiging.

Ongerechtvaardigde rectificatievraag . . . v. W.

Belangrijke Data v. W.

Het praatje van de maand.

Nederl. Toonk. Vereen. Officieel Orgaan.

11 iiiiii luiiiti mini in ui umm i in i ii iihiiii 111 iiiiu ii iti ii i ui ii 111 ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

45e Jaarlijksche Examens.

De Jaarlijksche Examens hadden wederom te 's-Gravenhage plaats, van 16 Juli tot 12 Augustus. Er hadden zich laten inschrijven voor Piano Midd. Ond. 7, Theorie 2, Solozang 17, Koorzang 4, Viool Midd. Ond. 1, Lager Ond. 7, Cello Lager Ond. 1, Piano Lager Ond. 80 candidaten.

De Examen-commissie bestond uit de heeren S. v. Milligen (Voorzitter), S. Dresden, A. H. Amory, K. A. Textor (Secretaris), benevens de volgende dames en heeren:

Mevr. J. Dresden—Dhont, J. W. Kersbergen, H. Leydensdorff, H. C. v. Oort, Mevr. A. Ris—Roll, Mej. A. Schierbeek, U. Schults, A. H. Tierie, F. Togni, J. Vincent, allen te Amsterdam; W. Andriessen, L. Angenot, E. v. Beynum, C. L. Boer, J. M. Bolle, H. v. Dalen, C. D. Oberstadt, A. Poth, L. Ruygrok, L. Schnitzler, B. van den Sigtenhorst Meyer, Arn. Spoel, J. C. Spoel, S. Swaap, H. Völlmar, allen te 's-Gravenhage; J. H. Besselaar, W. Hutschenruyter, B. Verhallen, allen te Rotterdam; M. A. Brandts Buys, Mej. T. Rinck, te Arnhem; W. Petri, Utrecht; A. Averkamp, Bussum; P. C. Koerman, Leeuwarden; A. de Vogel, Overveen; P. Vincent, Santpoort; P. de Waardt, Heemstede.

Het Diploma werd uitgereikt voor Piano Midd. Ond. : aan mej. S. F. W. Kwast, Utrecht, mejuffr. J. E. M. v. Delden, Den Haag.

Koorzang Ond.: Mevr. E. G. J. Quack— Bolt, Den Haag, mej. C. B. I. Fray, Amsterdam, de heer A. G. v. d. Voort, Bussum.

Solozang : Mevr. A. W. P. Gevaerts— Tulleken, Den Haag, mej. W. E. Ger¬

ritsen, Nijmegen, mej. M. de Vries Reilingh, Den Haag, de heer C. P. M. v. Erven Dorens, Hilversum.

Viool Midd. Ond.: de heer O. F. Hinze, Amsterdam.

Viool Lager Ond.: de heer M. C. J. Ogier, 's Hertogenbosch, de heer G. J. Koopmans, Arnhem, mej. A. M. Brandsteder, Amsterdam.

Violoncel Lager Ond.: de heer K. Kueter, Leeuwarden.

Piano Lager Ond.: Mej. E. H. v. Ketwich Verschuur, Den Haag, mej; E. Th. Voogd, Laren N. H., de heer G. v. d. Meer, Amsterdam, mej. J. G. Doorn, Apeldoorn, mej. E. A. Verschuyl, Bloemendaal, mej. E. H. de Haan, Haarlem, mej. M. Meerkamp v. Embden, Den Haag, mej. H. D. A. M. Oosterman, Nijmegen, mej. M. v. d. Broek, Baarn, mej. A. G. K. v. Pelt, Dordrecht, Eerw. Zuster A. E. Fey, Voorschoten, mej. D. W. Kreischer, Den Haag, mej. M. K. Osieck, Overveen, mej. J. A. v. Vuure, Alkmaar, mej. W. Luynenburg, Wageningen, mej. C. Heeroma, Amsterdam, mej. R. B. A. Driessen, Leiden, mej. H. v. d. Bosch, Bloemendaal, mej. M. W. Tapking, Hilversum, mej. L. J. Weidema, Amsterdam, de heer J. W. Harmsen, Hoorn, mej. M. P. Grolman, Utrecht, de heer C. Keeman, Noord-Scharwoude, mej. M. J. Goud, Utrecht, mej. J. Uytenbogaardt, Amsterdam.

Het Bestuur stelt zich voor, naar aanleiding van deze examens in de volgende nummers van het Orgaan eenige beschouwingen te publiceeren. K. A. TEXTOR.

Sluiten