Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

171

Liszt te Weimar en trok daarna naar Berlijn, waar hij zich inschrijven liet als leerling van de „Hochschule". In 1881 keerde Van Groningen naar het vaderland terug, vestigde zich te Zwolle als directeur van een zangvereeniging en pianoleeraar; hij ging acht jaar later naar Den Haag en werd in 1894 aangesteld tot directeur van de Muziekschool van Toonkunst te Leiden als opvolger van den in de sleutelstad nog steeds niet vergeten Wetrens. Zooals gezegd: ruim dertig jaar heeft Van Gro-' ningen aan de school zijn beste krachten gewijd. Meermalen trad hij vroeger als solo-pianist op; met een door hem gecomponeerd Concert voor Piano met orkest heeft hij bij verschillende gelegenheden ruimen bijval gevonden.

Aan de school, welke door Van Groningen zooveel jaren bestuurd is geworden: de Muziekschool van Toonkunst te Leiden, is Soutendijk lang verbonden geweest als leeraar in de solo-zang. Te Nijmegen, waar hij zich sedert eenige jaren gevestigd had, is de zanger in den ouderdom van vijf en vijftig jaar gestorven. Soutendijk, een degelijk musicus, is geruimen tijd een gewaardeerd lid geweest van het vermaarde a cappella koor van Daniël de Lange; ook is hij vroeger jaren wel eens als solo-zanger opgetreden.

* * *

Menigeen zal zich W. J. Siep herinneren, wiens overlijden voor een paar weken bericht werd. In Arnhem, de woonplaats van zijn familie, hebben ouderen hem het meest gekend toen hij des zomers daar was en 's winters in Amsterdam als Van der Linden's operarepetitor na dergelijke werkzaamheid te Parijs en Brussel. Hij had destijds een soort trio met Schmier en Orelio, populaire zangstukken lieten hun portretten zien. Voor orkest schreef hij soms iets heel aardigs, bijvoorbeeld zijn

meermalen door Martin Heuckenroth gegeven Hollandsche Boerendansen, zeer te waardeeren om vlotte vinding en wèlgetroffen volkskarakter. Daarna heeft hij zich te Batavia verdienstelijk gemaakt, er lang met succes de vereenigde gezelschappen Toonkunst-Aurora geleid, allerlei dilettantenuitvoeringen doen slagen, weekbladen voorzien van humoristica met den schuilnaam Brevis. Hij was er later pianist in een bioscoop en kapelmeester in het Hotel des Indes, maar bleef een beminde figuur en behield levens- en ondernemingslust; zijn vertrek — hij ging een muziekcorps te Medan dirigeeren — werd in vele kringen zeer jammer gevonden. Verleden jaar vestigde hij zich te Brussel. en bezorgde weldra het muzikale deel van feestelijkheden in het Holland-Huis.

Onlangs wilde hij naar Nice voor herstel van zijn gezondheid; op reis is hij plotseling gestorven.

i nniNKHininuif HMiwwiHn:h»im(Hiiiiiitii m hui imiiiiiiii urn urn m h iiuniniiiinniii m iiiiiiimiiiiiiiiiiBnidiiini

Klokkenspel.

Van Onze Torenmuziek, orgaan der Klokkenspelvereeniging, verscheen het 3e nummer. Men vindt er vooreerst Brandts Buys' uitnoodiging der Nederlandsche klokkenisten om deel te nemen aan den wedstrijd, waarvoor, zooals ook hier bericht is, een ongenoemde hem een schenking heeft toegezegd. Zij moeten zich vóór 15 April bij hem (adres Velp, Gasthuislaan 10) aanmelden, vóór 15 Mei hem drie met Van den Gheyn's Koekoek-praeludium of een sonate van Pleyel of Valentin Nicolaï technisch gelijk te stellen stukken, waaruit de jury zal kiezen benevens een vrij stuk en twee volksliederenbewerkingen opgeven, van de gekozen muziek een drietal exemplaren vóór 15 Juli zenden en opteeren voor het Bossche St. Jans-klokkenspel of het Utrechtsche Dom-klokkenspel om gebruik te kunnen maken van het klavier- inzonderheid pedaal-type dat hun voorkeur heeft. De wedstrijd is 1 en 2 Sep-

Sluiten