Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 1813/14. 179

orders begeeven, waar volgens alle berigten alles in rust is.

Wij hebben de procureur verschuur1) geboortig van Brussel in verzeekering genoomen en aan Zijne Excellentie den gouverneur Kraijenhoff geadresseerd, wijl het ons voorkwam deeze Heer een groote influentie ter deezer plaatse had. Wij oordeelden dierhalven noodzakelijk dezelve te verwijderen om alle moogelijke correspondentie te doen ophouden.

De commandant3) en officieren der schutterij de Eed van getrouwheid hebbende doen teekenen, welke wij aan Zijn Excellentie den generaal kraijenhoff hebben overgelegd, is dezelve door ons gelast geworden de grootste waakzaamheid in agt te neemen ten einde door geen expeditiën van den Helder verascht te worden. Wij zullen dezelve ten dien eynde van eenige geweeren en ammunitie uit Medemblik provisioneel voorzien.

Ons geïnformeerd zijnde zig in het dorp Schardam een douaan ophield, hebben wij dezelve in verzekering te Hoorn gebragt, en in handen van de maire gesteld, zijnde geboortig van Wesel en getrouwd. De boeren van het dorp gaven goede getuigenissen van hem.

Wij hebben den gouverneur Kraijenhoff gelijkelijk van deeze onze verrrichtingen rapporten gedaan, en vleven ons, ons gehouden gedrag door U H.Ed. Gestr. zal worden geapprobeerd.

Wij vinden ons verpligt U H.Ed. Gestr. te observeeren de substitut procureur van het geregtshof als opvolger opgetreden zijnde een jong mensch is.

Wij hebben de commissarissen geene rapporten ingezonden, vertrouwende zulks door U H.E.Gestr., dit noodig oordeelende, deswegen zal worden voorzien.

[Verbaal 4 Dec. Minute, waarin melding van de ontvangst van dit schrijven, en voorts: En den generaal kraijenhoff aan den admiraal en commandant mondelinge communicatie gedaan hebbende, het verrichte door de gezegde officieren in deze missive vervat geapprobeerd te hebben, zal aan Heeren Commissarissen Generaal kopy van dezelve missive worden toegezonden tot derzelver informatie.

En geeft hiervan bij extract dezes kennis aan den luitenant Steeling mede ter informatie aan den kapitein SlEBERS, onder bijvoeging van het genoegen van den admiraal en

i) Vermoedelijk zal bedoeld zijn de procureur impérial J. H. Schuurmans (een Belg van geboorte), wiens optreden in die dagen ook vermeld wordt in den door Kops medegedeelden brief in Hist. Gedenkb. ii. 235.

«) Kops noemt kapitein Teunis Bast als hoofd der burgerwacht.

Sluiten