Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBEOORDEELING.

247

„het volwaardige korps zijn, waarop men dan moet kunnen „rekenen. Men mag toch nooit vergeten, dat het voornaamste doel van het korps, evenals van alle andere, moet „zijn verhooging van de gevechtsvvaarde der vloot, dus vol„komen berekend zijn voor zijn oorlogstaak".

Hier wordt de vinger op de wonde plek gelegd; dit is de reden dat vele flinke aanstaande artsen, ook al trekt veel in den Marinedienst hen aan, huiverig zijn om toe te treden; hierdoor verlaten telkens veelbeloovendc marineartsen den dienst zoodra ze kunnen. Ruime en herhaalde detacheering, niet alleen tot vorming van specialisten, doch ook van de overigen, ook van de ouderen, voornamelijk aan chirurgische klinieken waar vele ongevallen behandeld worden, is hiervoor het eenige geneesmiddel. Ook het detacheeren van officieren van gezondheid voor functiën die meer zijdelings met de zeemacht samenhangen en een ruim arbeidsveld geven, als bijv. arts bij het Marine-etablissement te Soerabaja verdient aanbeveling, te meer daar op die wijze samenwerking der verschillende sanitaire diensten het meest verzekerd zou zijn, tot onberekenbaar voordeel voor de zeemacht.

40. Beter gebruik maken van het ziekenmateriaal der zeemacht zelve door a. de Venerisch-Luetische afdeeling in het hospitaal te Willemsoord onder specialistische leiding te brengen. Nu in de laatste jaren het aantal groote operaties in genoemd hospitaal zoozeer is toegenomen, ontbreekt den Chef van de chirurgische afdeeling tijd en gelegenheid de 60 a 80 Venerische ziekten volkomen naar den eisch te behandelen, en, al ware dit wellicht met bijzonderen ijver te bereiken, zeker zal hij geen gelegenheid hebben de jongere officieren van Gezondheid meer bedreven te maken in het behandelen dier zieken. Een specialist in Venerische-, Syphylitische- en Huidziekten zou daarom te Willemsoord zeer op zijn plaats zijn. b. De zieken der Zeemacht in Ned. Oost-Indië door hun eigen officieren te doen behandelen, hetzij op marine-afdeelingen in de bestaande hospitalen, hetzij in een marine-hospitaal, eventueel Hospitaal-schip. Het behoeft geen betoog dat, door meer éénheid in de behandeling, aoowel de zeemacht als de zieken gebaat zouden worden terwijl twee of meer aantrekkelijke plaatsingen voor oudere officieren van Gezondheid er door geschapen zouden kunnen worden.

5°. Uitbreiding van het aantal hoofd-officieren, indien de vloot-organisatie daartoe gelegenheid geeft. De commissie twijfelt echter of die gelegenheid er zal zijn en stelt voor

Sluiten