Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bétrekking hebbende op de omwenteling in 1813/14. 53$

verzoekt een bekwamen officier, liefst eenen zeeman, om te Hardinxveld het opzicht te hebben over het verzamelen van vaartuigen nodig tot het maken eener schipbrug over de rivier aldaar 1).

[10 Dec. gelast Verdooren, dat de kapitein en officier van Nes 2) en van guericke zich bij den Pres. der Prov. regeering te Utrecht zullen vervoegen, ten einde zodanig geémployeerd te kunnen worden als de dienst mogt komen te vorderen],

76 Souvereine Vorst aan Verdooren.

9 Dec. 1813 3).

Mijnheer den Admiraal op ontvangst dezes gelaste ik Uw Ed. naar hier te zenden 12 kanonneerbooten elk gewapend met 1 kanon a 18 f en 2 a 6 t met de nodige manschappen.

Ik recommandeere Uw met allen mogelijke spoed dezen wapening te effectueeren 4).

[Na ontvangst van dit schrijven, gelast verdooren, dat met den meesten spoed zes kanonneerbooten of schoeners zouden worden gereed gemaakt, en officieren voor die vaartuigen worden aangewezen].

77. Kikkert aan Monsieur le Qénéral.

9 December 1813 6) Je charge 1'officier LUCAS de vous remettre de ma part

:) Opmerking verdient, dat terwijl men van Rotterdam uit (zie no. 69) den overtocht met vaartuigen meende te doen, men van Utrecht uit op dezelfde plaats een brug over de Merwede wilde slaan.

2) De kapitein (vermoedelijk fregatskapitein) J. van Nes woonde te Utrecht. Hij had zich den 27e" Nov., toen ook de heer Perponcher aldaar den 25e" t.v. als gijzelaar was gevangen genomen, aangeboden om te trachten in A'dam de invrijheidstelling van den admiraal 'fRUGUET te bewerken. (Zie: De gevangenneming van W. E. de Perponcher enz., herdruk met een voorbericht van Mr. W. H. de beaufort. Utrecht 1913, bl. 2 en 3). Deze is werkelijk in vrijheid gesteld, doch den 29<--« d.a.v. te Rotterdam weder gevat op last van den Russischen generaal en naar 's-Gravenhage gevoerd. Van Nes zal zich waarschijnlijk tijdens zijn verblijf te A'dam bij verdooren beschikbaar hebben gesteld, doch was naar Utrecht teruggekeerd.

s) Uit Rotterdam, waar de Souvereine Vorst dien dag een bezoek bracht. — Arch. A'dam.

4) Hieruit mag worden afgeleid, dat de 6 kanonneerbooten onder den kap.-luitenant Durlen (zie blz. 343 noot 1) nog niet waren aangekomen.

5) Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A. — De beide volgende brieven zijn te Rotterdam opgesteld. Daar de Souvereine Vorst

Sluiten