Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 18 13/14. 555

den dienst concerneerende van Z.E.Gestr. af te vragen en op te volgen.

93. Bezemer aan Verdooren.

15 üec. 1813. 1 uur 's morgens. ])

Ik heb de eer te rapporteeren, dat eergisteren mijne kozakken 5 gendarmes krijgsgevangen hebben gemaakt, waarvan ongelukkig slegts 2 geboore franschen. Zij waren tusschen het Weeshuis 2) en de Kleine Keten 3) met 8 te Paard en 9 te voet. De eerste, en vier van de laatste zijn — doordat zij onder het geschut van 't fort waren, en men braaf op de kozakken vuurden — ontkomen. Ik heb intusschen die 5 direct doen escorteeren naar 't Hoofdqüartier, aan den Generaal de Jonge.

Gisteren heb ik 30 van de voormalige nationale guardes van Alkmaar gekreege met een officier, die ik meede in de Groote Keten post heb doen vatten. Dezelve zijn wel gekleed, dog de helft kan niet exerceeren, zo dat dit maar is om figuur te maaken en het gerucht te verspreiden, dat ook reguliere Troupes hier aangekomen zijn.

Wijders zijn hier gearriveerd den Minister der Marine van der HOOP vergezeld door eene MEY! *) zo ik hoor een oud officier. De Maire van de Helder is gisteren ochtend meede naar 't Zand geweest om met deeze Heeren te aboucheeren, is vervolgens weder vertrokken, en zo ik verneem zullen van daag de Heeren van der Hoor en Mey eene conferentie vergund worden bij den Vice-Aclmiraal Ver Huell5)

Zoo (U) ondertusschen eenige plannen mogt beraamen, die bij de ontruiming van de Helder door mij zouden moeten worden geëxecuteerd, zij het mij vergund te observeeren, dat eene order van den Generaal de JonGe mij volstrekt verbied om aan eenige orders van een ander als van (hem) zelve te obtempereeren

De kanonneerboot No. 112 is vlot gekomen en gaat heden ochtend om 7 uuren onder zeil met een Loots en nog 4

') Aan 't Zand. — Arch. A'dam.

2) Het weeshuis lag op + een kwartier uur gaans ten Zuiden van den Helder bij een kruispunt van wegen aan den 'weg naar Alkmaar.

3) Eene hoeve nabij den Zanddijk, een klein uur gaans bezuiden den Helder.

4) Hiermede wordt natuurlijk Tob May bedoeld (zie hiervóór blz KAA no. 90). .

*) Die eonferentic heeft, blijkens het voorafgaande, niet plaats gehad. Alleen zijn eenige brieven gewisseld.

M. 1914—1915. 3S

Sluiten