Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

schappelijke gronden organisch ontwikkeld, zoo tot voorbereiding als tot hoogere vorming in de toonkunst en de muzikale compositie" te hebben samengesteld.

De uitgever Hendrik Altmann te Rotterdam begon dit werk te drukken. Maar nadat tien vel druks verschenen waren is de uitgave gestaakt. Daar het handschrift niet meer bestaat moet men het geheel naar wat gedrukt werd beoordeelen.

En dan blijkt het, dat het werk breed was opgezet en dat Bastiaans hier zijn verbazende kennis der muziek in haar geheel heeft willen toonen. Wat gedrukt is treft door de oorspronkelijke gedachten, door het samengaan van wijsgeerige opvatting met groote geleerdheid.

Ware dit werk in zijn geheel aanwezig, het zou een monument zijn, dooiden schrijver zich gesticht.

Toen de uitgaaf gestaakt werd, was het handschrift geheel gereed, en Bastiaans hoopte, dat later, al was het dan ook na zijn dood, de uitgaaf zou worden voltooid.

Blijkens geloofwaardige getuigen is Johannes Bastiaans Jr. het geweest, die dit handschrift, ondanks de protesten van andere familieden, heeft vernietigd. Zulk een daad bewijst, dat de zoon den vader evenmin begrepen als gewaardeerd heeft.

Ook in virtuositeit kwam hij hem niet nabij. Hoe de vader zijn hoorders door zijn spel verrukt heeft, daarvan getuigen nog enkele schriftelijke mededeelingen. Over die van den organist Joseph Homeyer uit 1847 sprak ik reeds. Een geestdriftig Italiaansch musicus gaf in 1856 zijn hart dus lucht: „Benedetto sia 1'anno, il mese, il giorno ed 1'ora della vostra vita." En in 1871 uitte Samuel Gee, R. A., organist van Christ Church te Clapham, zijn bewondering.

Bastiaans' virtuositeit was overgegaan op zijn dochter Maria, die, na als wonderkind het publiek verbaasd te hebben, zich tot een organiste van buitengewone bekwaamheid ontwikkelde en in 1866 te Steen wijk een aanstelling bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente kreeg.

Na daar eenige jaren te zijn werkzaam geweest trad zij in het huwelijk en ofschoon zij haar kunst niet vaarwel zei, beoefende zij die sedert toch niet meer in het openbaar. Zij leefde voortaan uitsluitend voor haar plichten als huisvrouw, geheel opgaande in de taak, die de opvoeding harer drie kinderen haar op de schouders legde.

En toen zij 28 Januari 1897 als Mevrouw Cordes—Bastiaans, na een langdurige ziekte, te 's Hertogenbosch overleed, waren er maar weinigen, die wisten, hoe deze voorbeeldige gade, deze zorgzame moeder, die ten grave daalde, eens aan den hemel der kunst had geschitterd.

Ook Tonia Bastiaans, geboren te Haarlem 8 Maart 1862, erfde den muzikalen aanleg van haar vader. Reeds 29 October 1877 deed zij zich op een concert te Amsterdam als pianiste hooren, en ofschoon zij steeds een klavierspeelster bleef, die vooral in de zoo moeilijke kunst van het accompagneeren heeft uitgemunt, heeft zij later zich op de zangkunst toegelegd. Onder Messchaert's leiding

Sluiten