Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD

2

mm

voor EUROPEESCHE

AUTOMOBIELMERKEN

raadplege men GREVE 8 Co., PARKSTRAAT 14, DEN HAAG

Engelsch Fabrikaat: Fransch Fabrikaat:

Bentley | Hispano - Ballot - Talbot

VERLAAGDE PRIJZEN

Agente voor Amsterdam: Firma GEYTEN BEEK, Ceintuurbaa i

Noüs voila ! De vierde jaargang van „Sport in Beeld" onder nieuwe directie! Al wat nieuw is doet onwillekeurig denken aan het oude. Volgden wij de conventie, dan zouden wij ook deze sleur eeren.

Maar . . . sleur is het laatste, waaraan wij zullen toegeven. Daarom' blijve ook dit oude oud - zonder meer! Daarom bepalen wij ons louter tot de toekomst.

„Sport in Beeld" gaat z'n vierden jaargang in. Redivivus! Bij zulk een gelegenheid houdt de vertegenwoordiger van de „koningin der aarde", welke het blad leidt, naar de traditie wil, een soort van troonrede.

Vergeeft ons evenwel, dat wij cok met dit gebruik breken, lezer!

Wij hebben zoo dikwerf gelezen van redacties, die dit beloofden en dat, gouden, gouden bergen, en desondanks .... op den beganen grond bleven.

Wij zullen

Wij zullen

Und kein Ende!

Wij zullen óók. Maar wij zullen thans niet ... al die plannen blootleggen. Beloften lanceeren - het is alles „graue Theorie". De werkelijkheid, mijne heeren! Anders niet!

Zoo gaan wij zonder trompet-geschetter aan den arbeid. Dit eerste nummer is een specimem van de bedoelingen van Directie en Redactie.

Slechts één leuz' hebben wij. En deze willen wij gaarne hier afdrukken: wij willen beter worden dan voorheen!

Aldus wenschend, aldus strevend gaan wij van start. . . .

Folie Humaine.

Er is een vreemde zucht in de menschen — in sommige menschen althans —■ geboren om.... op te vallen. Van Cats bestaat het volgend aardig spreekwoord: „Als apen hooghe klimmen willen, dan siet men eerst haer naeckte billen". Zoo is het ook tegenwoordig nog veelvuldig. Van het willen „opvallen" komt menigmaal het „neervallen".

Lindbergh heeft zijn volgers en volgsters gehad. Men behoeft geen cynicus te zijn om de pogingen van deze „na-apers" sceptisch op te vatten. De mogelijkheid van transatlantisch verkeer was bereids door Alcock en Read bewezen, en „Lucky Lindbergh" bevestigde dezen pioniersarbeid op hechte wijze.

Na hem hadden anderen evenwel.... ook inders moeten komen. Dat een vliegtuig met

enkele lieden over den oceaan snort, het is hoogst merkwaardig. Wil men echter toeristisch profijt boeken, dan dient men in dit opzicht te denken aan het passagiersvervoer in meer uitgebreiden zin.

Het is begrijpelijk, dat dit niet in-eens kon plaats vinden. Hiervoor is studie noodig, en als gevolg van deze studie evolutie. Nog een geheel andere richting moet dan de constructie van aeroplanes en motoren gaan. Daarom is het ook begrijpelijk, dat men geenszins den moed had behoeven te laten zinken, betreffende transatlantisch vervoer, hadden er jaren en jaren na Lindbergh's raid geen soortgelijke vluchten meer plaats gevonden.

Dit is inmiddels zeker: men studeert., en de evolutie zal komen. Spreekt men ooit van onbegrensde mogelijkheden, dan zijn ze te vermoeden op aviatisch gebied. Het is slechts

een kwestie van tijd. Een periode, waj in knappe koppen danig zullen moeten blok t n om successen te verwerven!

In dit tijdvak van afwachten gebru xn blijkbaar millionairs en heethoofdige jofeis dien goeden, maar ietwat breeden, en soms ook wel eens wat onstuimigen, oceaan /oor hun en heur grilletjes. Deze tochten vormen een soort mode. Degene, die maar ove. het plan sprak om den haringvijver over te wippen, werd aangestaard als een bijzonder gewrocht. En zi;, die het inderdaad waagden, zij werden, ook al mislukte de onderneming, geëerd als helden. Tenminste.... wanneer zij er het leven afbrachten'!

Men moet zich om deze excessen niet boos maken. Men vatte ze op als een aftakking van veel. raar's in dezen rsren tijd! De nienschheid is na den oorlog nu eenmaal 'n tikje de kluts kwijt, ietwat „me-.jogge". Of men roode vrouwen-lippen nu nop rooder maakt, of men een buik aan een mannen-corpus van tweehonderd kilo ten dans voert, of men de haren eerst kort als een ragebol en vervolgens als touwwerk draagt, het is alles even exotisch als het ritje over den oceaan. Mode! Niets als rnode!

Het summum in dit opzicht heeft echter Mrs. Grayson bereikt. Ook zij behoorde tot

Sluiten