Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

8

Trekt Galuaing zich terug ?

Na het gerucht, dat de Fransche stayer Brunier zich zou terugtrekken teneinde zich als garage-houder in de buurt van Parijs te vestigen, doen thans weer berichten de ronde, dat Galvaing, de Fransche sprinter, eenzelfde plan zou koesteren. Galvaing, die o.m. amateur-kampioen van zijn land was, en thans als beroepsrenner rijdt, zou dan voortaan werkzaam zijn in de schoenen-zaak van zijn ouders te Saint-Cloud, waar hij tot 1924 arbeidde. Met Galvaing gaat geen ster heen.

Jubileum A W. Schols.

De heer A. W. Schols, de bekende voorzitter van den Amsterdamschen Kegelbond, herdacht dezer dagen het zeldzame feit, dat hij een kwart-eeuw aan het hoofd van deze organisatie heeft gestaan. Hij is de vorige week gehuldigd, en dit feest was niet alleen luisterrijk, doch in de eerste plaats allerhartelijkst. Schols is eens echt in de „blommetjes" gezet, en aan sappige speeches heeft het hierbij niet ontbroken. Ook wij bieden onze gelukwenschen aan dezen volbloed propagandist voor de Kegel-sport. Hij heeft nu vijf maal vijf jaar geleid. Wij hopen, dat hij de „alle negen" ook in dit opzicht halen zal. Proficiat!

De bejubelde jubilaris, de heer A. W. Schols.

eze week nogmaals „Commentaren"! Door de uitgebreidheid van ons nummer wordt één gedeelte van

tevoren afgedrukt. Dat, waarin onze „Commentaren" voorkomen! Zoodat onze conclusie inzake het ontstaan van de N.W.U. te Parijs, een geboorte, welke wij een mysterie noemden, tot stand kwam, toen al weer nieuwe opzienbarende feiten te gebeuren stonden. Ein einz'ger Augenblick kann alles umgestalten! — zei Wieland reeds in zijn „Oberon". In de wielren-beweging regent het van zulke oogenblikken.

Wij o.a. waren wel zeer naief om te veronderstellen, dat de Parijsche comedie misschien wel altijd geheimzinnig zou blijven. Met een voortvarendheid, die aan het onbeschaamde grenst, zijn de werkelijke en-scènezetters naar voren getreden, hebben met één

N. V. HAARLEMSCHE

RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED. KIMMAN & Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Ga rage

Hudson — Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

slag bewezen, hoe de geschiedenis zich in de „ville lumière" afspeelde, verder, dat al dat vermelden van vreemde namen een gegoochel was van je welste.

Ja, er is nog een zg. algemeen bestuur van de N.W.U., maar dat is louter „panopticum", omdat als leden van het dagelijksch bestuur o.a. naar voren treden: P. J. Adrian (voorz.), B. Swaab de Beer (secr.-penn.) en J. D. Viruly (2e secr.). Swaab de Beer is dus eindelijk, waar hij wilde wezen. Handigheid kan men hem niet ontzeggen. Hij zal echter leeren — dat voorspellen wij hem in allen ernst — dat men met „handigheid" alléén niet door het leven komt. Let maar op! Dat evenwel de HH. Adrian en Viruly, Viruly, die nota-bene in de Seine-stad voor de belangen van den N.W.B. opkwam, hier plots voor het voetlicht verschijnen als N.W.U.-officials, het bevestigt volkomen ons artikel in het vorig nummer „Hocus-Pocus-Pas".

Veel meer over dit zeer onverkwikkelijk gevalletje zeggen, wij zullen 't heusch niet doen. In deze booze wereld zal men zelfs dit onsportief gedoe vlug vergeten. En dan leeft men rustig verder. Wij zijn intusschen wel benieuwd, welke opzienbarende toeren deze illusionisten in de naaste toekomst zullen vertoonen.

De clownerie is nog niet geëindigd....

L'Auto en de N.W.U]

Het Fransche leidende blad op sport-gebied begroet het ontstaan van de N.W.U. blijkbaar met instemming. Maar het orgaan erkent desondanks, dat de tijding van den dood van den N.W.B., van de fondatie van de N.W.U. als een donderslag trof. Daarentegen schrijft L'Auto eveneens, dat, waar de N.W.U. de meeste banen op haar hand heeft en veel meer rijbewijshouders deze instelling zullen volgen dan den N.W.B., deze laatste niet veel meer blijft dan een .... droevige herinnering.

De pers-verslagen zijn intusschen, wat de U.C.I.-bijeenkomst betreft, erg verward. Wij lezen nl. in genoemd blad, dat de heer Adrian door zijn secretaris ( ?) een „rapport terrible" liet voorlezen over de HH. Hoornberg en Fokkinga, wijders, dat het N.O.C. en de Hollandsche banken elk credit aan 'de groep Hoornberg weigeren (sic). Is het niet om te

schaterlachen ? Volgens L'Auto is de heer Hoornberg eveneens op het congres aanwezig geweest, die echter na dit requisitoir niet langer insisteerde.

L'Auto beschouwt tenslotte den heer Hoornberg blijkbaar als het zwarte schaap, want het blad uit er een triumf-kreet over, dat de vroegere N.W.B.-gedelegeerde niet langer de gemoederen op U.C.I.-congressen in beroering brengt. Dit laatste is niet voor onze rekening!

Sportsmen in lijn ƒ

Deze week brengen wij in dit rubriekje den vermaarden Italiaanschen wielrenner Binda. Hij is vrijwel allround. Binda munt in omnium races uit, en toont zich dan een degelijk sprinter, hij is een goed betaalde kracht in six-days, en hij rijdt op den weg zóó formidabel, dat hij nog in 1927 het wereldkampioenschap won, en dit op zeer geaccidenteerd terrein, op den beruchten Nurnberg-Ring in Duitschland. Nog Zondag 5 Februari won hij op één dag een 2-uurswedstrijd met Belloni, en trapte 84 K.M. 352 af, en tevens zijn match met den Franschman Raynaud, die voor niet te kloppen gold in de Fransche hoofdstad. Te Milaan echter haalde Binda den Franschman na 6 K.M. 747 in, met een uur-moyenne van 46 K.M. 267. Een geweldig renner, deze Binda. Een, die nog veel zal doen!

Sluiten