Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

28

CHANDLER-SIX

De hypermodern uitgeruste 6 cylinder met 4 remmen, luchtfilter, oliefilter, One-Shotsmeering etc. 4 deurs Sedan vanaf

Fl. 3800.

WILLY VAN DER DRIFT pletterijkade 9 DEN HAAG

die het drinken, bedwelmt. Tot op dit oogenblik, heb ik er nog niets van gemerkt."

Wat nu den strijd met Willie Lewis aangaat, het is Descamps, die dit durfde schrijven: „De formidabele Willie Lewis werd op onbetwistbare wijze geklopt in wel het mooiste, het meest opwindende gevecht, dat men ooit te Parijs aanschouwde". Carpentier daarentegen levert de volgende commentaren: „Deze strijd is niet zoo schitterend geëindigd als ik

het wel wenschte. Ik werd tot overwinnaar uitgeroepen. Goed! Het is waar! Maar ik kon Lewis niet vloeren, hetgeen hem wel een oogenblik met mij gelukte."

Om inmiddels een goed denkbeeld te krijgen van het groote gevecht, is het raadzaam om weer te geven, hetgeen het groote Fransche sportblad „Vie au Grand Air" aangaande de match schreef. „Bij den aanvang waren beide mannen ten zeerste op hun hoede. Zij hadden veel van elkander's krachten vernomen, en zoo leek dit begin eenigszins bedeesd. Verstaat ons goed — zij hadden niet bepaald angst voor

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED. KIMMAN & Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Ga rage

Hudson — Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

elkaar, maar als goede wetenschappelijke vechters wilden zij hun krachten niet in nuttelooze manoeuvres verspillen. Eerst wilden zij hun beider methodes examineeren alvorens tot het eigenlijk gevecht over te gaan. Het was het oogenblik van onderzoeken, waarbij voornamelijk de hersenen werkten. En zoo kwamen zij er ook toe om de eigen krachten zooveel mogelijk te bedekken, en speelde dus eveneens de list een groote rol tijdens dit debuut. Toen begon Willie Lewis op impulsieve wijze te attaqueeren, terwijl Carpentier kalm en voorzichtig bleef, alhoewel hij de jongere was. Op dit moment maakte hij, Georges, zelfs den indruk, meer ring-ervaring te hebben dan de tegenstander. Het scheen wel, of hij zijn rivaal eerst wilde vermoeien alvorens tot den aanval over te gaan. In de zesde ronde, even voordat de gong luidde, incasseerde hij een zwaren slag. De rust stelde hem in staat om zich te herstellen. Kort daarop, in de achtste ronde, ging hij, Carpentier, door een geweldigen kaak-slag voor den grond. Hij was inderdaad flink geraakt. Hij stond dan ook niet direct op. Hij bleef gedurende zeven seconden in de knieën gezonken op den vloer rusten. Toen weerklonk het signaal. De Franschman was gered. De verzorgers, met Descamps aan het hoofd, wreven hem teneinde hem weer fit voor de volgende gevechtsgangen te maken. Maar ook de volgende ronde was niet gunstig voor Carpentier, en wanneer het een halve minuut langer had geduurd, zou Lewis waarschijnlijk een besliste overwinning hebben behaald. Tot de twaalfde ronde bleef de Amerikaan dan ook op fiksche wijze de leiding behouden. Maar de dertiende werd hem noodlottig. Het fatale getal scheen op hem te werken. En hij stelde door onvoldoend ringwerk den Franschman volledig in staat om zich te herstellen van den knock-down, die hem inderdaad een zwaren handicap had bezorgd. Geheel hersteld, herwon Carpentier het verloren terrein, en bij dezen arbeid demonstreerde hij zijn geweldige wetenschap en energie. Men woonde de volledige herleving van den athleet bij. En het werd een enorm gevecht, waar beide kampioenen toch voelden, dat de krachten hen begaven, reden waarom zij het gevecht forceerden, het in hun voordeel zoo spoedig mogelijk begeerden te eindigen. Het was een grootsch gezicht, deze beiden in actie te zien, en zulks te midden van een juichende, schreeuwende menigte. Carpentier had natuurlijk de meeste toejuichingen, de fanatiekste aanmoedigingen in ontvangst te nemen. Maar ook wanneer hij niet die resultaten bereikte, welke men wenschte, dan floot

het onbarmhartig publiek. Van de dertiende tot de negentiende ronde poogde Carpentier het verloren terrein te herwinnen. En dit gelukte hem volkomen. Reeds toen de beide athleten in den ring kwamen voor de laatste ronde, was het resultaat een „match nul". Wie zou nu in de laatste ronde voordeel behalen ? Wat zou er gebeuren ? Maar al ras bleek, dat het met Lewis gedaan was.

Uw Haar

wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter zitten het valt niet meer uit indien gij des morgens een weinig PUROL tusschen de handen wrijft en dit door de haren uitstrijkt, 't Voldoet iedereen.

Carpentier was heer en meester. De Amerikaan kon het met moeite tot het einde van de ronde uithouden. Met twee tegen een stem, die voor een „draw" was, werd Carpentier tot overwinnaar uitgeroepen, en zulks was volkomen rechtvaardig. De zaal kwam overeind, applaudiseerde en barstte in toejuichingen los. Ja, het werden langdurige ovaties voor den Franschman. Wi'lie Lewis zat eenzaam in zijn hoek, en de arme jongen was in tranen uitgebarsten."

Na dezen wedstrijd was Carpentier al een man „in bonis". Hij bleek al geld te hebben. Want wat schreef hij in die dagen ? „De grootste voldoening van mijn boksloopbaan is, dat ik zooveel geld verdiend heb, dat ik voor mijn ouders een huis heb kunnen koopen, een eigen huis op de marktplaats van Lens, een woning, waar ze hun overige levensdagen rustig kunnen slijten, en waar zij, bij hun hoekje aan den haard, kunnen mijmeren over hun kleinen Georges, van wien zij eenmaal verlangden, dat hij in de mijnen zou afdalen, van wien zij het toen verfoeiden, dat hij den ring beklom."

(Wordt vervolgd.)

■■■in

( GARAGE VAN VUEREN (

j| Corn. Krusemanstraat 56-62, m | AMSTERDAM.

Telefoon 22733-22835. ^ Bij Auto-ongelukken direct ontbieden g

| AUTO-AMBULANCE. |

IllllllllllllllllH

Sluiten