Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD

CHANDLER SIX

De hypermodern uitgeruste 6 cylinder met 4 remmen, luchtfilter, oliefilter, One-Shotsmeering etc. 4 deurs Sedan vanaf

Fl. 3800.-

WILLY VAN DER DRIFT

PLETTERIJKADE 9

DEN HAAG

'hem zélf als voor dezen rivaal. En zoo zijn er meer staaltjes te memoreeren. Bovendien, men wist van tevoren niet, hoe de Urugueeërs zouden optreden, en de houding, welke onze captain bij den aanvang van het spel aannam, kon onmogelijk gebaseerd zijn op ruwheden in de toekomst.

Hier werkte Parijs nog na! Ons elftal speelde 'n„kribbigen" wedstrijd!

En dat is, naar onze meening, wel wat al te kras. Wij waardeeren Harry Denis als sportsman en als mensch ten zeerste. En daarom juist schrijven wij dit neer. Wij persoonlijk hadden op eigen bodem de vrienden-hand uitgestoken. Dit was menschelijk grooter geweest. Denis wilde anders, en wij respecteeren zelfs zijn recht om aldus te doen. Maar hij eerbiedige dan ons recht, dat wij in deze kolommen — alvorens onzen technischen medewerker aan 't woord te laten — onze meening zeggen!

Door deze handelwijzen is aan de Olympische zinsnede „de plus en plus parfaite, digne de son glorieux passé" eenigermate getornd ....

Zelden heeft een wedstrijd van tevoren zóóveel stof op gewaaid als deze, en we mogen wel blij zijn, dat deze ontmoeting eerst sedert de loting voor de eerste ronde, en niet al weken tevoren, vaststond. Nu is de periode van spanning tenminste kort geweest.

Wij moeten zeggen, dat onze Nederlandsche spelers uitstekend geprepareerd waren. De physieke voorbereiding — dat is in dezen wedstrijd wel gebleken — was een zeer goede, want, ondanks den zeer zwaren kamp, was geen der spelers uitgespeeld of over-vermoeid.

Wij willen echter, alvorens het spel nader te beschouwen, eerst even het een en ander in het midden brengen over de samenstelling van de Hollandsche ploeg. Waar de keuze tot de bekende 22 spelers beperkt was, werd de beste achterhoede en middenlinie gekozen, die beschikbaar was, maar met de samenstelling van den aanval is men weer allesbehalve gelukkig geweest. Dat Tap in ons binnen-trio thuis hoort, ook al faalt hij af en toe in z'n combinatie-spel, staat voor ons vast. In dat opzicht waren we het steeds eens met onze elftal-commissie, behalve toen zij den A.D.O.'er rechts-binnen plaatste. Maar hoe men er nu in eens toe komt, Tap los te laten, zal wel altijd een raadsel blijven. Zoowel de keuze van Buitenweg en die van Van Heel als het uitlaten van Tap houdt in, dat de commissie erkent, zich in de vorige landen-wedstrijden vergist te hebben. Dat is nu heelemaal niet zoo erg, doch wij achten de keuze van Ghering en Freeze — verdienstelijke club-spelers, die echter de internationale klasse zelfs niet benaderen — een even groote vergissing. Ten opzichte van de rechts-binnenplaats is dat niet erg, want Smeets, Ghering, Kools, Freeze, het is alles één pot nat, en misschien verdiende Smeets alleen daarom de voorkeur, omdat hij het systeem van ons team, waarbij tegen sterke tegenstanders de inside-spelers de middenlinie assisteeren, beter kent dan de genoemde provincialen. Maar had men Tap naast Buitenweg geplaatst, dan was er meer kracht van het binnentrio uitgegaan. Tenslotte is Tap met al z'n fouten een ras-voetballer, hetgeen toch bezwaarlijk van den Almeloër of den Tilburger gezegd kan worden.

In zijn individueele prestatie is Buitenweg ons tegengevallen. De zenuwen speelden bij zijn „weder-optreden" een zeer groote rol, en bovendien speelde hij voor 't eerst weer mee. Nu waren de omstandigheden héél moeilijk voor den Utrechtenaar. Men had hem al veel eerder gelegenheid moeten geven, zich in te spelen op het spel van zijn neven-

menschen, en dan was er iets van een stemming tegen Buitenweg.

Men greep o.a. het interview in Sport in Beeld aan om die stemming aan te wakkeren. Dat Buitenweg in 't openbaar medespelers beoordeelde, achtte men geen gelukkige geste. Och lieve deugd, laat men toch niet alles opblazen en van onze sportlui helden maken, personages van beteekenis! Mag een speler in een sport-orgaan al niet meer zeggen, dat hij meent nog best mee te kunnen?

Wij wisten vooruit, dat, als Buitenweg het spel niet beheerschen zou, men van een falen spreken zou. Niettemin vonden wij hem — en welke buitenlander we ook spraken, allen deelden die meening — gedecideerd de beste man van ons binnen-trio, tenminste na de rust, toen hij mid-voor speelde. Toen kregen onze vleugelspelers in eens uitstekende overzetten, waaruit de kansen geboren werden, waarvan Buitenweg zelf er één — en Freeze er twee — om zeep bracht.

Overigens had ons binnen-trio een buitengewoon moeilijke taak, want het ontving geen behoorlijken steun. Alleen van Heel gaf meestal goed aan, en zijn stadgenoot Weber bevond zich, wat dat betreft, in een bevoorrechte positie. Maar Massy trapte of kopte alleen boog-balletjes in 't wilde weg naar voren, meestal in de richting van een tegenstander, zoodat Ghering, Buitenweg of Freeze eerst wanhopige pogingen doen moesten om in 't bezit van den bal te komen. Niettemin moeten we Massy prijzen. Hij heeft destructief prachtig gespeeld. Hij kleefde aan de Urugueeërs, al had hij aanvankelijk heelemaal geen vat op hen. Hij heeft hen toch zóó gehinderd en bedreigd, dat ze er nerveus van werden, en onze backs daardoor nog al eens minder goed geplaatste ballen onderscheppen konden. Dus hulde aan Massy voor dit geweldig zwoegen! Maar.. .. zoo lang Massy onze spil is, of juister, zoo lang we geen technisch en tactisch op hooger plan staanden mid-half ontdekt hebben (denkt aan old Bok, denkt aan Dirk Lotsy!), zoo lang zal ons Hollandsch vertegenwoordigend elftal het verwijt niet ontgaan, dat het thans in de buiten-

'NEDERLANDSCHE'

KROON RIJWIELEN

„Stokvis-Fabrikaat" wofden uitsluitend vervaardigd van in elk opzicht betrouwbaar materiaal. Verkrijgbaar in eenvoudige, zoowel als luxe-uitvoering

R. S. STOKVIS & ZONEN

Iamsterdam ROTTERDAM cromnceM

Op de combinatie gepubliceerd op de vorige pagina, is het volgende te aanschouwen. 1. Onze ploeg komt in het veld teneinde de Urngueezen te bestrijdt vTn r. & Elfring, van Kol, van der Meulen, Buitenweg, Massy, van Boxtel, Gehring, Weber van Heel en Freeze 2 Een moment voor het doel van Uruguay; Freeze poogt de vijandelijke veste te bedreigen. 3. De Belgische scheidsrechter had een goeden kijk op het spel. 4. Onze Tanvoerder Dems die wel als een leeuw heeft gevochten, helaas zonder gunstig resultaat. 5. Denis gepasseerd! Men ziet hem met verschrikt gelaat o^ den grond 1 ggen Van der Meulen blijft kalm, en heeft meer aandacht voor den bal, die naast gaat, dan voor den aanstormenden vrjand.

Sluiten