Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Zooals gewoonlijk zijn de Hollandia-feesten besloten met Zeil-wedstrijden. Wij brengen hierboven een snapshot van dit water-festijn (foto Polygoon — Haarlem). Men ziet op de bewuste schilderachtige kiek de vaartuigen der Regenboog-klasse in actie, in welken kamp de zoo bekende Braassemmermeer, gestuurd door den heer Nathan, uitmuntte, en beslag legde op den eersten prijs.

De spelers van Uruguay. §

Een onzer vertegenwoordigers toonde ons vorig nummer aan de spelers van Uruguay. Ze waren in de wolken over de groote combinatie, die van hun elftal in ons tijdschrift voorkwam. En wat hebben de Zuid-Amerikanen gedaan. Zij charterden direct een exemplaar van „Sport in Beeld", schreven op de pagina, waarop hun portretten voorkwamen, bij deze konterfeitsels hun handteekeningen, en stuurden het blad naar den President van Uruguay. Een aardige en sportieve attentie!

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Binnenkort verschijnt

De Roman van Jaap Eden ■

door LEO LAUER. Prijs 50 cent. Prijs 50 cent. m

Bestellingen worden van heden af aan- g

genomen door de Administratie van S

, Sport in Beeld". Degenen, die zich S

yoor / Juli rechtstreeks bij de Admini- jj

stratie als abonné opgeven, ontvangen H het boekwerk gratis.

Olympisch Voetbal

Woensdag en Donderdag vinden de halve beslissingen voor het Olympisch Voetbaltournooi plaats. Dan strijden Uruguay tegen Italië, en Argentinië tegen Egypte. Vrijdag is het rust-dag. De spelers gaan zich dan voorbereiden op de groote eind-kampen. Want Zaterdag wordt de match gehouden, welke de beslissing brengt voor den derden prijs, terwijl Zondag de serie matches besloten wordt met de groote finale tusschen

waarschijnlijk Uruguay en de Argentijnen.

Zondag jl. vonden er op het Sportterrein Houtrust in Den Haag wederom draverijen plaats. Hierboven een illustratie van het gebeuren! Op de bewuste foto wint Prinses Olga van Dirk de Vlieger, gereden door J. de Vlieger, de draverij A. Het andere paard op de kiek is Nigmon.

Sluiten