Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

4

Op welke wijze de eenden geschoten worden!

{Van onzen Jacht-medewerker)

In een oude kooi heb ik ieder jaar een respectabel aantal eenden, die ik daar jong inbreng, nadat ze bij den opziener zijn uitgebroed, terwijl in de kooi- plas een flink kwantum broedkorven zijn geplaatst, zoodanig, dat ze niet, of moeilijk door het rooftuig kunnen worden benaderd, zoodat ze als broedplaats voor de eenden groote aantrekkelijkheid hebben. Wanneer ik de vrienden zoo tijdig in den zomer bij elkaar kan krijgen, trekken wij daar in het vroege morgen-uur wel eens heen om eenden te

schieten. Maar dat gaat zoo maar niet — één, twee, drie pief, paf,

en binnen zijn de eenden! Neen, dat geschiedt heel anders!

In de eerste plaats moeten de schiet-plaatsen vooraf worden gereed gemaakt en zoodanig opgesteld, dat ieder vrij kan schieten, zonder ongelukken te maken. Maar zelfs dan nog moeten de grootst mogelijke voorzorgen worden genomen, want, daar de schiet-plaatsen rondom de plas moeten worden ingericht, zitten de schutters altijd min of meer tegenover elkaar, of in eikaars schiet-veld, zoodat de strenge bepaling geldt, dat nooit op het water mag worden geschoten, en verder, dat geen eenden mogen worden beschoten, die niet op een zekere hoogte, aangeduid door een merk aan een boom, of op een andere wijze, vliegen.

lederen avond vliegt de kooi leeg, en bij het aanbreken van den dag komen de eenden weer terug, zoodat de schiet-plaatsen dus minstens een uur, voordat de zon opkomt, moeten zijn ingenomen, en zelfs dan zijn reeds vele eenden van hun nachtelijk uitstapje teruggekeerd, zoodat deze woiden opgejaagd.

Indien er vier schutters zijn, kunnen de schiet-plaatsen zóó worden ingenomen, dat zij alle vier, de één meer, de ander minder, tegenover het Oosten zitten, waardoor tegen het komende daglicht het zicht beter is, zoodat dus ook beter kan worden geschoten. Maar toch is het in het begin een heele toer om de langnekken naar beneden te halen, voor ze uit zichzelf als een bal naar beneden vallen, en men moet het hebben meegemaakt, om hierover te kunnen oordeelen. Neen, gemakkelijk is het met, en ofschoon ik nu toch zeker wel de noodige ervaring heb in dit soort werk, valt het me telkens tegen, en er is bepaald weinig voor noodig om je van de wijs te brengen.

Zoo was ik verleden jaar de gast van een bezitter van een dergelijken plas, waar ik in het eerste uur een 60-tal eenden naar beneden haalde, waarna ik merkte, dat mijn patronen op waren. Ik had nog één pakje, maar dat bleken vieren (hagelnummers) te zijn, en met deze twintig patronen schoot ik één eend. Alleen het feit, dat dit hagel-nummer te grof was, deed mij zoo slecht schieten, hoewel er natuurlijk wel eenig verschil is, wat spreiding etc. betreft, tusschen kleine 6 en 4.

Krijgt men nu een plaats, waar men alleen maar denkt slecht te zitten, of er is een boomtak, die, naar men meent, hinderlijk is, dan is het al mis, en wordt er gepoedeld.

Nu is het vervelende van die nachtelijke schiet-partijen, dat men gewoonlijk slecht slaapt, en als men dan een uur in het donker moet zitten koekeloeren, vóór de pret kan beginnen, dan is men uit zijn doen. Gelukkig is er één partij, die hiervan profiteert, en dat is de eenden-familie.

Wat het schieten betreft, moet men scherp uitkijken en bliksemsnel

RIJDT IN

H ANOMAG-IMPORTEUR:

S. KEEKSTRA - APELDOORN

ASSELSCHESTRAAT 265/267 :-i TELEF. 17.

handelen, want door de duisternis ziet men de vroege invallers in het geheel niet. Men hoort alleen het bekende water-geruisch, als de eenden zich met staart en wieken tegen het water remmen. Als eenmaal het eerste schot is gevallen, vliegen deze vroege invallers

natuurlijk op, en kunnen dan vaak met succes worden beschoten. Dat dit een geheel ander schot is dan op een invallende eend, zal ieder begrijpen.

Wanneer het lichter begint te worden, kan men de eenden beter op de korrel nemen, maar nu weten ze al, dat er gevaar dreigt, en vallen zij niet op de gewone

manier in, nl. door met een draai tegen den wind op het water te strijken. Neen, nu laten ze zich als kogels uit de lucht vallen, om vlak boven het water weer scherp op te nemen teneinde hun vaart te breken.

Tegen een uur of zes is het afgeloopen. Men kan dan nog, onder het genot van een sigaar of pijp, op wat laat- of terugkomers wachten, maar dan moet worden nagezocht, want natuurlijk zijn er gewiekten, die onverbiddelijk moeten worden opgezocht. Het is de tijd van de brandnetels, zoodat mijn griffons dit werk maar matig behagen kan, en met onuitputtelijk geduld moet onzen viervoeters worden duidelijk gemaakt, dat het een noodzakelijk werk is, dat van hen verlangd wordt. Wat drommels, zien zij dan niet, dat wij zelf ook vol blaren zitten ? Maar, aan alles komt een eind, ook aan die blaren, als men wat ammoniak bij zich heeft, en zoo komt de tijd, dat het tableau kan worden geteld. Het komt wel nooit uit met de gegevens der schutters (soms scheelt het wel de helft), maar de opziener met zijn mannetjes weten zoo, op 2 of 3 na, het goede getal, want zij hebben scherp uitgekeken, goed geteld en de gewiekten nagewaard.

De eenden worden netjes uitgehaald, gereinigd, glad gestreken en zoo spoedig mogelijk bij de verschillende vrienden en kennissen bezorgd, met de speciale boodschap, niet te lang te wachten met het opeten.

Gaat Lenglen trouwen?

Het Parijsch sport-dagblad L'Auto kondigt de verloving aan van Mlle Suzanne Lenglen, zooals L'Auto haar betitelt: „celle qui fut notre plus grande star". Mlle. Lenglen verlooft zich nl. met een zekeren Mr. Baldwin, den zoon van een bekend Amerikaansch petroleum-magnaat. Een goede partij dus blijkbaar! L'Auto herinnert er verder nog aan, dat de jeugdige Yank Suzanne vergezelde op de terug-reis naar Frankrijk, nadat zij haar Pyle-tournée door 40 verschillende Amerikaansche steden had beëindigd. Mocht het bericht juist zijn, dan kan men tevens aannemen, dat Mlle. Lenglen voor goed het racket aan de wilgen hangt, en dus voor de Tennissport voor altijd verloren is. Zij is dan tenminste tevens op het hoogtepunt van haar roem heengegaan, en men bewaart gelukkig niets anders als een herinnering vol groote en dankbare bewondering.

VELIE

f4250.

I

Iedere Velie-kooper wordt een vriend!

imP.rt.uM! ANTOON NEFKENS 8 Co.

AMSTER DAM

CORNELIS TROOSTPLEIN

11-13 TELEF. 21113

Sluiten