is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■mMMWMBHMMBBH^ I Mlllllllllll I III

Marineblad

i i.r-"!i ii li li Jl .Jl IHir ..11 .Jl .. II .Jl ■Jl llli al ul

ARMADA-NUMMER

Van het Juli-nummer van het Marineblad: „De Strijd in het Engelsche Kanaal, Anno 1639", door Dr. M. de Jong voor de Marine Vereeniging uit het oud-Portugeesch vertaald, is een beperkt aantal exemplaren afgestaan voor den verkoop via den boekhandel.

De prijs van het boek bedraagt, incl. porto, ƒ 1.—.

Bestellingen gelieve men op te geven aan de Administratie van het Marineblad, Drukkerij v.h. C. de Boer Jr., Den Helder.

NIEUWE LEDEN 1939

Hoewel door de Administratie van het Marineblad vanaf 1 Januari j.1. een zeer groot aantal exemplaren van het Marineblad extra is gedrukt, is het, door een onverwacht-groote toename van het aantal leden en buitengewone leden niet mogelijk aan allen, die in den loop van dit jaar lid van de Marine Vereeniging werden, alle reeds-verschenen afleveringen 1939 toe te zenden.

Door het bestuur is derhalve bepaald, dat voor degenen, die niet kunnen worden voorzien van de reeds verschenen afleveringen, het lidmaatschap zal gerekend worden te zijn ingegaan op 1 Juli jl, zoodat de contributie voor deze leden en buitengewone leden (2e halfjaar 1939) zal bedragen de helft van de gewone jaarcontributie.

Het bestuur verzoekt hun, die de contributie rechtstreeks voldoen aan den penningmeester in Nederland of in Ned.-Indië, bij het overmaken van dit bedrag, rekening te houden met het bovenstaande.

Allen, die de afleveringen 1939 wel ontvingen, worden beschouwd als leden vanaf 1 Januari j.l.

LIDMAATSCHAP OFFICIEREN KON. MARINE-RESERVE

Door het bestuur van de Marine Vereeniging is bepaald, dat de Officieren der Kon. Marine Reserve, wien wordt toegestaan voor onbepaalden tijd in vasten dienst te treden, door de Vereeniging zullen worden beschouwd als gewone leden. Op hen is dus Artikel 4 sub a en andere artikelen van het Reglement der Marine Vereeniging van toepassing.

967