is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 15, 09-04-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

In de op 2 April te 's-Gravenhage gehouden buitengewone algémeene vergadering der Billiton-Maatschappij is de nieuwe overeenkomst met de regeering goedgekeurd, op den grondslag van eene uitkeering van 5/8 van de winst aan den staat.

De aandeelhouders in de Kon. Ned. Locaalspoorweg-Maatschappij zijn tegen den 16en dezer opgeroepen tot het houden eener vergadering, waarin zal worden voorgesteld eene wijziging van concessie aan te vragen roet het doel om den locaalspoorweg Apeldoorn—Deventer— Almelo te veranderen in een normaalspoorweg.

De aanleg van eene stoomtramlijn Amsterdam—IJmuiden, ten Zuiden van het Noordzeekanaal, is naar men bericht, zoo goed als verzekerd.

Aan de Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij te Amsterdam is door de Regeering concessie verleend voor een tramweg van Schouw naar Purmerend. De tramweg moet binnen twee jaar voltooid en in exploitatie gebracht zijn.

De gemeenteraad van Purmerend heeft besloten met ingang van 30 Maart 1893 de gasfabriek van de naamlooze vennootschap «Purmerender gasfabriek» voor de som van f19,000 over te nemen.

Hierdoor vervalt het in eene vorige zitting genomen besluit om een geheel nieuwe gasfabriek van gemeentewege op te richten.

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië van 18 Febr. jl. is aan dr. Tn. van Buuren, voor den tijd van tien jaren, vergunning verleend voor den aanleg en het gebruik, van geleidingen voor electrische verlichting te Soerabaija.

De gemeenteraad van Meppel heeft besloten voor f15,000 deel te nemen in het aandeelenkapitaal voor den aanleg eener drinkwaterleiding aldaar, waarvoor indertijd concessie werd verleend aan de heeren Th. A. van den Broek en G. W. van Barnevei.d Kooy Jr., te Amsterdam.

De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten tot den verkoop van de gezamenlijke blokken bouwterrein op het park «het Hoogeland» aldaar of van gedeelten daarvan. (Zie Adv.)

Ter vervulling van eene plaats van adjunct-ijker der maten en gewichten zal, op den 2den Mei e. k. in het gebouw van de Polytechnische school te Delft een vergelijkend examen worden afgenomen.

Aan die betrekking is verbonden eene jaarwedde van duizend gulden.

Wie aan het examen wenscht deel te nemen, moet zich vóór 25 April e. k. bij gezegeld adres wenden tot den Minister van Waterstaat, H. en N., met opgaaf van familienaam, voornaam en woonplaats en overlegging van eene geboorte-akte en eene verklaring van een geneesheer, waaruit blijkt, dat hij is van een gezond lichaamsgestel en zonder voor de uitoefening der betrekking hinderlijke gebreken.

De adspirant moet op 25 April e. k. den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

De omvang van het examen is aangewezen in art. 4 van het Koninklijk besluit van 11 Juli 1871 (Staatsblad no. 76).

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit is de heer M. G. de Gelder, scheepsbouwkundig-, werktuigkundig- en civiel-ingenieur, benoemd tot adspi rant-ingenieur der Marine. De benoemde wordt met 1 Mei a.s. geplaatst bij 's Rijks werf te Amsterdam.

Bij Kon. besluit is aan jhr. M. P. Smissaert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Utrecht, behoudens aanspraak op pensioen en met dankbetuiging voor de aan den lande bewezen diensten.

De adspirant-ingenieurs voor het stoomwezen D. Okhuizen te Rotterdam en D. W. Gijswijt te 's-Hertogenbosch zullen op 1 Juni a.s. onderling van standplaats verwisselen.

De kapitein A. E. André de la Porte, eerstaanwezend genieofficier te 's-Gravenhage, is wegens ziekte op non-activiteit gesteld, en wordt tijdelijk vervangen door den bij de staf deigenie overgeplaatsten majoor R. J. van Moock.

Tot algemeen opzichter bij het waterschap «De Purmer» te Edam is benoemd de heer H. Mammen te Zwolle.

De heer W. Joustra, te Dinksperloo, is benoemd tot directeur der gasfabriek te Apeldoorn.

Tot teekenaar bij den dienst van Weg en Werken aan het centraal bureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht is met ingang van 1 April jl. benoemd de heer C. H. Toe Water.

Met 1 Mei a.s. zullen de volgende mutatiën bij het IJkwezen plaats hebben :

De ijker, chef van dienst, A. Welters wordt overgeplaatst van Dordrecht naar 's-Gravenhage; de ijker, chef van dienst, H. Brons Middel van Leeuwarden naar Dordrecht; de ijker, chef van dienst, J. W. Rasch van Assen naar Leeuwarden, terwijl de ijker J. Schatter, thans te Rotterdam, zal optreden als ijker, chef van dienst, te Assen.

In Ned.-Indië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, aan den architect le kl. C. van der Bijl.

Benoemd: tot opzichter le kl. de opzichter 2e kl. J. K. C. Fehr ; tot opzichters 2e kl. de opzichters 3e kl. F. H. Cordesius en C. Badart; tot opzichter 3e kl. J. C. Swaab, daartoe gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal.

Toegevoegd: aan den chef der irrigatie afdeeling Brantas, resp. met Lengkong, Ngandjoek en Blitatar als standplaats, de benoemde opzichters le J. Steendam, 3e kl. H. F. Th. Boesch en J. D. Th. Brunet de Rochebrune; aan den chef der irrigatieafdeeling Serang met Rembang als standplaats, de opzichter 3e kl. H. M. Toxopeus; met Semarang als standplaats, de opzichter 3e kl. J. A. C. Groenemeijer; met Poerwodadi als standplaats, de opzichter 3e kl. A. L. F. J. van den Dungen Gronovius; met Glapan als standplaats, de waarnemend opzichter 2e kl. J. C. Kreecke.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

VAN B. O. W.

Bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java. Gedetacheerd: de opzichter 3e kl. J. H. Knoop Jr. Benoemd: tot onderopzichter le kl. de onderopzichter 2e kl. A. L. Gerrmann ; tot onderopzichter 2e kl. de onderopzichter

3e kl. F. HlLLEBRANDT.

Ontslagen: eervol uit zijne betrekking, de onderopzichter le kl. L. J. B. Th. Passage.

Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java.

Ontslagen: op verzoek eervol uit zijne betrekking de adjunctchef der 4e afd. M. E. J. Köhler.

Bij den dienst der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den opzichter 3e kl. J. Jansen.

Gedetacheerd: de opzichters 3e kl. C. van Zeventer en M. K. Lindhout.

Bij het Mijnwezen.

Tijdelijk in dienst gesteld: als buitengewoon opziener A. Weber. Bij de Genie.

Overgeplaatst: bij het korps genietroepen te Malang de kapitein G. Hoogenboom; bij den geniedienst in de 2e militaire afd. op Java te Magelang de kapitein F. W. van Bloemen Waanders en bij den geniedienst te Batavia de kapitein H. Th. Wijnhof.

Bij de Marine.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den 3den opziener van scheepsbouw bij het marine-etablissement te Soerabaija Th. G. Vermeulen.

Benoemd: tot 3de opziener voor het vak van scheepsbouw bij het marine-etablissement te Soerabaija de commandeur B. Loggies.

Bij het Kadaster.

Benoemd: tot landmeter 2de kl. de landmeter 3e kl. A.. Ch. V. Kriesfeld; tot landmeter 3de kl. de adjunct-landmeter 1ste kl. J. G. van Angelbeek ; tot adjunct-landmeter le kl. de adjunct-landmeter 2e kl. E. J. Victor ; tot adjunct-landmeter 2e kl. de adjunct-landmeter 3e kl. W. F. H. Broers.

OPEN BETREKKINGEN.

Dijkbaas aan het waterschap Groede en Baanst. Jaarwedde f800. Adres vóór 16 April aan het Bestuur van genoemd waterschap te Groede.

Machinist voor een tropisch klimaat op zee gevaren hebbende, in staat en bereid om dienst te doen aan boord of aan den wal, en om, met de hulp van Inlanders, alle voorkomende werkzaamheden zelf te verrichten. Beschaving en algemeene kennis zijn eene aanbeveling. Brieven franco, letters P.O.T, Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.

llUF* Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN bevattende Advertentiën, Weerkundige en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorn.. A. D. SCHINKEL.