is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 31, 30-07-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

Dit zijn enkele hoofdpunten van het tracé. De commissie's in de verschillende staten zullen nu nader, ieder op hun gebied, de bests richting bestudeeren. («Engineering» 4 Maart 1892.)

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag.

Barometer- w- * Windkracht, Tempera- I Gevallen

DATUM. stand in ristin",, . volgens de tuur,graden) regen in

mM. richting Jn i 3(jh 0eisius j mM.

22 Juli 1892. 768.5 Stil. — 14 0

23 „ ,, 769.7 „ — 15 0

25 l l 769.2 Stil. — 14 0

27 l l 768.3 KO. 3 17 0

28 „ „ 768.1 O.N.O. 3 17 0

Rivierberichten.

Waterhoogten in Meters + A.P. 8 uur voormiddag.

i

Keulen. Tcnime a™ Wester- Maas-

1892. 7 uur Lobith. wLJ™e £™ voort. trioht Venlo. örave.

■sm. gen' tLem- (zelfr.pl. (brug).

23 Juli 38.64 10.96 8.60 8.78 9.30 41.38 8.82 4.80

24 „ 38.81 11.12 8.72 8.87 9.40 41.46 8.86 4.79

25 „ 38.97 11.28 8.87 9.00 9.54 41.47 8.94 4.83

26 „ 39.15 11.42 9.01 9.12 9.65 41.59 8.93 4.90

27 „ 39.27 11.61 9.18 9.25 9.81 41.60 9.00 4.88

28 „ 39.25 11.75 9.34 9.38 9.93 41.48 9.04 4.90

29 „ 38.93 11.70 9.33 9.39 9.92 41.60 8.94 4.94

Keul. Lob. I Nijm. Arnh. ^S^ffv^ff* trioht Venlo Grave | I p" brug'

Nul der oude schaal. 35.85 13.91 6.22 6.95 — 7.37 42.20 — 4.85

Laagste stand bij open water te Keulen en te Maastricht, met daarmede overeenkomende standen. ... 36.85 9.37 6.87 7.51 8.02 7.87 41.70 8.85 4.85

Standen overeenkomende met 1.50 M.

+ peil te Keulen . . 37.35 9.79 7.60 7.88 8.38 8.21 — — — Gem. zomerst. (1 Mei

tot INov.) 1881—90. 38.66 11.25 8.72 9.00 9.53 9.38 42.87 10.13 6.04

Merk III. (Verbod

van stoomvaart). . . 43.65 15.70 12.62 12.71 — — — — — Hoogste stand bij

open water 45.36 16.68 13.50 13.28 13.92 13.57 46.95 18.33 11.26

Men zie verder „De Ingenieur" 1891, No. 1.

BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE BERICHTEN-

De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van hen, die het examen van geëxamineerd en beëedigd landmeter wenschen af te leggen, dat zij zich daartoe vóór 25 Augustus e.k. schriftelijk bij het Departement van Binnenlandsche Zaken moeten aanmelden.

Zij, die in het bezit zijn van de getuigschriften of diploma's, bedoeld in art. 4 van het Kon. besluit van 28 Juli 1865 (Stbl. n°. 87), gewijzigd bij dat van 30 Juni 1882 (Stbl. n°- 78), behooren die stukken bij hun verzoekschrift om toelating over te leggen.

Bij de Regeering is het plan aanhangig tot instelling eener Staatscommissie voor het onderzoek der plannen tot indijking en droogmaking der Zuiderzee.

De feestelijke opening van een gedeelte van het Merwede-kanaal op 4 Augustus a.s.

In de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, gehouden' op den 27sten dezer, deelde de voorzitter, de heer D. Cordes, namens de feestcommissie voor de opening van een groot gedeelte van het Merwede-kanaal op 4 Aug. het volgende mede:

Door Burg. en Weths was aan de Kamer een schrijven gezonden, waarin zij mededeeling doen van het raadsbesluit om een bijdrage van f 5000 te verleenen voor de feestelijke opening, wanneer ook van andere zijden belangstelling getoond en medewerking verzekerd zal zijn.

Aan die voorwaarden is in ruime mate voldaan. Een zeer groot aantal autoriteiten en vertegenwoordigers van den Nederlandschen handel zullen het feest bijwonen en verleenden ruimen geldelijken steun, terwijl ook het buitenland zich geenszins onbetuigd liet. Intusschen blijft de gelegenheid om aan den tocht deel te nemen openstaan voor ieder, die zich daartoe komt aanmelden. Een en ander maakten, dat men de bijdragen der gemeente zonder schroom kon aanvaarden. Verder werden H. M. Koningin Wilhelmina en H. M. de Koningin-Regentes uitgenoodigd de feestelijke openstelling van den nieuwen waterweg met hare tegenwoordigheid op te luisteren. Daar van harentwegen echter

eenig bezwaar werd gemaakt, omdat nog geen sprake was van een opening der geheele nieuwe Keulsche vaart, maar slechts van een gedeelte daarvan, werd de uitnoodiging in dezen vorm gewijzigd, dat daarin slechts werd gesproken van een feestelijken tocht door een gedeelte van het kanaal. Een gunstige beschikking was daarvan het gevolg.

Vervolgens werd het programma vastgesteld als volgt: Donderdag 4 Aug. Bijeenkomst der genoodigden aan de De Ruijterkade (op den steiger naast de kettingboot) te half elf. Na aankomst van H.H. M.M. wordt de feestelijke vaart door het kanaal tot Vreeswijk ondernomen, waar Koningin Wilhelmina een gedenksteen in het metselwerk der sluis zal onthullen. Aan boord zal een déjeuner worden aangeboden. De vorstinnen keeren per rijtuig uit Vreeswijk naar Soestdijk terug waarna de deelnemers aan den tocht naar Utrecht vertrekken, om zich vandaar per extra-trein naar Amsterdam te begeven, waar zij waarschijnlijk te half zeven zullen aankomen. Te half negen zal men zich dan ten slotte aan een feestmaal in een der zalen van «Artis» vereenigen.

Vrijdag 5 Aug. Bijeenkomst aan de De Ruijterkade te kwart voor tienen, afvaart naar iJmuiden, bezoek aan de haven en de in aanbouw zijnde werken aldaar, déjeuner te IJmuiden, tocht op de Noordzee, vertrek uit IJmuiden per extra-trein naar Amsterdam, waar men ongeveer te half vijf terug zal zijn.

Deden de uitvoerige onderzoekingen en boringen ten behoeve der waterleiding te Almelo voor een paar jaren door den ingenieur H. P. N. Halbertsma te 's-Gravenhage, verricht, verwachten, dat het water deiin aanbouw zijnde waterleiding uitstekend zoude zijn, de uitkomsten van een der reeds gemaakte artesische putten heeft deze verwachting niet beschaamd.

Niet alleen is het water, dat in overvloedige hoeveelheid door den put wordt gegeven, koel, helder en kleurloos, zuiver en aangenaam van smaak, maar ook het scheikundig onderzoek op last der gemeente Almelo door den heer dr. O. J. Risselada verricht, toonde aan dat het water uitstekend is te noemen.

De artesische putten, die een diepte van 25 tot 30 M. bereiken, laat de Directie met haar boortoestellen, door haar eigen personeel uitvoeren, de constructie van den put is zoodanig, dat het water kristalhelder uit den bodem te voorschijn treedt en geen filtratie meer behoeft, hetgeen aan de zuiverheid en de frischheid van het water zeer ten goede komt.

Naar aanleiding van de mededeeling omtrent het systeem Carré voor watervoorziening, voorkomende op blz. 317 van het vorige nummer van dit weekblad, maakt de firma Jan Hamer & Co. te Amsterdam ons opmerkzaam erop dat door baar Carré's systeem in verschillende gebouwen hier te lande is toegepast.

In eene desbetreffende brochure geeft genoemde firma eene duidelijk door teekeningen toegelichte beschrijving van de geheele inrichting'.

Aan den door de pers uitgesproken wensch tot uitstel van het aanstaande spoorwegcongres te St. Petersburg, wegens de in Rusland heerschende cholera, zal waarschijnlijk geen gevolg worden gegeven:

De plaatselijke commissie schrijft dienaangaande het navolgende :

«Le Cholera ayant traversé la mer caspienne s'est déclaré avec une force relativement considérable a Bakou et a Astrakhan, ou il y a journellement de 50 a 80 cas mortels sur une population de 65,000 a 72,000. De la il s'est répandu d'un cöté jusqu'a Tiflis (a peu pres 5 cas mortels sur une population de 90,000), de Pautre jusqu'a la région sud du chemin de fer Vladicaucase (a peu pres 5 cas mortels). II a paru enfin a Samora et Seratoff ou il y a en moyenne dans chacune de ces deux villes moins d'une dizaine de cas mortels par jour sur une population de 75,000 a 123,000.

Les distances de ces endroits jusqu'a St. Pétersbourg sont les suivantes :

St. Pétersbourg—Saratoff a peu prés . . . 1500 Kilom. » —Samora. ....... 1740 »

» —Astrakhan 2200 »

» —Bakou beaucoup plus.

La maladie peut certainement paraitre dans quelques localités plus rapprochées, mais les mesures prises sont tellement énergiques, que selon pleine probabilité, elle sera combattue et localisée.

Ajoutons qu'elle attaque presque exclusivement le bas peuple et la classe ouvrière, qui dans les parages du Sud se trouvent dans des conditions hygiéniques peu satisfaisantes et qui montrent assez peu d'intelligence pour se révolter même contre les mesures prises pour leur santé.

L'exemple de cela nous voyons a Astrakhan oü le peuple dans les journées du ^^^j^nè" a détruit et brülé les hópitaux et massacré quelques-uns des membres de leur personnel.

En tout cas, nous sommes persuadés, que les délégués étrangers n'ont rien a craindre en venant au Congrès. S'ils veulent suivre la marche de la maladie, ils devraient puiser les nouvelles justes dans le journal russe officiel Pravitelotveny Vestnik, ou bien dans lesjournaux Novue Vremia et Novosti, et autres sérieux, car les journaux étrangers peuvent certainement être induits en erreur par leurs correspondants et publier des nouvelles injustement inquiétantes.»

Het wetsontwerp tot verhooging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting ten behoeve van de instelling eener Rijkscommissie voor de statistiek