is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

IV Wat andere instellingen op dit gebied doen.

Er zijn helaas nog altijd menschen, die het belang van deze zaken onderschatten. Wanneer wij zien, wat groote lichamen als Philips b.v. doen voor ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging van hun personeel, lichamen, welke in de eerste plaats commercieel zijn ingesteld, dan blijkt, wel, dat men het belang van een dergelijken zorg aldaar hoog aanslaat.

In een publicatie van het geografisch en sociologisch seminarium der Universiteit van Amsterdam „Eindhoven, Sociografie van de lichtstad" van W. Brand, lezen wij in hoofdstuk IV, waar gesproken wordt over de verhoudingen werkgever—arbeider, over het werk van Philips op pag. 95 e.v.: „De voornaamste ontspanningsmiddelen zijn thans geconcentreerd in het in 1929 opgerichte ontspanningsgebouw, waarvan de kosten ƒ 1,1 millioen bedroegen. Het bevat gymnastiekzalen, een biljart-, scherm-, schaak- en damafdeeling, een schouwburgzaal en een bibliotheek met twee leeszalen. De bibliotheek, die in Mei 1930 werd opend, bezit ± 10.000 boeken en het aantal leden bedraagt 1700, waarvan 1400 behooren tot het Philips-personeel. . . De Philips-vereeniging werd opgericht met het doel, aan de leden ontspanning te bieden door de organisatie van concerten, tooneelvoorstellingen, voordrachten filmavonden. Philips, geleid door de gedachte, de levensvoorwaarden te veraangenamen, bevorderde de oprichting dezer Vereeniging en stelde uit het in Maart 1921 door den heer en mevrouw Philips ingestelde Ontspanningsfonds de benoodigde gelden beschikbaar. Hieruit werden ook de noodige fondsen gefourneerd voor de andere ontspanningsverenigingen, welke door het personeel zijn opgericht, zooals de Philips' Harmonie (70 leden), de Philips' Sportvereeniging, de Symphonievereeniging „Fidelio" e.a.".

Ik heb het ontspanningsgebouw bezichtigd en kan getuigen van den grootschen opzet en smaakvolle uitvoering. In de „Korte Beschrijving der Philips Bedrijven", uitgegeven door de fabriek zelf, wordt verteld, dat de schouwburgzaal in 1935 verbouwd werd volgens de plannen van Regierungsrat Prof. Carl Witzmann, in verband met de acoustiek, een professor, die ook in Weenen een drietal theaters daarvoor verbouwd had. Deze zaal biedt plaats aan bijna 1000 personen en er is een volledig-geoutilleerd tooneel.

Van de bibliotheek werden in 1935, 100.000 boeken uitgeleend.

Van het ontspanningsfonds wordt een maandblad uitgegeven, worden excursies gehouden, waaraan tusschen 3000 en 6000 arbeiders deelnemen en tenten en kampeergerei beschikbaar gesteld.

Het zou te lang ophouden alles te beschrijven, wat Philips doet op dit gebied en voor de sociale verzorging. Een paar namen mogen nog genoemd worden. B.v. de Philips Vereeniging voor onderwijs en volks-

26