is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

deze besprekingen soms 10—14 dagen duurden. Doch wanneer dan nieuwe regels waren vastgesteld en nieuwe denkbeelden door de techniek waren verwezenlijkt, kon Sims rekenen op volledige en loyale medewerking der geheele vloot bij de toepassing en beproeving van het vele nieuwe, dat in weinig jaren een volledige revolutie teweegbracht. Hij gaf aan de vloot door zijn methode het gevoel zelf mede te werken aan de ontwikkeling. Het waren immers niet alleen zijn, doch tevens de eigen denkbeelden van de vloot, welke toepassing vonden in de practijk. Ook van het lagere personeel werd de belangstelling gewekt en hun initiatief aangemoedigd, waardoor uit de lagere rangen vele practische ideeën voortkwamen.

Door zijn geheele carrière zien we Sims' methode van school- en doctrinevorming in al zijn opeenvolgende functies steeds weer terugkomen. Schoolvorming door bespreking, resultaten door competitie. Initiatief voor een doelbewuste ontwikkeling van nieuwe denkbeelden en samenwerking door loyaliteit tegenover het gezamenlijke doel en beginsel, dit zijn de grondprincipes waarop Sims elke organisatie onder zijn leiding opbouwt en welke als een roode draad loopen door de van zijn geest doordrenkte periode.

In zijn artikel over „Training Ranges and Long Range Firing" 5) wendt hij zich tot de nog niet overtuigde officieren, welke hij niet rechtstreeks kon bereiken. Hij verkoos een populaire verhandeling boven een theoretische officieele „mededeeling artillerie" om twee redenen:

le. Omdat als algemeen verschijnsel de Marineofficier alleen leest wat in het laatste nummer van een periodiek verschijnt.

2e. Omdat de gemiddelde vlootofficier een afkeer heeft van zuiver becijferende theorie.

Hij legt in een eenvoudig en met sprekende voorbeelden doorspekt betoog, doel en middelen uit: waarom de kleine oefenafstanden, waarom schijven van die bepaalde afmetingen en vormen, enz. Scherp is hij in zijn oordeel over „die invloedrijke officieren, die niet de moeite nemen de basis van hun overtuigingen te onderzoeken en hun conclusies niet vooraf behoorlijk analyseeren".

De geleidelijk verbeterde schietmethodes, samen met aanmerkelijk verbeterde richtmiddelen, leidden al spoedig tot opmerkelijk betere schietuitkomsten, welke reeds in 1904 op gelijke hoogte kwamen met die in Engeland en Duitschland. Wij leven nu in een periode, waarin de schietresultaten der verschillende schepen in onderlingen wedijver niet alleen de belangstelling der marines bezighielden, doch waarin ook de marines der groote mogendheden onderling door

5) Proceedings 1904, Blz. 511 e.v.

452