is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Admiraal Sims 1858—1936

therefore her organization should be with this object in view. Excellence in gunnery is measured by the rapidity of hitting the point of sim." „Deze groote waarheden kunnen niet genoeg in het oog gehouden worden," zegt de commissie aan het slot, waarmede zij toonde, de geest, die mannen als Sims bezielde, op juiste wijze te verstaan. Nog vele jaren zou het duren voor moderner ideeën omtrent richten en vuurleiding in onze Marine gemeengoed werden. Nog lang bestond ook bij ons de neiging meer „nach dem Verfahren" dan „nach der Scheibe" te schieten. Wat was hiervan de reden?

Misschien is het deze, dat men in onze Marine vaak niet begreep, dat men geen nieuwe doctrine vormt alleen door nieuwe voorschriften, die men zonder verder commentaar aan de vloot zendt. Doctrinevorming geschiedt door schoolvorming, door voortdurend gezamenlijk trainen en door besprekingen van man tot man. De ware leiders kent men aan hun school, die voortleeft en groeit tot doctrine en goede traditie.

De resultaten, die kapt. ter zee A. v. d. Sluis in 1921 en later bereikte in onze marine-artillerie, bewijzen de fundamenteele juistheid van deze methode, welke men ook reeds in 1905 van Sims kon leeren.

HOOFDSTUK III.

„De Dreadnought Strijd". 1905—1907 Het kon niet anders of in een periode, waarin het gebruik van het artilleriewapen in de groote marines zoo in het brandpunt der belangstelling kwam, onderging ook de oorlogsscheepsbouw hiervan den invloed. Hoewel men in de eerste jaren na 1900 nog geen grootere gevechtsafstanden verwachtte dan 4000—6000 meter, bleek ook hierbij reeds noodig de batterij in salvo's te laten schieten en verband te leggen tusschen de opeenvolgende salvo's. Men moest hierdoor wel komen tot een strijd tegen de verschillende kalibers van vuurmonden op eenzelfde schip. De stap naar het moderne slagschip, welke in Engeland door de invloedrijke positie van Fis^her met één sprong kon worden overbrugd, ging in andere Marines dikwijls met harden strijd gepaard, niet het minst in de United States Navy. Reeds in 1905 hing in Sims' werkkamer een schilderij van Reuterdahl van een „all big gun one calibre battleship". Wie zal uitmaken of dit idee in Amerika zelfstandig was ontwikkeld of wel uit gedachtenwisseling met Sir Percy Scott en anderen slechts werd overgebracht naar de overzijde van den oceaan? In elk geval is Sims den strijd voor den bouw van het moderne slagschip begonnen vóór de „Dreadnought" op stapel werd gezet.

Het Congres, dat steeds grooten invloed had, niet alleen op het

455