is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Admiraal Sims 1858—1936

Deze toespraak werd gehouden bij de officieele ontvangst van de geheele bemanning in de „Guildhall" te Londen in tegenwoordigheid van talrijke Britsche autoriteiten. Hij zeide toen letterlijk: "if the time ever comes when the British Empire is seriously menaced by European coalition, your people can count upon every ship, every dollar and every drop of blood of your kindred across the Sea."

Het zal geen verwondering wekken, dat deze verregaande tactloosheid en indiscretie verontwaardiging wekte in Duitschland en de Duitsche Ambassadeur zich namens zijn Keizer semi-officieel beklaagde over Sims' optreden. Sims werd bij zijn terugkeer in Amerika door President Taft persoonlijk "severely reprimanded", terwijl de officieele ontevredenheidsbetuiging in tegenwoordigheid der geheele bemanning moest worden voorgelezen.

Men mag verwachten, dat zijn carrière op dit moment hing aan een zijden draadje, hetwelk slechts door zijn uitmuntende diensten in voorafgaande jaren voor breken werd behoed. Wanneer we echter zien, dat Sims niet onmiddellijk van zijn commando wordt ontheven, doch zijn overplaatsing eerst na de voor zijn rang gebruikelijke twee jaren volgt, vragen we ons reeds af: „vond het Marinebestuur de indiscretie van Sims wel zóó erg?" Men moet toch in de Vereenigde Staten steeds bedacht zijn op een politiek van het NavyDepartment, welke niet geheel strookt met de officieele Buitenlandsche Politiek van het Stafe-Department.

Misschien, dat een blik op de ontwikkeling der Amerikaansche Zeemacht in vergelijking met de andere groote Marines ons in dit opzicht nog iets te leeren heeft. Wij zien dan, dat de Amerikaansche slagvloot in 1890 de laatste plaats inneemt onder de groote Marines achter Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje. 8)

Twintig jaar later staat de slagvloot der Vereenigde Staten ruim op de tweede plaats met 29 slagschepen (351.000 ton) na Engeland met 47 en 476.000 ton en vóór Duitschland met 24 slagschepen en 320.700 ton. Toch blijkt Engeland zich over deze ontwikkeling der Am. Marine niet bepaald ongerust te maken. De „Three power Standard", (Duitschland-Frankrijk-Rusland), welke in de negentiger jaren maatstaf der Britsche aanbouwpolitiek was, is vervangen door de „Two power Standard" Duitschland-Amerika, doch juist omstreeks 1910 hooren wij het eerst van de „Two keels to one Standard", welke uitsluitend tegen Duitschland is gericht.

Meer aanstoot dan aan Sims' ontoelaatbare toespraak, neemt de Duitsche Marine aan een eveneens in 1910 verschenen artikel in de Daily Mail van de hand van den juist in Duitschland zoo vereerden Captain Mahan. In dit artikel geeft deze autoriteit als eenige moge-

8) Jaaroverzichten Taschenbuch 1910—1913.

461