is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 36, 09-09-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

14e Jaargang.

Orgaan

445

1899. -J6 36.

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

foelaï EBWijfl aai ie lecHoï n ie mconomiB van Opiffl wem m mm.

Prils Der Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland; f 8.—

Voor het Buitenland met vooruitbetaling ... - 10.50 Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met / 2.— verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen ln Nederland

wordt hal/jaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderiyke nummers 20 cents. — Bewijsnummers

10 cents.

Verscaljnt eikei Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeelingen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Scheveningsche Veer no. 7, te 's-Gravenhage.

Advertentièn uiterlük Vrijdags 12 ure des voormiddags intezenden aan de Directie en Administratie van dit Blad, Paveljoensgracht No. 19, te 's-Graverhajre.

Hoofdvertegenwoordiger voor Nederland: C. W. BETCKE, Advert.-Bureau, Rotterdam.

Afzonderlijke Nummers worden, voor zoover de voorraad strekt, alléén aan Abonnés geleverd.

's-Gravenhage, 9 September.

Prijs der Aflyertentiën:

ƒ 0.25

Per regel

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst,

Advertentièn van Aanbestedingen ƒ0.15 per regel.

Idem bü 2e en 3e plaatsing / 0.10 per regel.

Bjl abonnement op Advertentièn worden bewijsnummers gratis toegezonden.

Over het bedrag der Abonnementen op advertentièn wordt driemaandelijks beschikt.

Verantwoordelijk Redacteur: J. van Heubn, Civ.-Ing., 's-Gravenhage. INHOUD.

Prof. J. A. Snijders C.Jz., met portret. — Sterilisatie van drinkwater door Ozon door A. Vosmaeb. (Vervolg van bladz. 436). — Baggermateriaal voor Argentinië door B. Tuteik Nolthenius. — Excil Silver, een nieuwe metaallegeering, door J. L. Tebneden. — Uit het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam over 1898. (Vervolg van bladz. 439). — 80ste Algem. Vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. — Weerkundige waarnemingen. — Eivierberichten. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. — Benoemingen, Verpl. enz. — Open betrekkingen. — Gezochte betrekkingen.

Prof. J. A. SNIJDERS C.Jzn.

Het Jubileum van Professor Snijders.

onderdag 7 dezer heeft de hoogleeraar J. A. Snijders O.Jz.

te midden van een groot aantal leerlingen en vrienden den dag herdacht, waarop hij vijf en twintig jaar geleden ziine eerste voordracht hield als leeraar aan de Polytechni¬

sche school. «Zijns ondanks» zou men kunnen zeggen, want met veel beleid had de bescheiden geleerde getracht dezen dag onopgemerkt te doen voorbijgaan. Maar de stroom der erkentelijkheid en der vriendschap liet zich niet bedwingen en de feestdag ontwikkelde zich tot eene echte feestweek, toen H. M. de Koningin de beteekenis van deze vijf en twintig jaren arbeid in het licht stelde door zijne benoeming tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Ook wij komen ons scharen bij de vele honderden, die zich gedrongen gevoelden aan deze huldebetooning deel te nemen. Ons blad mocht jaren lang in woord en daad de bewijzen ontvangen van de belangstelling van den geachten hoogleeraar en wij sluiten ons van ganscher harte aan bij de dezer dagen zoo vaak geuite wenschen, dat hij nog vele jaren met zijn veelzijdige kennis, zijn heldere voordracht, zijn opgewekt gemoed, zijn warm hart, een sieraad moge blijven van de Polytechnische School.

Den 23sten September 1844 te Hulst geboren, en aanvankelijk voor den Handel bestemd, verkreeg hij in 1862 vergunning te Delft voor civiel-ingenieur te gaan studeeren. Hij trof daar in 1864 den overgang der Koninklijke Akademie in de Polytechnische School. In 1868 aldaar gepromoveerd, was zijne zeldzame geschiktheid tot het geven van onderwijs reeds in den studententijd gebleken, toen hij als repetitor zijne vrienden behulpzaam was. Al spoedig na zijne promotie werd hij benoemd tot leeraar in Natuurkunde, Mechanica en Oosmografie aan de hoogere burgerschool te Zutfen, waar hij werkzaam bleef tot 1873, toen hij in gelijke betrekking benoemd werd te 's-Gravenhage om aldaar onderwijs te geven in Wiskunde en Lijnteekenen. De jonge leeraar had weldra de aandacht getrokken van den Inspecteur bij het Middelbaar Onderwijs, Dr. J. Bosscha, en toen deze in 1873 benoemd werd tot hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Polytechnische School, trachtte hij al spoedig zich de samenwerking met den heer Snijders te verzekeren, een voorkeur, die te meer opmerkelijk was in die dagen, omdat de civiel-ingenieur daarbij voor ging boven de aan de Universiteiten gevormde doctoren in de Wis- en Natuurkunde. Reeds den 25 Januari 1874 werd de heer Snijders tot leeraar aangesteld en belast met het wis- en natuurkundig onderwijs der technologen, terwijl hij tevens de practische oefeningen in Natuurkunde leidde.

Toen de hoogleeraar Stamkart in 1878 de Polytechnische school verliet, nam de heer Snijders, die reeds het wiskundig deei van diens taak had overgenomen, ook het onderwijs in Meten en Wegen voor de ijkers, voor zijne rekening.

In 1882 moest de in 1878 als Directeur opgetreden hoogleeraar Bosscha den algemeenen cursus in Natuurkunde aan den heer Snijders overdragen, die daarbij met de lessen in Met enen Wegen belast bleef. Immiddels had hij in den cursus 1879—lb80 gedurende eene ernstige ziekte van den hoogleeraar van den Berg het geheele onderwijs in Beschrijvende Meetkunde op zich

üe vereenigins yan Burgerlijke ingenieurs stelt zien in geenen deele YerantvrardeliiK mor de denkleelden in de onderscheidene bijdragen ontwifóeld oi toeteMt