is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 42, 21-10-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 43.

520

„chem, Eist, Enschedé, Geldermalsen, Groesbeek, den Haag, Hattem, „Hengelo, Leiden, Nijmegen, Oldenzaal, Terborg, Varseveld, Wehl, „Wierden, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen, eenerzijds

„en Belgische, zoomede Eransche stations anderzijds,

„hetwelk naar bovenbedoeld beginsel via Weelde—Merxplas wordt „geleid, naast de route over dit station, die der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij via Esschen in het tarief wordt opgenomen;

II. „dat voor het vervoer in de richting van Nederland naar België, „tusschen de niet-gelijknamige stations der Hollandsche IJzeren Spoor„weg-Maatschappij eenerzijds,

„en Belgische stations, met uitzondering van die gelegen aan de tegenwoordige Grand Central Beige-lijnen, zoomede Fransche stations, ..anderzijds;

„hetwelk naar bovenbedoeld beginsel via Weelde—Merxplas wordt „geleid, uitsluitend eene H. IJ. S. M.-route via Esschen in het tarief „wordt opgenomen.

„Zulks onder voorwaarde, dat:

a. „de vrachtprijzen voor de concurrentiestations over H. IJ. S. „niet lager zullen mogen zijn dan over S.S. ;

6. „bij vervoer als hierboven onder I bedoeld, zendingen van België „en Frankrijk naar concurrentiestations van S.S., respectievelijk „N. C. S. met H. IJ. S. M. alleen dan naar het station der Holland„sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij zullen worden gezonden, indien „zulks door den afzender op de juiste plaats in den vrachtbrief, uitdrukkelijk is voorgeschreven."

Voorts ontving de Raad ter beoordeeling eene tusschen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Administratie der Belgische Staatsspoorwegen gesloten overeenkomst tot regeling van de exploitatie van de aan weerszijden van de grens gelegen baanvakken der over te nemen spoorwegen.

Tegen die regeling oestond geen bezwaar. Blijkens eene later ontvangen mededeeling had ook de Minister van Financiën geene bedenking geopperd tegen de oprichting op de lijn Tilburg—Turnhout van een station a cheval op de Nederlandsch-Belgische grens, doch had daarbij de voorwaarde gesteld, dat alle lokalen, noodig voor den dienst der Nederlandsche douane, zich op Nederlandsch- en die voor den dienst der Belgische douane, zich op Belgisch grondgebied zouden bevinden.

(Wordt vervolgd.)

STATEN-GENERAAL.

Een en ander uit de Begrooting voor Ned. Indië voor 1900.

De begrooting sluit met de volgende cijfers :

Middelen in Nederland f 22,750,308

,, „ Indië - 119,180,700

f 141,931,008

Uitgaven in Nederland f 28,088,324

„ Indië - 117,162,923

145,251,247

De begrooting sluit derhalve met een tekort van f 3,320,239

dat is f 2,102,761 minder dan het voor aanleg van spoorwegen onder de uitgaven begrepen bedrag van f 5,423,000.

Bij vergelijking van bovenstaande ramingcijfers met die voor 1899, zooals die in den loop van dit jaar zijn gewijzigd, blijkt dat tegenover eene vermeerdering van f 8,675,494 voor de middelen, eene verhooging staat van f 200,421 voor de uitgaven, zoodat het geraamde tekort over 1900 f 8,475,073 minder bedraagt dan het geraamde tekort over 1899.

De vermeerdering, welke het eindcijfer der middelen heeft ondergaan, ofschoon de opbrengst van den koffieverkoop bijna f 4 millioen lager is geraamd, en niettegenstaande geene uitkeering uit de Indische saldo's over vorige jaren tot goedmaking- van de uit het excedent van het hoofdgeld van heerendienstplichtigen te bestrijden uitgaven in het belang van de inlandsche bevolking van Java en Madura kon worden opgenomen, moet voornamelijk hieraan worden toegeschreven, dat hooger zijn geraamd : de opbrengst van den verkoop van Banka-tin f 6,995,000, het aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij f 1,664,000, de opbrengst van de exploitatie der Staatsspoorwegen f 795,000, van de in- en uitvoerrechten f 688,000, van de steenkolenontginning f 548,000, van den zoutverkoop f 465,000, van verschillende belastingen f 356,000 en van de landrente f 300,000. Verder heeft daartoe medegewerkt dat wegens de opbrengst van buiten omloop gestelde koperen duiten eene som van f 1,100,000 is uitgetrokken.

Het geringe verschil dat er tusschen de eindcijfers van de uitgaven bestaat, vindt zijn verklaring in de omstandigheid dat de verhooging, voor enkele afdeelingen noodzakelijk gebleken — waronder 2j millioen voor de buitenomloopstelling van de duiten op Java en Madura — bijna geheel wordt opgewogen door de verminderingen waarvoor andere afdeelingen, vooral oorlog en binnenlandsch bestuur, in aanmerking konden komen.

Op de eindcijfers der begrooting voor 1900 zullen nog van invloed zijn de aanleg van eene waterleiding voor de stad Soerabaija, waarvoor weldra eene verhooging van die begrooting zal worden voorgesteld, alsmede de voortzetting van de bevloeiingswerken in de Solovallei en het onderhanden nemen van een paar nieuwe bevloeiingswerken, waaromtrent echter nog het rapport der commissie van onderzoek wordt afgewacht. Voorts is een voorstel tot uitbreiding van het tramwegnet in

Atjeh in bewerking. Daarentegen valt wellicht ook rekening te houden met eene vermeerdering van inkomsten in verband met de voorgenomen opheffing van de vrijhavens in het oostelijk gedeelte van den archipel.

Als naar gewoonte volgen hieronder eenige cijfers betrekking hebbende op het Departement van Burgerlijke Openbare Werken.

Onderafd. 72. Het Departement f 147.780.—

,, 73. Personeel van den Waterstaat en de Burgerlijke Openbare Werken -1,265,822.—

N.B. Sterkte en bezoldiging van het personeel blijken uit den volgenden staat: 2 hoofding. Ie kl„ ii f18,000 = f 36,000 4 „ 2e „ ,, -14,400 = - 57,600 14 ingenieurs le ,, „ - 9,000 = -126,000 21 ,, 2e „ „ - 6,000 = -126,000 11 „ 3e ,, „ - 4,200 = - 46,200 10 adsp.-ing. „ - 3,000 = - 30,000

10 architecten le „ ,, - 5,400 = - 54,000 13 „ 2e ,, ,, - 3,600 = - 46,800 50 opzichters le ,, ,, - 3,000 = -150,000 56 ,, 2e „ ,, - 2,400 = -134,400 54 ,, 3e ,, ,, - 1,800 = - 97,200

13 mantries oeloe-oeloe, 3 a

f 900, 5 a f720, 5 a f540 = - 9,000 periodieke traktementsverhoo-

ging van de ingenieurs lekl. - 14,550 vivres-idemniteit van een in

Atjeh geplaatsten ambtenaar - 548

f928,298

„ 74. Gebouwen onder burgerlijk beheer -1,819,000.—

,, 75. Bevloeiings- en afwateringswerken, bruggen, wegen en andere waterstaatswerken ... -4,298,000.—

N.B. De specificatie van dezen post is als volgt:

Java Buiten- j en bezit- [ Totaal.

Madura. tingen.

A. Onderhoud en herstelling.

a. Bevloeiings- en afwa¬

teringswerken . . f 461 000 » f 461 000

b. Bruggen, wegen en

andere waterstaatswerken 1 324 000 f 325 000 4 649 000

I)f2110000

B. Vernieuwing en nieuwe werken.

a. Bevloeiings- en afwa¬

teringswerken in de

Solo-vallei (2). . . » » Memorie

b. Andere bevloeiings-

en afwateringswerken (3) 777 000 » 777 000

c. Bruggen, wegen en

andere waterstaatswerken (3) . . . . 829 000 582 000 1 411 000

2 188 000

,, 76. Werken ten behoeve van het behoud van het vaarwater ten oosten van Soerabaya (oostgat van Soerabaija).

Waarvan f 100,000 voor het verruimen van de sluis Djagir, aan den bovenmond van het Wonokromokanaal, en van dit af-

1) Voor onderhoud en herstelling van waterstaatswerken wordt eene som van f 2,357,000 noodig geacht, waarvan is afgetrokken f 100,000 voor de waarde van de uit 'slands voorraad te verstrekken materialen en f 147,000 voor de ten laste van de IVde begrootingsafdeeling te brengen koelieloonen ten behoeve van het onderhoud en de herstelling van bruggen en duikers buiten de hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen op Java en Madura.

2) Zie de Memorie van Toelichting.

3) De kosten van de uit te voeren werken zijn geraamd op f 2,865,000, welke som is veiminderd met f 273,000 voor de materialen uit 'slands voorraad;

met f 215,000 voor in Nederland ten laste van hoofdstuk I aan te schaffen ijzerwerken ; en

met f 189,000 voor de op de IVde afdeelmg aan te wijzen koelieloonen ten behoeve van den aanleg en de vernieuwing van bruggen en duikers buiten de hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen op Java en Madura.

Het onder bovengenoemde som van f 2,865,000 begrepen bedrag van f 900,000 voor bevloeiingswerken is te splitsen als volgt: