is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 49, 09-12-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

609

M A9.

BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE BERICHTEN

Op den 5en December overleed te 's-Gravenhage in den ouderdom van 71 jaar, de heer | J. M. üollette, j oud-hoofdingenieur der telegraphie.

Den 5en dezer herdacht prof. dr. H. Behrens den dag, waarop hij 25 jaar geleden tot hoogleeraar aan de Polytechnische School werd benoemd. Wegens ziekte van den jubilaris moest de dag ongemerkt voorbijgaan.

De gemeenteraad van Deutichem heeft aan de heeren Th. Keijzer & Co. te Groningen voor één jaar concessie verleend voor den aanleg eener drinkwaterleiding.

De Prov. Staten van Noord-Brabant hebben voor een tijdvak van twintig achtereenvolgende exploitatiejaren, ten behoeve van den aanleg van de na te noemen stoomtramwegen, bijdragen verleend van hoogstens twee ten honderd per jaar in de werkelijke kosten van aanleg en van aanschaffing van hetgeen verder vereischt wordt om de wegen in exploitatie te brengen, als :

1° aan de Tramweg-Maatschappij de Meierij, gevestigd te Eindhoven, in een maximum bedrag van f 737,000, voor de lijnen :

o. Tilburg—Moergestel—Oirschot—Best —St. Oedenrode;

b. Tilburg—Gilze-Rijen—Dongen, en

c. Tilburg—Goirle—Hilvarenbeek ;

2°. aan den heer Vincent van den Heuvel te Geldrop, in een maximum bedrag van f 280,000:

voor de lijn Eindhoven—Geldrop—Mierlo—Helmond, en

3°. aan den heer R. I. Souman te 's-Hertogenbosch, in een maximum bedrag van f 433,500:

voor de lijn Rosmalen—Hees—Grave—Cuijk.

De Stct. n°. 284 bevat de statuten van de Nederlandsche hout- en heipalenmaatschappij te Rotterdam. Duur: 50 jaar. Doel: de aankoop en verkoop van en de handel in heipalen en aanverwante artikelen, zoowel hier te lande als in het buitenland, alsmede de exploitatie van met bovenstaanden handel in verband staande handelsterreinen of handelsinrichtingen, alleen of in gemeenschap met anderen, en voorts het verrichten van al datgene wat tot het voorschreven doel, in denruimsten zin genomen, behoort of tot de uitvoering er van noodzakelijk of wenschelijk is. Kapitaal: 600,000, in 3 seriën, ieder van200aandeelen; de eerste serie is geplaatst en daarop 25 pet. gestort. Het overige bedrag moet gestort worden binnen een maand nadat de aandeelhouders daartoe bij aangeteekenden brief namens commissarissen door den directeur zijn aangesproken. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 5 en hoogstens 7 commissarissen, waarvan één als gedelegeerd commissaris. Van de winst wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 pet. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd ; het resteerende wordt verdeeld als volgt: aan aandeelhouders 40 pet.; aan houders van de200uitgegeven oprichtersaandeelen bovendien 20 pet.; aan directeuren te zamen 15 pet.; aan den gedelegeerden commissaris 10 pet. ■ aan gewone commissarissen te zamen 10 pet.; aan het reservefonds 5 pet. Zoodra het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 10 pet. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere stortingen plaats hebben en komen de voor het reservefonds bestemde 5 pet. den aandeelhouders ten goede.

Technische Vakvereeniging, Afdeeling Amsterdam.

In de vergadering van 29 November werden eenige bouwmaterialen bezichtigd, allereerst monsters, kalkzandsteenen van de Twentsche kalkzandsteenfabriek te Almelo, waarbij de heer G. Halbertsma, architect te Almelo, de fabricage van deze steen behandelde en vele gevraagde inlichtingen verstrekte. Uit het verhandelde bleek, dat deze steen in drukvastheid bijna gelijkstaat met klinkers, in gering wateropzuigend vermogen in vergelijking met baksteen, alleen door den Frieschen klinkermop wordt overtroffen en uitstekend tegen vorst is bestand, terwijl zij met het oog op den prijs met baksteen kan concurreeren.

Van een ander artikel, het «Papyristite» (volgens den prospectus a-oed voor daken, vloeren, wanden, metselspecie, isoleermateriaal enz., enz.), waren verschillende monsters tentoongesteld, waarbij de heer Herm. B. Weinhold, directeur der Papyristitefabriek, voorzoover de ondervinding hem daartoe in staat stelde, de noodige ophelderingen gaf en vele vragen beantwoordde.

Hierna werd besloten tot het aanschaffen van drie tijdschriften, n.1. de «Deutsche» en Schweizerische Bauzeitung» en «Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und Architecten Vereins».

Bij de rondvraag bracht de heer Rientjes, naar aanleiding van de jongste spoorwegongelukken, de veiligheids-inrichtingen der spoorwegen ter sprake.

Met een bijzonder woord van dank aan de sprekers, sloot de Voorzitter de vergadering. Deze werd door een zestigtal personen bijgewoond.

Etyleen als concurrent voor acetyleen.

Uit een afval-product van de ijzersmelterijen wordt thans een gas bereid, waaraan dó naam van etyleen is gegeven en chemisch en in verbrandingseigenschappen veel overeenkomt met acetyleen. Bij het produceeren van dit gas speelt de electriciteit eveneens een groote rol. De voor de bereiding van het etyleen gebruikt wordende slakken bestaan uit calcium, aluminium, silicium en koolstof. Zij worden fijn geklopt en dan met cokes in poedervorm vermengd. Leidt men door dit mengsel een krachtigen electrischen stroom, dan wordt carbolit gevormd dat met water op dezelfde wijze het etyleen doet ontstaan als calciumcarbid het acetyleen.

Het uit carbolit verkregen gas moet goedkooper zijn dan acetyleen.

De eerste carbolitfabriek werd in Amerika bij een ijzersmelterij te Hammond in Indiana opgericht.

Levering van de electrische verlichting en de ijsmachines voor de centrale markt te Warschau.

Volgens ontvangen bericht van den consul der Nederlanden te Warschau, zal aldaar worden aanbesteed de levering van de electrische verlichting en de machines voor de koelkamers voor de daar ter plaatse in aanbouw zijnde centrale markt.

Belanghebbenden die voor de levering van genoemde benoodigdheden in aanmerking wenschen te komen, kunnen zich met het verzoek om aan de inschrijving te mogen deelnemen, wenden tot Zijne Excellentie den President der stad Warschau, onder overlegging van zoo mogelijk gedrukte beschrijvingen der reeds door hen uitgevoerde/ werken op dit gebied, catalogi enz.

Het verdient de voorkeur voor de aanvrage de Fransche taal te bezigen.

BENOEMINGEN. VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit is benoemd, bij het wapen der genie, tot le luit. bij het korps genietroepen, de 2e luit. ,T. Kooper, van dat korps.

Bij Kon. besluit van 1 Dec. j.1. is aan den 1<= luit. der genie op non-activiteit W. Sturms, op het door hem gedaan verzoek, met ingang van 1 Dec. 1899, een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst.

Bij Kon. besluit van 1 Dec. j.1. is benoemd tot bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Goes, A. Tukker, thans ontvanger der registratie en domeinen te Hulst.

De heer J. Grundel, hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft, heeft met ingang van 1 Mei a.s. eervol ontslag uit die betrekking gevraagd.

Tot gemeente-opzichter te Rijswijk is benoemd de heer C Klapwijk, aldaar.

De Minister van Wat., H. en N. heeft bepaald, dat, te rekenen van 15 Dec, zal bevoegd zijn : in de 2a« arbeidsinspectie, de inspecteur van den arbeid M. Raven, wien als standplaats wordt aangewezen de gemeente Rotterdam, en in de 34e arbeidsinspectie, de inspecteur van den arbeid H. W. E. Struve, wien als standplaats wordt aangewezen de gemeente 's-Gravenhage.

In Ne d.- Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Bepaald: dat de opzichter 3<= kl. Cu. L. Breedt definitief geplaatst wordt te Keboemen. Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij de exploitatie der S.S. op Java: Overgeplaatst: van de Wester- naar de Oosterlijnen, de tijd. onderopzichter der werkplaatsn L. H. Dulle.

Bij het Boschwezen. Bij het boschwezen op Java en Madoera: Belast: met het beheer over het boschdistrict Japara, de benoemde houtvester J. J. Duijfjes.

Bij het Kadaster. Belast: voor den duur van het aan den ambtenaar J. C. Bertsch verleend verlof naar Europa, met de waarneming deibetrekking van ingenieur 2« kl., de ingenieur 2e kl. brj genoemden tak van dienst, G. F. Wiemans.