is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 41, 10-10-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

375

direct gekoppeld is, is een staande snelloopende tweecylinder compound-machine, en heeft een vermogen van 450 Eff. P.K. De afmetingen zijn :

Diameter hoogedrukcylinder . . . 625 mM. » lagedruk j> ... 950 »

Slaglengte . ... 700 »

Aantal omwentelingen per minuut 100. De machine is gebouwd voor 10 atm. overdruk en werkt met condensatie.

Bij deze machine is er naar gestreefd, de werking der op- en neergaande massa's zooveel mogelijk te neutraliseeren.

Om dit te bereiken is het gewicht van den massieven kleinen zuiger met zijn stang gelijk genomen aan de overeenkomstige gewichten bij den lagedrukcylinder, en zijn, zooals uit de teeke-

ning blijkt, de assen der beide cylinders zoo dicht mogelijk bij elkaar gebracht.

Om den zuiger van den hoogedrukcylinder te kunnen verwijderen, is deze laatste met een dubbel deksel voorzien. Eerst wordt het kleine deksel naar beneden geschoven, terwijl dan vervolgens het groote deksel losgemaakt en om de zuigerstang van den lagedrukcylinder gedraaid kan worden; daardoor is het mogelijk het deksel langs de geleidbanen naar beneden te schuiven. ' De schuiven zijn als zuigerschuiven ingericht. De hoogedrukschuif is voorzien van een ingeslepen expansieschuif. De excentrieken liggen tusschen de kussenblokken, terwijl aan de buitenzijden van deze laatste, aan de eene zijde een vliegwiel en aan de andere zijde de dynamo aangebracht zijn.

(Wordt vervolgd). F. C. D.

Fie. 1.

Een voorbeeldig gemeentebestuur CO.

Het plaatselijk bestuur der stad Birmingham is aan vijf onderscheiden autoriteiten toevertrouwd :

lo. de vrederechters, aan wie binnen het stedelijk gebied de gewone bevoegdheid der »justices of the peace" zijn toegekend (toepassing van straffen op eenvoudige politieovertredingen, een zekere controle op de handelingen der plaatselijke politie en op de gevangenissen, het verleenen van vergunning voor kroegen en openbare vermakelijkheden) ;

2o. de gemeenteraad »town council", die inderdaad de machtigste van allen is;

3o. het comité voor de stadsreiniging, bestaande uit 22 leden : 2 dezer leden, waaronder de mayor van Birmingham, zijn van rechtswege lid ; 11 worden gekozen door den gemeenteraad en de overigen door de locale comités der naburige kerspelen ; dit comité dat de bevoegdheid heeft om leeningen te sluiten tot een bedrag van 1 millioen francs is belast met het algemeene beheer der reiniging over de geheele oppervlakte van de vertegenwoordigde wijken ; al het vuile water wordt verzameld en gezuiverd te Saltley;

4o. de »board of guardians", bestaande uit leden gekozen door belastingschuldigen die £ 12 belasting betalen, en die belast is met de zorg voor de nakoming der spoor law" in de stad ;

5o. het comité voor de scholen sschool board", samengesteld uit 15 leden, die ingevolge de wet van 1870 worden gekozen door allen die de huur van een huis betalen, en dat belast is met de zorg voor het lager onderwijs in de stad.

De gemeenteraad bestaat uit 16 »aldermen" en 48 raadsleden, nl. drie voor elk district; laatstgenoemden worden gekozen door

(1) Birmingham, une république bien gouvernée. Gedeeltelijke, vrije vertaling van »ün Tour en Angleterre", par M. Max Leclerc, in de Revue des Deux Mondïte van 15 Juli 1891, door R. A. I. S.

allen, met inbegrip der vrouwen, die de huur van een huis betalen ; een derde gedeelte van den raad treedt elk jaar af en wordt dus naar evenredigheid van een lid per district vervangen. De aldermen worden gekozen door den gemeenteraad voor den tijd van 6 jaren, hetzij uit de raadsleden, hetzij uit andere burgers der stad, die aan bepaalde vereischten voldoen. De mayor, die door den raad wordt verkozen, behoeft niet noodzakelijk een raadslid te zijn.

De tegenwoordige gemeenteraad vertegenwoordigt vrij nauwkeurig alle belangen en alle maatschappelijke klassen : hij bestaat uit 17 groot-industrieelen, 7 winkeliers, een zeker getal groot-handelaren, eminente beoefenaren der vrije beroepen (doctoren, rechtsgeleerden enz.) en 4 werklieden.

De algemeene politiek speelt eene groote rol bij de verkiezingen; zoowel Unionisten als aanhangers van Gladstone laten niet na om de Iersche Home Rule- kwestie op het tapijt te brengen. Is de verkiezingsstrijd echter eenmaal voorbij, dan treden de vraagstukken der algemeene politiek op den achtergrond en streven allen naar de beste behartiging der plaatselijke belangen : de Unionisten of volgelingen van Chamberlain, hoewel gezworen vijanden der partij van Gladstone, stemmen meer met dezen, dan met hunne politieke bondgenooten, de conservatieven.

Een ander bewijs voor het gezond verstand van dezen gemeenteraad is dit: de raad vergadert elk jaar in den regel niet meer dan 12 maal, hoogstens 16 maal in zijn geheel. Al het werk wordt gedaan in verschillende comités. De raad beslist in het hoogste ressort over zaken van groot belang. Voor den gewonen loop van zaken echter, staat hij een gedeelte van zijne bevoegdheid af aan de comités en wanneer eenmaal overeenstemming is verkregen ten opzichte van de beginselen en grondslagen van een plan, verleent hij, ter voorkoming van tijdverlies, aan de comités zelfs het recht om uitgaven te gelasten, binnen de grenzen der fondsen die voor een bepaald doel zijn aangewezen. Ongetwijfeld is deze handelwijze niet volkomen regelmatig;