is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 42, 17-10-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken I van 13 October is, voor het tijdvak van 15 October 1891 tot en 1 met 31 December 1892, benoemd tot adsistent voor de burger- ( lijke bouwkunde aan de Polytechnische School te Delft, P. A. Schroot te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N. is, met ingang van 1 Nov. a.s., aan den opzichter van den Waterstaat der le kl. D. P. Berkhout, op zijn verzoek, wegens hoogen leeftijd, eervol ontslag verleend, behoudens aanspraak op pensioen.

De adspirant-ingenieur der Marine Jhr. C. Rappard wordt den len Nov. a.s. geplaatst in de directie der Marine te Amsterdam.

In Ned.-Indië.

Door de Ned.-Indische Regeering is het verzoek van den len luitenant der genie van het leger in Ned.-Indië J. S. Redeker, om bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java over te gaan, afgewezen.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java.

Benoemd; tot opzichter van de werkplaats 2e kl. de tijdelijk opzichter 2e kl. C. F. Rosbak en tot opzichter 2e kl. de tijd. opzichter 2e kl. J. P. E. Carli.

Bij den dienst der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust.

Benoemd: tot tijdelijk onder-opzichter 3e kl. de daggelder G. Sitée en tot tijdelijk onder-opzichter 2e kl. de daggelder E. von Haack.

Bij het Mijnwezen.

Ontslagen: eervol, op verzoek, de opzichter 2e kl. A. F. H. Heusch.

Bij de Genie.

Ontslagen: op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de 2e luit. J. P. Klaassen.

OPEN BETREKKINGEN.

Leeraar in hand- en lijnteekenen aan de Rijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus te Warffum. Jaarwedde f 1200. Zich aan te melden vóór of uiterlijk op 20 October a.s. bij den inspecteur van het middelbaar onderwijs Dr. A. T. van Aken, te 's-Gravenhage.

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

[Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentién f 5.— per jaar bij vooruitbetaling.]

Aluminium, Alum. Brons, Ferro-Alum. enz. EUG. J. W. GEELEN, Rotterdam,

Wijnhaven 100. Agent van THE ALÜ1IUIÜI COMP. (Lim.) Londen. Ascehseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam. Assen met wielen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Balk- en faconijzer. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam. » , Buizen, Draagbaar Spoor. GEVEKE & Co., Amsterdam. Boekwerken over stoomwerktuigkunde, Electriciteit, Trams, Hydrauliek, Spoorwegen, Zeevaartk., etc JOH. G. STEMLER Cz., Amsterdam. Bruggen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Buizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren).

» Voorn, de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Buizenketels (systeem Petry-Dereux en Mac-Nicol). H. E. OVING Jr.,

Rotterdam, Haringvliet 74. Carbolineum Neptun. A. W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Caoutchouc-artikelen, slangen, pakking enz. Amsterdamsche Caoutchouc-

• fabriek. POMPE & Co. Centrale verwarming. GEVEKE & Co., Amsterdam.

„ H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.) Dakpapier (Asphalt-). A. W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Draagbaar Spoor. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Draaischijven. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Dwarsliggers (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Gasmotoren, H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

„ („Crossley Otto"), G. BARGER, 's-Gravenhage, Sundastraat 20. GroefrailS voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Locomotieven, Spoor, Spoorwielen, GEVEKE & Co., Amsterdam. Groenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg. Instrumenten. Becker&Buddingh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-, weeg-, peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoekmeet-). Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorn, de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kappen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-RotterdamKopiëertoestellen. F. J. BEL INFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-). Lichtdrukpapier, Lichtdruktoestellen, Spoelbakken. JOH. G. STEMLER

Cz., Amsterdam. Liften (Hydraulische). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74.

Clayton & Shuttleworth's Locomobielen, Straatlocomotieven en Stoom-

dorschers, BOEKE & HUIDEKOPER, Groningen. Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER & Co., Fabrikanten, Zwolle.

Onderzoek van bouwmaterialen. SCHALKWIJK & PENNINK, Rotterdam. Pompen (Worthington Stoom-). Fred. STIELTJES & Co., Amsterdam.

(Centrifugaal-). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Portland Cement. A. E.braat,Rotterdam,Nieuwehaven34(merkJosson& C, » » DYCKERHOFF & SöIINE, Amöneburg bij Riebrich a/d Rijn.

ld. (Hollicks prima Engelsen). Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Roti. ld. (Schilferdecker's Duitsch). Idem. Idem.

Put- en grondboringen. HOOGENDOORN. Giessendam. Regulateurs voor Stoommachines (Gardner's). FRED. STIELTJES & Co.T Amsterdam.

Roosterstaven (echte Pyrostat) C. Wasser & Co., Rotterdam, Stationsweg 67. Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr-, Rotterdam, Haringvliet 74. Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAUSMANN, Rotterdam. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. GEBR. FIGEE, Haarlem. Spoorwielen (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam,. Haringvliet 74.

Staal. (Amerikaansch Gereedschap- ). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. » (staaf- en profiel). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Telegraaf- en Telephoonpalen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam. Steendrukwerken, enz. G. J. TH1EME, Arnhem. (Photolithographie, — Zincographie).

Stoom- en andere Werktuigen, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Stoomketels. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Technisch Bureau. GEVEKE & Co., Amsterdam. Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Teeken-, Doortrekpapier en idem Linnen (ruime sorteering). JOH. G.

STEMLER Cz., Amsterdam. Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink, Amsterdam.

Tufsteen, Tras, Muurtegels. Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Ventilateurs. FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Sturtevants blowers

Exhausters, Veldsmidsen enz.) Verwarmingstoestellen. JOHN KING LIMITED, Ingenieurs, Liverpool en Rotterdam, Oostvestplein 19. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Werktuigen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Vuurvaste Steen (Lucas & Cowen), voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht- Rott.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Werktuigen. GEBR. FIGEE, Haarlem. (Elevators, excavators, kipwagens, hijschwerktuigen,stoomheimachines, hand- en stoombaggermolens, DE JÖNGH & Co., Oudewater. (Stoom-, bagger-, grondgraaf-, polderbemalings-)

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (ter bewerking van

Metalen, hout en steen). CH. REMY & BIENFAIT, Rotterdam, Boompjes 54 en 72.

» » Amsterdam, Administratiegebouw Hollandsche

Spoorweg-Maatschappij. A. F. SMULDERS, Utrecht. (Baggermachines, excavateurs, enz.). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Amerikaansche — voor Stoomwasscherijen). IJzerconstructiën. de Jongh & Co., Machinef. »de Hollands. IJssel , Oudewater. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Uzer en Staal. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Ijzerwerken, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Uzer en Staal. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Zinkwerken. F. W. BRAAT, Kon. Stoomfabriek v. Zink enz. Delft.

WÊT Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN, bevattende Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentién.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.. A. D. SCHINKEL.