is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 52, 26-12-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

499

N 1 + 13 dagen, bij eene gemiddelde temperatuur van 15° C, zal de beschreven mortei eene trekvastheid moeten bezitter. van ten minste 8 KG ner cM*. en eene drukvastheid van ten minste 40 KG. per cM ., na 1 + 27 dagen eene trekvastheid van ten minste 12 KG. en eene drukvastheid van ten minste 60 KG. per cM\ +iiHnerk van

Wanneer de gemiddelde temperatuur gedurende het üjdpeik van versteênlng meer of minder bedraagt dan 15° O, zal dit bi] de waardeering dfr verkregen vastheidscijfers worden in aanmerking genomen in den zin als in het onderstaande staatje is vermeld.

([ Te eischen trekvasthekT" Te eischen drukvastheid.

Ge<>is[usmP' J^aT+lsT^aT^T naT+l3d | naiT^jT

KG. per cM2. KG. per cM'. KG. per cM'. [ KG. per cM .

7o 5~ 9 25 45

5? 8 S

\ï l 12 40 60

\l q 13 45 65

J5 10 « 50 z°

18 11 15 55 75

9 12 16 60 80

20 13 " II 65 85

Al de proefstukken zullen onmiddellijk na het uit het water nemen „ aan dfbSroeven worden onderworpen; de belasting dertrekproefstukken zal geschieden met behulp van een hageltoestel, waaruit per , seconde 100 gram hagel stroomt. .,,,,„ Hpr

Als geldige trekvastheid zal worden aangenomen het gemiddelde de, fc zes hoog tè cijfers van tien trek proefstukken; als geldige drukvastheid

men ges\gen mortel-^ mortel machinaal in \

rfoTmt^karme6! sTage^vTn een hamer van 2 KG. gewicht J

biffi| — ;

mfê*Fijnte van korrel. Het tras moeizoo fijn' ^ dat \

er oo de zeef van 900 mazen niet meer dan 30 % van acnterblijtt. f

i\ Beltlproef. Als het tras met water wordt aangeroerd, mag

er niets van op de oppervlakte daarvan drijven. i

8 5 NaalZroef. Daartoe worden twee gewichtsdeelen trasj met ,

een gewicMsdeel drooggebluschte vette steenkalk en één gewichtsdeel .

Tter zoÓ ang dooreengekneed, totdat een gelijkmatig deeg is verkregen. ,

Deze rorteï wordt in een metalen bakje vast aangeslagen, gelijk met ,

ïr ra-nd-taTvan £Mf«*J ^L'tLT^'^ :

laan moet de oppervlakte volkomen glad zijn gebleven en zoodanige totdat er geen verlies aan gewicht meer is waar te nemen. Van tiet

ss, -sar r„;«»rS»

gewicht meer is waar te nemen. Goed tras wordt gerekend tenminste 7 o/0 gloeiverlies te moeten aantoonen.

B Portland-cement.

§1. Verpakking en gewieht. In den regel Por^c^ent nAaten van 180 KG. bruto en ongeveer 170 Kp. netto ë^c in halve vaten van 90 KG. bruto en ongeveer 831 KG. ^tto ,ew verpakt zijn. Het bruto gewicht moet op d« vaten znn amgett Wordt het cement met goedvinden der directie i^n ^en va gewicht of in zakken geleverd, dan moet het bruto gewicht mg s fp deze verpakkingen in duidelijk schrift worden B"1^ in het gewicht zijn tot een bedrag van hoogstens 2<>/o f**»™™- £ vaten en zakken moeten, behalve van de opgaaf van het_ gewicht ook ,n duidelijk schrift van den naam der fabriek of van haar fabneks ^^d^an binding. Tenzij de directie om bijzondere redenen sneller bindend cement mfcht

het cement niet minder dan twee uren ^drag»Tijdens mag het cement met meer dan o C. verhoogin0 van r ^Om0^ tijd van binding te bepalen, wordt het cement met zuiver watTr tot eene brij van no maleïng brij wordt een op eene glasruit geplaatste metalen oi euoi s

van 4 cM. hoogte en 8 cM. middellijn gevuld. Het oogenbhk, waarop eene met 300 gram belaste proefnaald van 1 mM2 grondvlak met meer geheel en al door den mortel heendringt, duidt het begin der rrharding aan. Zoodra de mortel zoover is verstijfd, dat de alsvoren belaste, nfaldgeen meetbaren indruk meer daarin achterlaat, wordt het cement als gebonden beschouwd. ,

Normale consistentie beteekent dat, wanneer onmiddellijk na het vuE vTn den beschreven ring met de versch toebereide specie eene met 300 gram belaste proefstaat van 1 cM2 grondvlak daarop wordt geplaatst, deze daarin 34 mM. diep doordringt. VPrandeS 3. Vormhoudendheid. Portland-cement mag net aan verande ring van vorm onderhevig zijn. Als afdoende proef zal ge den, dat een op eene gteSuit uitgestreken koek van mortel uit enkel cement van normaïe consistentie, tegen uitdroginggeschermd, gedurende 24 uur m de lucht bewaard en vervolgens onder water gezet, ook na langeren tijd Sv vieT weken) geene verkrommingen of randscheuren vertoont.

J8 F ï$te van korrel. Portland-cement moet zoo fijn gemalen ziin dat er bü zifting door eene zeef van 900 mazen per cM met meer dan 40% van op de zeef achterblijft. De dikte van het draad def zeef moet gelijk zijn aan de helft van de wijdte der mazen. ^TZtheïdslroeL. Het Portland-cement moet tijdig genoeg op5 het werk worden aangevoerd om er, zonder .^e^ragmg in den voortgang van het werk, vastheidsproeven op te kunnen vernchten met egengversteeningstijdp'erk van 28 dagen. De daartoe, tebe,ngen mortel zal bestaan uit 4 gewichtsdeel cement op 3 gewichtsdeelen normaal zand en 0.32 tot 0.4 gewichtsdeel water, d. n 8 tot 10 / van het gezamenlijk gewicht van cement en zand. Binnen de aange leven grlnzerT wordthet watergehalte in overleg met den leverancier

^Ontr'normaafafwordt verstaan zuiver zand van zoodanige koïetrootte, dat het door eene zeef van 60 mazen per cM2. heengaat en op eene zeef van 120 mazen per cM\ blijft liggen.

TV on de beschreven wijze toebereide cementmortel zal, na te zijn verwerkt tot Se trekproefstukken van 5 cM2. kleinste doorsnede risg'vorderd ook tot teerlingen van 50 cM'. grondvlak voor drukproeven: gedurende een etmaal, tegen tocht en ™™M™h™l7en worden bewaard in vochtige lucht, vervolgens onder water worden o-pypt en daarin 27 dagen verblijven.

* Na 1+27 dagen zal°de beschreven mortel eene trekvastheid moeten bezitten van ten minste 46 KG. per cM2. en eene drukvastheid van

^rlUSukL'rulS'onmiddellijk na het uit het water nemen aan d7brXroeven worden onderworpen; de belasting der trekproefstukken zalgeschieden met behulp van een hageltoestel, waaruit per

TffX^^"'2^ aangenomen het gemiddelde d zes ho^ttè cijfers van tien trekproefstukken; als geldige drukvastheid ' het gemiddelde van de drie hoogste cijfers van vijf drukproefteerlmgen Voofh^tgeva^ dat er verschil van gevoelen mocht ontstaan omtrent : l0°wSdfertng der verkregen uitkomsten met uit de^ hand m de ; vormen E^^^^^

' rt%aoSmtek\ltnWmekte ill van een hamer van 2 KG.

^ ^Wate^drdïrecl?^ van opvolgende leverantién van Port-

- H-=d it eene nize^Ie^^^^^^ he,dsproeven na 1+6^"^ ™^\a de trekvastheid ten minste

I loB'po ctf en deXkvastheid ten minste 400 KG. per cM'. ï moeten Pbedrage„; met toepassing van dezelfde voorschriften als hier-

voren betreffende de geldige vastheidscijters. n ï ^vnl de directie behalve de beschreven proeven op cement en d zandg ook trekt oeven op mortel van enkel cement verlangt, dan zullen

II deze' geschieden op mortel van normale consistentie volgens 2 en ï Ja de' trekvastheiPd van die mortel na 1+6 *Qf£n n ppv rMs en na 4+27 dagen ten minste 3a KG. per cRl . moeten n Cragen, metTnachTneming'van de vroegere bepalingen omtrent de '6 geldige gemiddelden.

Uit de Jaarverslagen der Spoor- en Tram* wegmaatschappijen over 1890.

i," Bataviasche Ooster-Spoorwegmaatschappij.

d. no 17 Aus 1890 begon de exploitatie op het baanvak Bekassie-

tatie als door de vend£'''c r ); De exploitatie-reke-

ï „ig£ "m^r^voS? sS"a{? 43,626.491 | saldo-winst

- GeS begonnen! waardoor de W der lijn in exploitatie klom van m 27 op 57 K.M.

en Locaalspoorwegmaatschappij Enschede-Oldenzaal.

ur „ lono- 1O308 KM werd op 10 April 1890 in exploi-

ng iiesriening f 4495.35, toelatende een dividend van 2.916 /o over het