is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 12, 1897 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

Indien een onderwerp onder het hoofd Staten-Generaal behandeld is, is het cijfer der bladzijde vet gedrukt.

Blz.

Aanbesteding van baggerwerken in de Kalmarsond 586

„ (Verandering van het uur, waarop een) plaats heeft . 266

Aankondiging van technische werken. Zie Technische werken. Aannemers van publieke werken (Zakelijke borgtocht, te stellen door)

30, 586

Aanteekeningen uit technische tijdschriften. Zie Technische tijdschriften.

Aardappelgat 536, 615

Aardappelmeel (Omzetting van) in suiker 446

Aardrijkskundig genootschap (Koninklijk Nederlandsch) 288

Accumulator Blot. 189. Door G. Groeneveld. Geïll 97

Gülcher (Onderzoek van een), door prof. W. Peukert.

Geïll. 318

Accumulatoren (Drijfkracht op tramwegen door), door P. L. . . • 149 Acetyleen (Gevaar voor ontploffen van) 16. Vertaald door P. L. 78.

Door J. Bleuland van Oordt 103 Adsistent (Oproeping voor) aan het Eijkslandbouwproefstation te

Goes 515, 602 Rijkslandbouwproefstation te

Maastricht 387 ( „ „ tweeden) aan de Rijksuniversiteit te

Groningen 115

Adspirant-ingenieur. Zie Ingenieur. Afsluiting der Zuiderzee. Zie Zuiderzee.

Afvalwater der wolfabrieken in Lancashire (Reiniging van het) . . 300 Afvoer van afvalproducten der kleinere gemeenten, door J. v. d. B. 506

Akademie van wetenschappen (Koninklijke) 465

Amanuensis aan het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht (Oproeping voor) 387

Arbeid (Aanstelling tot adjunct-inspecteur van den) .... 553, 630 (Examen-commissie voor adjunct-inspecteur van den) . . . 222

(Kamers van) 9, 265, 553, 630

„ (Standplaats van den adjunct-inspecteur van den) in de 5d6

inspectie 397

Arbeiders bij de Landsgebouwen (Vaste) 42, 536

Arbeids- en fabriekswetgeving 182

Arbeidsoverbrenging (Polderbemaling door electrische), door C. A.

Jolles 469

Arbeidsraad door de bouwvakken te Amsterdam opgericht (Particuliere) 56

Arbeidswet (Wijziging der) 32

Archiefgebouw te Rotterdam (Nieuw) 289

Audiëntie bij den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

(Dag en uur der) 387 A. V. (Adres van den Nederlandschen Aannemersbond in zake de)

van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Oorlog en Justitie 262, 586

Baggerwerken in de Kalmarsond (Aanbesteding van) 586

Bakhuyzen (Dr. H. G. van de Sande) 616, 633

Banka (Geologie van) 165

Begrooting voor 1896 (Wijziging der Waterstaats-) 289, 299, 566, 581 „ „ 1897 (Waterstaats-) 6, 17, 29, 40, 53, 67, 79,91, 104

1898 van Binnenlandsche Zaken 579

„ 1898 „ Ned.-Indië 484, 581

„ „ 1898 (Waterstaats-) 497, 510, 523,535, 550,615,625,634

Beoordeeling van technische werken. Zie Technische werken. Berichten der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs . 469, 605, 621

Bestratingsmateriaal (Hout als), door J. v. d. B 305

Béthune-polder in Utrecht 40

Betonwerken, door J. v. d. B 53

Beurs te Amsterdam '«'af! jjo' m

Bevloeiing van gronden bij Parijs met rioolwater . . 38, 63, 119, 404 „ Tilburg met vuil water der fabrieken

18, 119, 430, 526

Blz.

Bevloeiing van heidegronden hij Breda • 426

„ woesten grond in Nederland H9, 404

Bevloeiingen (Bevordering van) door Rijkssubsidiën . 68, 80, 92, 617 Bevloeiingsvelden en drinkwatervoorzieningen 430. Door Danl. J.

Sanohes 404, 431. Door J. M. K. Pennink 412 Bevloeiingswezen op Java (Verbetering van het) 581. Door v. S. . . 15

Billiton (Geologie van) ■ 165

Binnenhof te 's Gravenhage (Commissie tot onderhoud en eventueele

herstelling van gerechtshof en groote zaal op het) 42, 552, 556, 628

Bodem- en oppervlakte-water door J. v. d. B • • 623

„ waterbederf in Nederland, door P. A. Holleman, 119, 429, 486 Boekerij van A. N. Godefroy aan het Rijk aangeboden .... -j-37

Boezemwater in Priesland 1°5

Bokken (Electrische laad-)

1-Bourdrez (P. J. M.) 4.V i'r

Bouw- en constructiematerialen (Congres te Stockholm tot vaststelling

der onderzoekingsmethoden van) 250, 345, 397, 535

Bouwgrond-Maatschappij Duinoord te 's Gravenhage 32

Bouwkunst (Maatschappij tot Bevordering der) 125

Prijskamp in de schoone) . . • ■ • 181

(Vergadering der Maatschappij tot Bevordering der) 444. ^

Bouwmaterialen (Proefstation van) te Amsterdam, door L. Bienfait

en H. Baucke. Met plaat 293

Bouwplan te Rotterdam

Brand te Parijs in de rue Jean Goujon

Brandstof bij de Duitsche marine (Mazout als), door F. L 89

-(-Brederode (K. H. van)

tBROUWER (L. M.) t»\.' nr' A ' '

Brug over de Ajer-Silau in den weg Tandjong-Balei—Deli, door s N. J. Beversen. Geïll. Met 2 platen 13o

„ „ „ Dee (Rol-) " " rot

„ i, „ Lek (Schip-) 627

„ „ Mississippi

■ te Hasselt over het Zwarte Water • • • ■ '°

„ flensden 5 1, 537, 625

^Leeuwarden 513, 551, 627

VVkpn

- ;: westervoort: : : : : : : : : 289,300,441,552,629

(Bezoek aan de) door studenten der Bolytech" " v nische School 288

Bruggen (Beproeving en onderzoek van spoorweg-) in Nederland . 474 over het Noordzeekanaal (Wegruimen der spoorweg-) door " A. Huet. Met 2 platen 7o

(Spanningen in spoorweg-) • • • .■ • • 535

Bruo'liggers (Belastingproeven op oude ijzeren) en laboratoria voor bouw-ingenieurs, door prof. Mehrtens, vertaald door J. L.

° Terneden lo/

Bureelambtenaren van den Rijkswaterstaat 510, 536, 615

Cementfabriek (Nederlandsche Portland-)

Cementijzerwerken _ • • • ■_• • : ■

Cementindustrie in Duitschland en Engeland (Portland-), door

J. v. d. B. 391

Constructie- en bouwmaterialen (Congres te Stockholm tot vaststelling

der onderzoekingsmethoden van) 250, 345, 397, 535 Cuypers (De hulde aan dr. P. J. H.) 261, 465

Directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht (Oproeping

voor) 43 1 °1

Djatihout ■ • ■ •

(Levering van) voor Chmeesche spoorwegen 251

Dok (Nieuw droog-) te Amsterdam . 476

Dordtsche waterwegen 79, 376, 511, 53b, °ia