is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 12, 1897 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

REGISTER 1897.

Blz.

Draagvermogen van stijlen en kolommen, volgens proeven van

Tetmajer, door fl. C. Bosscha 559, 576 Droogmaking van de Zuiderzee. Zie Zuiderzee. _

„ nieuwe polders (Bekorting in den tijd van) in net belang' der openbare gezondheid! Voordracht van prof. A. Huet

^!/4, o2\j

Duinen te Scheveningen 32

Duinwaterleiding. Zie Waterleiding.

Dynamo van 70 Kilowatt 221

Electriciteit (Belangrijke verschijnselen op het gebied der). .... 145 (Centrale bediening van wissels en seinen door), door

M. L. Bleuland van Oordt. Met plaat 2b9

(Levering van) „• |55

Electrïciteitsleer (Wijze van behandeling der) bij elementair onderwijs 14t> Electriciteitsmaatschappij te Batavia (Ned.-Indische). .... . 289, 3/8

Electriciteitsmeter, systeem Thomson, door R. Schildiiauer. Geill. . 4z5 Electrische accumulator. Zie Accumulator.

arbeidsoverbrenging (Polderbemaling door), door C. A. " Jolles 4*9

„ geleidingen te Haaksbergen 223

„ Neuzen. . . J?i'

',', inrichting bij de brng over het Heusdensch kanaal. . • ™'

„ laadbokken ggg

omnibus • • • • • ■

ontladingsverschijnselen. Voordracht van A. Vosmaer.

Geïll. 225, 241

sleepdienst op het kanaal van Bourgondië 367

tram. Zie Tram.

',', verlichting. Zie Verlichting. 0„

werktuigen op scheepswerven • •

Electrotechniek (Oproeping ter vergadering van de Nederlandsche

Vereeniging voor) 152, 10°, ouz (Vergadering der Nederlandsche Vereeniging voor) ^ ë S 188. Geïll. 225. 241, 254, 624

Electroteehnische industrie in Duitschland. . . . . ... . • • ■

, Elektrizitiits-Gesellschaft, vormals Schuckert & Co. te Mrnberg in ^

237

+Elst (E. van der) \' ö "

Examen der Polytechnische School. Zie Polytechnische School, voor landmeter. Zie Landmeter, opzichter. Zie Opzichter. Excavateur-zij werker, met lange ladder ingericht tot diepwerke^door ^

Fabrieken (Ned. Gist- & Spiritus- en Ned. Olie-) . . 116

(Verslag der Kamer van Koophandel en) te Amsterdam . o-" „ „ „ Botterdam. •

n 11 " ". " 182

Pabrieks- en arbeidswetgeving • •. • •

handelsmerken. Zie lndustrieelen eigendom. " handwerksnijverheid (Vereeniging ter Bevordering van) " 43, 82, oOz, | Faecaliën-vraagstuk en landbouw, door J. de Koning . 213

[ j-fennema (R.). . . ' g^g

jFlGEE (TÉ.) V' qco

Pirma's (Wetsontwerp op het gebruik van namen ot) ......

Pusie van technische vereenigingen. Zie Samenwerking.

- Gasfabricage te Amsterdam • 508, o39

Gasfabriek te Amersfoort 378, 585. bdd

„ Renkum • ooo

Gasfabrikanten (Vereeniging van) in Nederland

Gasmotoren. Zie Motoren.

Gebouw'vS? Koninklijk Instituut van Ingenieurs 443,535. Door

J. schroeder v. d. kolk 401

landmeten, waterpassen en geodesie te Delft. . . 395 Gedenkboek van het Koninklijk Instituut van JJjj 451

Gemeentewerken te Leiden (Directeur der). . . . . . . . 378,476

Geneeskundig congres (Natuur- en). Zie Natuur-.en geneeskundig congres.

Genie in Ned.-Indië (Inkrimping van het corps officieren der) ... 465 (Opzichter der). Zie Opzichter.

- (Reservekader bij de) • • • - - • • • • • ƒ«>. 4bö

(Uitslag van het examen voor cadet aan de Kon Militaire

Academie bij de) hier te lande en in Ned.-Indië 387 Getijden (Berekening der water-). Voordracht van prof dr. H. G. j van de Sande Bakhuyzen 25b

in de golf van St. Laurens 479

den Indischen Archipel, van dr. J- P- van der Stok " " 257. Door P. L. O. 203

(Invloed van wind en luchtdruk op) . . . . 397

Getijgolven. Redevoering van prof. dr. Otto Krummel, door P K ^

, Getnvoorspelling (Uitkomsten der), door P. L. Ortt . . .. 100, 260 I Gezondheidsregeling (Congres voor openbare) te Amsterdam in 1897. 43t>

f fGlESING (J. A.) ■ - 311

Groefmachine (Werner's nieuwe verplaatsbare). Geïll 4<w

Blz.

Grondverlies in Zeeland. Voordracht van A. A. Beekman 232

Grondwater in verband met waterleidingen. Voordracht van J. van

Hasselt 295

(Strooming van het) en aardkunde, door W". A. Badmer

Sr. 5, 28. Door P. E. L. Veeren 17

Handboek voor vakonderwijs 342, 353

Handels- en fabrieksmerken. Zie lndustrieelen eigendom.

Handelsvloot van Amsterdam 523

„ „ Nederland . 131

Handwerksnijverheid (Vereeniging ter Bevordering van Pabrieks- en).

ZieFabrieks- en handwerksnijverheid.

Haringvliet °''

Hasselt (Commissie tot viering van het 25-jarig ambtsfeest van A.

K. P. F. R. van) 585

-I-Haverkamp (H. D.) • • 191

Haven aan bet Krammer (Vlucht-) 537, 625

„ te Antwerpen (Uitbreiding der) 486

„ „ Arnhem . . 536, 615

„ Delfzijl 537, 625. Door D. Met plaat 315

(Slib uit de) tot verbetering van den bodem 41, " " " 79, 92, 537, 625

„ „ Harlingen 537, 625

Hoek van Holland met spoorweg naar 's Gravenhage en " " Scheveningen (Visschers-) 321, 551. Door N. J. Bever-

sen en J. van Heurn. Met plaat 459 IJmuiden (Diepte en grondslag der getij seinen in de) 211, " " y 289, 299, 398, 501, 512

„ „ Numansdorp 128, 142, 151, 235, 265, 630

„ „ Oosterend op Texel 537, 625

„ Osaka in Japan ■ • • • 19

„ „ Philippine 42> 537, 625

, Rotterdam '»0

en Antwerpen 482

" " Scheveningen. . . 42, 79, 92, 104, 330, 515, 539, 551, 628

" van Sfax in Tunis f74

Havenaanleg te Beyroet. Geïll.. 3/7

Havens aan de golf van Mexico. Geïll 396

-f Heemskerk Az. (Mr. J.) • \ ..• ftd5

Heidegronden in Drenthe (Slib uit de haven van Deltzrjl voor) 4^, ^

Noordbrabant (Bevloeiing van) 426

Overijssel (Ontginning van) 196

fHlOOLEN (L. J!) mVHb' ^7

Hollandsch Diep • • • 511, 566, 567

Hoogeveensche Vaart ■ 4 ' ' ^

Hout als bestratingsmateriaal, door J. v. d. B . . . 3U5

,'Surinaamsch geelhart- en Demerara greenheart-), door G. " v AlbertsLzn. & Co. Geïll. 495

Huijgens en Poinsot, door A. Huet 327

Hydrögrap'hische waarnemingen 'In Canada, door F. L. ORTT.^Met ^

Hygiëne en demographie (Congres voor) te Madrid in 1898 . . 487, 535 Hygiënische wetgeving in Nederland 463. Door X 442

IJkwezen in Ned.-Indië (Oproeping voor inspecteur van het) . . . 355

Us (Vorming van grond-) in zeewater 37b

IJsopruimer, door H. van Oordt. Met plaat 14/

Uzer (Duitsch normaalprofiel-boek voor gewalst), door M. W ester-

v baan Muurling 54/

„ en ijzerwerk (Vrijstelling van invoerrecht op) ..... 456 . „ (Segregatie in vloei-), van A. Ruhfus, door J. L. Ierneden.

" 6 b Geill. 201

IJzeren brugliggers (Belastingproeven op oude) en laboratoria voor bouwingenieurs, door prof. Mehrtens, vertaald door J. L.

0 Terneden / 13/

schepen (Behoud van), door J. v. d. B 564

Ijzerwerken (Cement-) . 94

Indijking der Zuiderzee. Zie Zuiderzee.

Industrie van Japan (Ontwikkeling der) A' \

lndustrieelen eigendom (Kennisgevingen van het Bureau voor den) ^

(Verslag van het Bureau voor den) over 1 ë 1896 266

Ingenieur (Oproeping voor adjunct-) bij de Staatsspoorwegen in 0 Ned.-Indië 539

(Register van De) over 1896 . . 1

(Uitslag van het examen voor electrotechnisch) te Darm" 6 stadt 288

van den provincialen waterstaat in Groningen. . . . . 368 (Verlofstraktement van een tijdelijk adjunct-) . . .536, 615 voor het vak van scheepsbouw bij het marine-etablissement te Soerabaija (Bijzondere voorwaarden voor benoem, J v J baarheid tot) 569

gjam 445

l Ingenieurs (Oproeping" voor adspirant-) ^i^^J^S SS

311

432