is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 5, 30-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

M s.

een meer krachtdadig optreden te toonen en hij zal spoedig zijn ontwerp gereed hebben en de Noord-ooster-Locaalspoorweg zal verze-

"mocM mijne kleine psychologische studie van dezen Minister daartoe iets kunnen bijdragen, zoo zal ik mij gelukkig rekenen.»

De heer Smeenge drong in hoofdzaak er op aan dat de Minister zich niet zwak zou toonen tegenover de Exploitatiemaatschappij, indien van die zijde bezwaar mocht worden gemaakt.

«Ik zou het jammer vinden — sprak hij - en eene schande voor deze Vertegenwoordiging, indien de bedoelde spoorweg er met kwam en ik herhaal, indien dit het gevolg zou moeten zijn van het met kunnen sluiten van een redelijk exploitatie-contract met bestaande maatschappijen of particulieren, dan is hier een geval waar de btaat zelf de handen heeft aan den ploeg te slaan. De spoorwegmaatschappijen zijn stellig machtig, doch de Regeering dient de eerste te blijven

Ten slotte herhaal ik mijne vraag: is de Minister des noodig bereid den spoorweg van Staatswege aan te leggen ?»

Ten slotte de repliek van den Minister:

«Alle sprekers hebben er hunne verwondering over te kennen gegeven dat ik mij niet heb nedergelegd bij de begrootigg zooals die was opgemaakt,en dat het onderzoek daarvan althans zoo langen tijd

^nf behoef wel niet te zeggen dat ik die begrooting niet persoonlijk onderzocht heb ; ik heb dat werk uit handen moeten geven, en, zoo ver ik kan nagaan, heeft ook de Raad van Toezicht aanvankelijk ook niet vermoed dat het zoolang zou duren. .

De heer Willinge heeft de meening uitgesproken dat eerst in de laatste maanden die opdracht aan den Raad van Toezicht zou verstrekt zijn Bedrieg ik mij niet, dan is die opdracht in de maand Mei gedaan.

Men heeft in twijfel getrokken of ik zelf de zaak wel recht toege-

daMiinheer de Voorzitter! Indien ik mij — wat men onderstelt doch door mij ten stelligste betwist wordt — in deze door sympathieën ot antipathieën zou laten leiden, dan wil ik wel zeggen dat de zaak bij den Raad van Toezicht juist in handen gesteld is van personen die voorstanders zijn van den locaalspoorweg. Er behoeft met aan getwijfeld te worden dat van dien kant de zaak met opgewektheid en lust om er wat goeds van tot stand te brengen, behandeld is.

. _•■ u-L—a :i. „+ a„„ ~„/.h c+oiion d„t Hit onderzoek plaats

wat uil] ueueiii, iiv mucoi, uou o^.. om,.™ ™v — •• hebbe opdat later niet blijke dat de kosten niet behoorlijk geraamd zijn.

Hetgeen nu nog aanhanging is, is de behandeling der zaak tusschen de Exploitatie-maatschappij en de Regeering.

De heer Roessingh gaf het denkbeeld aan de hand om der maatschappij een termijn te stellen.

Daarmede zal men het doel inderdaad met bereiken. Wat zou oat baten1' Door een tegenvoorstel zou men zich aan dien termijn onttrekken ; maar ik behoef dergelijke maatregel niet op de Exploitatiemaatschappij toe te passen.

Ik heb ook van dien kant welwillendheid ondervonden ; de maatschappij heeft mijne laatste voorstellen nog niet lang in handen en het is zeer begrijpelijk, dat zij op dit oogenblik nog geen antwoord heeft kunnen geven. Ik heb overigens niets toe te voegen aan hetgeen ik in mijn eerste rede heb gezegd; de uitkomst zal leeren ot de Minister al of niet gedaan heeft wat zijn plicht was.»

De uitkomst zal moeten leeren of de Minister al dan met zijn piicnt heeft gedaan. Ja, indien de onderhandelingen met de Exploitatiemj slagen en de regeering ten slotte een wetsontwerp indient, (lat den bouw en de exploitatie der lijn verzekert, zal men haar nlf.'lu"nen verwijten dat het gevolgd beleid tot geen goed eind heeft geleid. Maar of hierdoor het bewijs zal zijn geleverd dat ook de ontevredenheid over den tragen gang van zaken geheel ongemotiveerd was komt ons; met. zoo zeker voor. Waarom zoo lang moest worden uitgesteld de oparacnt aan den Raad van Toezicht om de begrooting aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, heeft de Minister niet duidelijk gemaaiaen dit schijnt ons een betrekkelijk belangrijk punt Die «P™1 jvas natuurlijk noodig, maar dit ligt zoozeer voor de hand da^onto nadere inlichting, niet goed te begrijpen is waarom_ze met plaats.vond, terstond nadat van de vereischte financieele medewerung gebleken was Over het algemeen komt ons 's Ministers betoog, dat hij den meest mogelijken spoed heeft betracht niet bijzonder klemmend voor. Wij vinden dit jammer, want juist de langzame gang van zak er. mag wel de hoofdgrief worden genoemd. Ook gelooven wij, dat de Minister niet heel voorzichtig is geweest toen hij in de bewuste conferentie, wellicht toegevende aan een oogenblikkelijke optimistische stemming, meer zeide dan hij later bleek te kunnen verantwoorden. Hierin werd een tweede erief geboren. .,„,«,

En ook de straks aangehaalde uiting in de M v. A. komt ons eemgszins bedenkelijk voor. Ze moest tot verkeerde conclusiën aan eiding geven Indien wij dus den aanval tot zekere hoogte begrijpelijk achten, wil het ons tevens toeschijnen, dat in de verschillende redevoeringen der kamerleden eenige neiging tot te sterk kleuren, tot te breed uitmeten van grieven, niet kan worden voorbijgezien. En of het bijzonder toeval was den Minister op dezen toon hard te vallen, veroorlooven wij eemgszins in twijfel te trekken. Men vangt nu eenmaal geen vliegen met azijn.

De neiging tot het houden van «geweldige» redevoeringen schijnt bij dit debat een beetje in de lucht te hebben gezeten. Dit bewijst wel de heftige aanval van den heer de Kanter wegens het sluiten der halte

Veenenburg in de lijn Haarlem—Leiden. Het moge ons echter vergund zijn deze zaak, die uit een oogpunt van algemeen belang nu niet zoo bijzonder gewichtig schijnt, te laten rusten.

Ook gelooven wij weerstand te moeten bieden aan de verleiding om al de meer of minder belangrijke locale belangen, die verder ter sprake kwamen de revue te laten passeeren. Iemand, die het niet mocht weten, zou uit' een spoorwegdebat tot de ervaring kunnen komen, dat met alles is «pour le mieux dans le meilleur des mondes», maar bij eenig nadenken zou het hem ook wel duidelijk worden dat het, zelfs bij den besten wil, ondoenlijk is «tout le monde et son père» te bevredigen. Dit moge een waarheid wezen als een koe, niet altijd toont ieder kamerlid er van doordrongen te zijn.

(Wordt vervolgd.) Th- Six-

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag.

Barometer- I , I Win"5fht'! Tempera- Neerslag

t ca 7 stand in wind- nadr , tuur,graden m

189 7. stana m rloMtag Beaufort , c^%iaa, mM

j 12-d. sch. !

22 Jan. i 742.8 N.O. 5 -2.3 *2

oo 750.2 N.O. 2 -4.2 *2

04 " 757.5 5T.O. 3 —4-9 —

05 " 749.4 W.Z.W. 3 —1-0 —

26 " ™>.7 W- 3 -2'9 11

07 " 755.5 W. 2 -0.5 *3

28 " || 760.3 W. 1 0.2

RIVIERBERICHTEN.

Waterhoogten, in Meters -+- U.A.P. 8 uur voormiddag.

TTpnlpn »t-- * wester- JVlaas-

18Q7 7 uur Lobltl, N«T"! hem v00r\ Venl°- G'-aV6-

ra. g ! res- p1- <bruÉï>-

Tori I 37.39 9.81 7.68 7.96 8.55 42.13 9.97 6.34

04 a 37.32 9.74 7.63 7.90 8.48 42.09 9.96 6.26

ot " 37.31 9.73 7.57 7.84 8.42 42.11 9.95 6.25

26 " 37.23 9.67 7.53 7.83 8.42 42.23 9.92 6.23

27 " 1 37.15 9.66 7.48 7.78 8.36 42.46 10.04 6.35 2R " I 37.10 9.55 7.41 7.73 8.33 42.11 10.54 6.62 29 " 37.14 9.53 7.37 7.95 8.60 42.21 10.05 6.68

Na | Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan dp npilschalen langs de rivieren voorkomende in de Staatscourant herleid tot het Amsterdamsche peil volgens de UITKOMSTEN DER NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN en de waterpassingen van den Algemppnen dienst van den Waterstaat.

Hpt Amsterdamsche peil wordt voor de hoogten, die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N. A. P. en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N. A.P. uitgedrukt

De waterhoogten betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

IJSBERICHTEN.

Drijfijs °YC1' een grooter of kleiner gedeelte der breedte van de 'ïfederlandsche rivieren op onderstaande waarnemingspunten.

Januari.

Waarnemings- 2g 24 25 26 27 28 29 punten:

Keulen eeniS eeniS eeniS eeniS eeni£

Lobith : if. 7. 7, V.

Nijmegen . • • • • AA /• Ao

St. Andries (Waal) . eenig eemg vol /„ /, ia.

Arnhem id. 7, A A A ]f

Vreeswijk. .... '/, V, ™1 / vol /„

Westervoort. . V. V. ]U V. ,

Deventer U U U U /« vo„f

Kampen (*) vast vast vast vast^ vast

Maastricht L A. blank

Venlo /a /. I' i' ,?

arave eemS V. h J? J,' /,'

St Andries (Maas). . id. eemg /, /> /, /«.

Gorinchem eenig eemg vol vol vol eemg

Schoonhoven. ... '/> A A A A A

Krimpen vol vol vol vol vol vol

Dordrecht A A A A A« /.»

Moerdijk A A A /- A A

Hellevoetsluis . . .

Bruinisse

Hoek v. Holl. ...

(*) boven brug vast, beneden brug '/,