is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 24, 12-06-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303

M 34.

Rotterdam, 1 Juni. Dijkgr. en Hoogheemr. v. Schieland. (Bestek n° 48) Gedurende 1 jaar onderhouden van het schutverlaat te Overschie. E. Zandbergen te Vrijenban, f 520; (Bestek n°. 49) Baggerwerk in de boezems. F. P. v. d. Dussen te Ammerstol, f 1300; (Bestek n°. 50) Uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maas- en IJselhoofden. W. van Herp te Nieuwerkerk, f 1746; (Bestek n°. 51) 1°. Uitvoeren van eenige herstellingen aan Schielands hoogen zeedijk. W. Visser te Bergambacht, f 1875; 2°. Uitvoeren van eenige herstellingen aan de steenglooiingen. C. Zanen Hz. te Ammerstol, f 1680.

's-Gravenhage, 2 Juni. Best. v. d. gecombineerde Krabbe- en Graspolders. Verhoogen enz. van den Staaldiepschen dijk te Rozenburg, maken van grindverharding, bestrating en metselwerk. G. Sterk Bz. te Heukelom, f 6348.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 31 Mei. Holl. IJz. Spoorwegmij. Leveren van bouten, moeren enz. voor de werkplaats te Haarlem. Perc. 1. 34,918 stuks afgewerkte bouten met moeren of sluitringen. Smit en Blok te Amsterdam, f 6305.55 ; perc. 2. 16,000 stuks afgedraaide ringen. Dezelfde, f 1287.75. Perc. 3 en 4. Geen inschrijvers.

Utrecht, 1 Juni. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels enz. op het empl. Harlingen. J. N. Kruizinga te Groningen, f 29,445.

Particuliere werken. 's-Gravenhage, 29 Mei. HH. Kotter & Honig te Arnhem. Bouwen van een stoommetaalslijperij met woning te Voorburg. A. de Haan ald., f 32,321,

Amsterdam, 31 Mei. Ned. Bouwmaatsch. Aanleggen van wegbanen en ophoogen van bouwterreinen in den Binnendijkschen Buitenvelderschen polder. C. H. Bartels ald., f 38,900.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 14 Juni.

Amsterdam. Holl. Uz. Spoorwegmij, telK ure: (Best. n°. 698/3) Maken van grondwerken, kunstwerken, spoorwerken en overgangswerken

voor den spoorweg van Heerhugowaard naar Hoorn. Begr. f 378,000 en (Best. n°. 699/4) Maken, leveren en opstellen van den plaatijzeren bovenbouw van 18 bruggen in den spoorweg van Heerhugowaard naar Hoorn. Begr. f 18,500. (Zie Adv. in n°. 22.)

Idem. Burg. en Weths., te 12 ure : Maken van een aanbouw aan het scheikundig laboratorium (afdeeling mineralogie), in de Roeterstraat. (Zie Adv. in n°. 22.)

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 10X ure: Onderhoud van de Rijks rivierwerken en hun toebehooren op de Maas in Limburg en Noordbrabant, boven de grensscheiding tusschen Mook en Heumen, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1898, in 5 perc. Raming-: le perc. f 4100, 2e perc. f 4400, 3e perc. f 11,340, 4e perc. f 8650, 5e perc. f 12,050. (Zie Adv. in n°. 21.)

Rotterdam. Rotterd, Tramwegmij, te 11 ure: (Bestek n°. 5) Maken van de aardebaan, leveren van de ballast, liggen der sporen en wissels, benevens het inrichten van twee bruggen voor tramverkeer, bouwen van remisen en maken van eenige verdere werken voor de lijn Rotterdam—Hoeksche Waard. (Zie Adv. in n°. 22.)

Kampen. Best. v. d. grindweg Kampen—Genemuiden, te 12^ ure: Leveren van + 575 M3. goede middelmatig grove riviergrind, waarvan ± 175 M3. te Grafhorst in Juli e.k.; + 210 M». te Lutterzijl in Juli e.k. en + 190 M3. te Genemuiden in Sept. e.k.

Zwolle. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 3M ure: (Bestek H) Verrichten van onderhoudswerken, verf- en bebangwerken met bijlevering van de materialen, aan de gebouwen, kunstwerken en verdere werken, beh. tot de lijnen Zwolle—Leeuwarden en Meppel—Groningen, omschreven onder de perc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 11. Bestek aan het bureau van den heer sectie-ing. W. J. Klerk de Reus te Zwolle. Inl. worden gegeven door den sectie-ing. voornoemd. (Herbesteding.)

Tubbergen. Burg. en Weths., te 10 ure: Veranderen van de bestaande oude school en inrichten tot raadhuis. Inl. bij Sinjorgo. Aanw. 14 Juni te 8 ure.

Alkmaar. A. Heijn, te 7 ure: Amoveeren van een perceel aan de Hekelstraat en bouwen van een winkelhuis met bovenwoning en pakhuis.

Heeze (N.-Br.). A. Vullinghs-v. Thiel, te 6 ure: Bouwen vaneen heerenhuis met annexe gebouwen langs den Rijksweg. Inl. brj den bouwk. W. H. Boon te Eindhoven. Aanw. 14 Juni te 3 ure.

Dinsdag 15 Juni.

Assen. Vanwege het Min. v. Wat., II. en N., te UK ure: Uitvoeren van buitengewone voorziening van de kanaalboorden van de Drentsche Hoofdvaart in de prov. Drenthe. Raming f 1300. (Zie Adv. in n°. 21.)

Dordrecht, te 11 ure: Bouwen van 8 heerenhuizen aan deri van Strijsingel op het terrein Rozenhof ald. Inl. bij de architecten P. A. Weeldenburg te Rotterdam en H. A. Korthals te Dordrecht, op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag voorm. tusschen 9 en 10K ure-

Wissenkerke. Best. der wat. v. d. cal. Vlietepolder, te 10^ ure: Onderhouden enz. der waterkeerende werken ged. 1897/8.

Oosterend (Fr.). Best. der Coöp. Ver. tot Zuivelbereiding: Bouwen van 4 werkmanswoningen bij de fabriek ald. Inl. bij J. Timmenga ald. Aanw. in loco dagelijks.

Woensdag 16 Juni.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Onderhouden van de werken op den Amer, op het benedendeel van de Donge, bene¬

vens in het riviervak Heleind-Dongemond en in het Heusdensch kanaal, van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1898. Raming f 25,540. (Zie Adw in n°. 20.)

Id. Id. Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op het Pannerdensch kanaal, den Neder-Rijn en de Lek, met de daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1898, in 4 perc. Raming: le'perc. f 4350, 2e perc. f 11,500, 3e perc. f 25,800, 4e perc. f 24,350. (Zie Adv. in n°. 21.)

Id. Id. Onderhoud van de Rijks rivierwerken en hun toebehooren op de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1898, in 4 perc. Raming per jaar: le perc. f 27,700, 2e perc. f 19,100, 3e perc. f 25,800, 4e perc. f 15,000. (Zie Adv. in n°. 21.)

Medemblik. Dijkgr. en Heemr. v. h. ambacht ade Vier .Noorder Koggen», te 2 ure: Leveren van 350,000 waalstraatklinkers, Voorw. bij den hoofdopz. A. Kater Jz. ald.

Purmerland. Kerkv. en Notabelen der Herv. Gem, te 11 ure: Bouwen van een kerk en toren ald. Inl. bij de archt" Schill & Haverkamp te Amsterdam.

Donderdag 17 Juni.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Uitvoeren van werkzaamheden en leveringen aan de ijzeren sluisdeuren der groote schutsluis van de Noordzeesluisen te Umuiden, beh. tot de werken van het Noordzeekanaal. Raming f 9400. (Zie Adv. in n°. 20.)

Id. Id. Herstellen van het jaagpad en maken van eene oevervoorziening langs de Weespertrekvaart (Keulsche Vaart) van een gedeelte van den grooten Rijksweg der le kl. n°. 1 van Amsterdam tot de grensscheiding der prov. Utrecht, onder Laren. Raming f 5900. (Zie Adv. in n°. 21.)

Idem. Genie, te 10 ure: 1°. Maken van bomvrije gebouwen in de positie van Spaarndam. Begr. f 464,000; 2°. Maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Vijfhuizen (24e ged.). Begr. f 226,000. Bilj. inz. uiterl. 16 Juni nam. 3 ure.

's-Gravenhage. Min. v. Justitie, te 2 ure: Bouwen van een kantongerechtsgebouw te Bergen op Zoom. Raming f16,600. (Zie Adv. in n°. 23.)

Hilversum. Burg. en Weths., te 11 ure: 1°. Bouwen eener openbare lagere school op een terrein nabij de van der Lindenlaan te Hilversum; 2°. Bouwen van eene onderwijzerswoning nabij bovengenoemde school. Inl. bij den gem.-archt. van 9—10 ure. Aanw. 14 Juni te 11 Ure.

Vrijdag 18 Juni.

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Herstellen van strandhoofd Marine n°. 2 voor den steenen lichttoren te Noordwelle aan de noordzijde van het eiland Schouwen. Raming f 800. (Zie Adv. in n°. 21.)

Id. Id. Voortzetten van de verbetering der Rijkswaterleiding beoosten het kannal van Ter Neuzen, tusschen de Molen- en de Axelsche kreek. (Zie Adv. in n°. 23.)

Leeuwarden. Vanwege het Min. v Wat., II. en N., te 12 ure: Vernieuwen van het noordelijk landhoofd van de Kaatsveldsbrug bij Franeker en van de ten noordwesten aangrenzende beschoeiing. Raming f 3300. (Zie Adv. in n°. 21.)

Arnhem. "Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Driej. onderhoud der Landsdijken en der verspreid liggende Rijkssluizen, bruggen, enz. in de prov. Gelderland. Raming f 4000 per jaar. (Zie Adv. in n°. 22.)

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure : Verbouwen van het telegraafgebouw te Vlissingen. Raming f 6800. (Zie Adv. in n°. 23.)

Wissenkerke. Best. der wat. v. d. cal. Vlietepolder, te 10J4 ure: Verdedigen van den onderzeeschen oever van den polder door steenbestorting, dienst 1897/8. Aanw. 14 Juni te 1 ure.

Zonnemaire. Best. v. h. wat. Nieuw-B'ommenede, te 12 ure: Onderhouds- en verdere werken aan de waterkeering van Nieuw-Bommenede, over het dienstjaar 1 Mei 1897 tot 30 April 1898.

Zaterdag 19 Juni.

Leeuwarden. Burg. en Weths., te 3 ure: Aanleg van wegen aan de Noordzijde van het Nieuwe Kanaal met bijk. werken. Bestekken en teekeningen ter secretarie. Inlevering der gezegelde inschrijvingsbiljetten tot het uur der aanbesteding, vóór des namiddags 3 ure.

Alkmaar. Ontv. der Reg. en Domeinen, te 1 ure : Bouwen van een boschwachterswoning met schuur in het Scboorlsche duin bij Bergen. Inl. bij den archt. H. Jacobs H.Jz. te Velp.

Maandag 21 Juni.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Uitvoeren van buitenen binnenverfwerk en behangwerk aan gebouwen, benevens verven enz. van bruggen. (Zie Adv.)

Dinsdag 22 Juni.

Hoofdplaat. Best. der wat. v. d. cal. Hoofdplaat- en Thomaespolders, te 3 ure: Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 4898 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van genoemde polders. Aanw. 15 en 18 Juni van 9—11 ure.

Haarlem. Genie, te 10 ure: 1°. Maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Velsen (24« ged.). Raming f 321,000 ; 2°. Maken van bomvrije gebouwen in het fort aan den St.-Aagtendijk (2de ged.). Raming