is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 13, 26-03-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M is.

172

adj.-ing. ,T. P. Textor, de tijd. opz. 2" kl. E. R. Sené en de I tijd. opz. 3" kl. O. A. Gewaij.

Bij de exploitatie van S.S. op Java:

Ge-plaatst: op de Oosterlijnen, standpl. Madioen, de benoemde adjunct-chef der 3e afd. J. N. van Affelen van Saemsfoort.

Ontslagen: eervol uit 's lands dienst, de ambtenaar op wachtgeld S. v. d. Heyden, laatstelijk onderopzichter le kl.

Bij de Genie.

Overgeplaatst: bij den gew. en plaats, geniedienst van Atjeh en Onderh. de kapt. der genie te Makasser, G. Swartbol.

Bij het Boschwezen.

B ij het Boschwezen op Java en Madoera.

Geplaatst: in het boschdistrict Preanger-Regentschappen Krawang-Bantam : de opzieners W. J. Lefèbre en G. D. A. Hoekwater ; Cheribon-Tegal-Banjoemas : de opzieners J. C. Heijer, K. F. K. Wirth, G. H. Marks en A. Th. Nettekoven ; Pekalongan-Kendal: de opzieners H. E. Lammers en J. W. Pieplenbosch; Grobogan : de opzieners H. J. Nijland, F. Dahlke en D. C. Strauss en de tijd. opziener 3e kl. E. A. M. G. R. S. von Lükner ; Semarang—West-Soerakarta : de opzieners P. C. Lans, V. P. Mangold en R. W. ten Cate ; Japara: de opzieners J. J. F. Meijer en L. Klumperbeek ; Randoeblatoeng: de opziener H. Vijzelaar en de tijd. opziener 3<= kl. J. C. F. Dieudonné ; Blora: de opzieners W. van den Brink, F. C. H. Schlamilch en J. K. Zür Büchen ; Todanan: de opziener H. G. Ubbink ; Toedir: de tijd. opziener 3= kl. F. H. von Ranzow; Kedewan : de opziener J. G. Claasen ; Toeban : de opzieners R. A. Steinfort en J. E. Brugman ; Bodjonegoro: de opziener J. H. S. Peuchen ; Lamongan-Sidajoe-Madoera : de opzieners F. H. Prins en V. E. Hoog brui jn ; Modjokerto-Pasoeroean: de opzieners J. J. Geelhoed, C. H. Siegel en J. H. Buijten Jr. en de tijd. opziener 3e kl. P. Bax ; Ngawi—Oost-Soerakarta : de opziener L. H. Verleije ; Madioen: de opzieners L. P. F. A. Lans Jr. en M. "W. Corné; Kediri: de opzieners L. Verdier en W. J. Brouwer ; Probolinggo-Besoeki: de opziener E. N. Gimberg ; Kedoe-Djokjakarta: de opzieners J. W. B. Davidson en H. F. von Faber ; Bagelen: de opzieners F. Baudoin, J. L. Dommers, P. Blomme en C. F. J. Hempel.

OPEN BETREKKINGEN.

Leeraar in de wiskunde aan de H. B. School met 3-j. cursus te 's-Gravenhage. Aanvangsjaarwedde f 2000. Sollicitanten naar deze betrekking worden uitgenoodigd hunne op zegel gestelde verzoekschriften vóór 31 Maart e. k. met de vereischte stukken aan Burg. en Weths. der gemeente te zenden. De directeur is te spreken in het gebouw der school (Raamstraat), eiken werkdag van 9—12 uren voorm., en behalve Woensdags en Zaterdags van 13_—4 uren.

Civiel-lngenieur voor het doen van opnamen van tijdel. aard. (Zie Adv. in no. 12.)

Opzichter van den Prov. Waterstaat in Groningen. (Zie Adv. in no. 12.) Directeur voor de gasfabriek te Purmerend. Salaris f 1900. Electro-Techn. ingenieur als reiziger voor de firma G. Greve, Utr.

Accumulatorenfabriek te Utrecht. Br. aan gen. firma, met opgaaf

van vroegeren en tegenwoordigen werkkring, leeftijd enz. Mijningenieur (gedipl.), voor een Mijninr. in het buitenland. Br. ond.

Z 6, aan E. de Bont en Zn., Boekh. Rotterdam. Opzichter voor de Singkep Tin-Maatschappij. Br. aan het kantoor

Parkstraat 21, 's-Gravenhage. Bouwk. Opzichter. Br. onder ltt. S aan de Provinc. en N.-Br. en

's Hertogenbossche Crt., 's Hertogenbosch. Bouwk. Opzichter bij het uitvoeren eener rioleering en bestrating. Hon.

f 70 p. m. Br. ond. no. 12, aan A. v. Dorsten Jr., boekh. Utrecht. Bouwk. Opzichter, bek. met kerkbouw. Br. ond. ltt. A 7 aan E. de

Bont en Zn., boekh. Rotterdam. Gem.-Opzichter te IJsselstein. Hon. 6 °/0 van het bedrag der uit te

voeren gemeentewerken. Br. (op zegel) vóór 1 April aan den Burgem. Teekenaar (P. G.) voor het maken van uitslagen, détailteekeningen en

ander bureauwerk bij een architect. Br. onder letter T aan W.

Hilarius, boekh. Almelo. Teekenaars op een scheepswerf en machinefabriek. Salaris f 1000—

f 1500. Br. onder No. 6556, N. Rott. Crt. Directeur voor de oprichting eener Goudmaatschappij op Noord-Celebes,

in staat circa f 150,000 kapitaal aan te brengen. Fr. br., motto

«Goud», aan Kruisman & Co., algem. advertentie-bureau, Amsterdam. Werktuig- en Scheepbouwkundige met veel practische kennis en zelfstandig constructeur, op een aanvankelijk salaris van f 2000 a 3000

naar bekwaamheid. Aanbiedingen franco, met opgave van leeftijd enz., onder letters OMA, algemeen advertentie-bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Een Ingenieur van veeljarige praktijk in chemische technologie, electrotechniek en mijnbouw, tevens goed administrateur, zoekt een passenden werkkring. Brieven onder No. 6210 Bureel Handelsblad.

Een werktuigkundig Ingenieur (diploma Delft) met Hollandsche practijk in het buitenland werkzaam, zoekt een hem passende betrekking. Adres met brieven onder No. 6992, aan het bureau N. Rott. Courant.

Bouwkundig Opzichter-Teekenaar. Als zoodanig biedt zich aan een jong bouwkundig Opzichter-Teekenaar, practisch en theoretisch ontwikkeld en van goede getuigen voorzien. Franco brieven onder de letters M C, aan den heer W. J. v. Hengel, boekh., Hoogstraat 385, Rotterdam.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Utrecht, 12 Maart. Leveren en plaatsen van vijzelinrichtingen voor negen brugschepen van de schipbrug over de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen. Vinckers & Stork te Helmond, f 7200.

's-Gravenhage, 16 Maart. Bouwen van een uitwateringssluis met stoomwatermolen enz. aan den Dussenschen Gantel onder de gem. Waspik. Th. Blijlevens Az. te Made, f 16,940.

's-Hertogenbosch, 18 Maart. Bouwen van een woning voor het personeel bij de Zuid-Willemsvaart in Noord-Brabant. P. Weijts te Berlicum, f 3040.

Id. Id. Vernieuwen van paalregels aansluitende aan het benedenhoofd van sluis n°. 3 der Zuid-Willemsvaart in N.-Brabant. S. Schoonboom te Voorburg, f 4488.

Middelburg, 18 Maart. Vernieuwen der af heiing aan het zeeëinde van den Westhavendam te Breskens. J. M. Heyl van de Sande te Breskens, f 6750.

's-Gravenhage, 23 Maart. Baggerwerk in het Aardappelgat, beh. tot de werken van Hollandsch Diep en Haringvliet. C. L. Kalis Wzn. te Sliedrecht, 9*/10 cent per M3.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 18 Maart. Leveren, bereiden tegen bederf enz. van palen en schoorpalen voor de Rijkstelegraaf in 1899. L. A. Spierings en J. S. van Hoogerwou te Boxtel, 3 pCt. boven tarief.

Min. v. Financiën. 's-Gravenhage, 15 Maart. Onderhouden van het hypotheekkantoor te Leeuwarden tot 31 Maart 1901. P. F. de Boer te Leeuwarden, f 1665.

Genie. 's-Hertogenbosch, 16 Maart. Verbeteren van de woning aan de Boom ald. A. J. Aengenendt ald., f 4850.

Assen, 17 Maart. Maken van een bergplaats voor kazernemeubelen, geniegoederen enz. te Assen. A. J. Diehlman ald., f 3593.

Gemeentewerken, Rotterdam, 14 Maart. Leveren van: 1°. hardsteenen zerken. H. J. Bosman ald., f 1053.42; gebogen trottoirbanden. G. Depla, f 9.25 per M.; 2°. 1000 brugblokjes van djattihout en bezaagd djattihout. Perc. 1. J. P. Helmer ald., f80 per M3.; perc. 2. J. Pleysier Wz. te Vlaardingen, f 135 per M3.

Amsterdam, 14 Maart. Leveren van straatklinkers geschikt voor voetwegen. Terwindt & Arntz te Millingen, 24,000 M2. ad f 1.36.

Rotterdam, 15 Maart. Maken van den mond der Maashaven, van een rijzendam langs de Z.W.-zijde der Rijnhaven enz. A. Volker Lz. te Sliedrecht, f 194,000.

Oost- en West Barendreoht, 16 Maart. Bouwen van een nieuw raadhuis. F. Vlielander te Nieuw-Helvoet, f 7930.

's-Gravenhage, 24 Maart. 1°. Leveren en stellen van een luchtcondensor op het terrein der gasfabriek. Roger, Nering Richter te Bergen-op-Zoom, f5210; 2°. Afvoeren van eenig staalvuil, diverse grond-, metsel- en straatwerken en verplaatsen van een verbrandingsoven, een en ander ter oplevering van een terrein van de Aschstaal ten beh. der gasfabriek. J. J. F. Schijf ald., f 7954; 3°. Bouwen van een ketelhuis en maken van fundeeringen van een fabrieksschoorsteen en voor twee stoomketels op het terrein der gasfabriek. C. Stuyvenberg te Loosduinen, f 5340; 4°. Verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende gemeentegebouwen en scholen. H. G. v. Gijn ald., f 6765.

Polderwerken. Cats, 18 Maart. Best. der waterk. v. d. cal. Leendert-Abrahampolder. Doen eener steenbestorting bij het Noordelijk oeverwerk des polders. P. A. v. d. Velde te Neuzen, f 5887.

Spoorwegen. Amsterdam, 14 Maart. Holl. IJz. Spoorwegmij. Aanbrengen van houten dekken op de draaibruggen in den spoorweg Zaandam—Hoorn. P. Boks te Amersfoort, f 6525.

Venlo, 15 Maart. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Herstellingen en verfwerken aan gebouwen, kunstwerken enz. behoorende tot de lijnen Maastricht—Boxtel, Nijmegen—Venlo en Sittard—Herzogenrath, in 30 perc. Perc. 1. H. Peeters te Beek-Elsloo, f539; perc. 2 en 4. S.Jaspers te Maastricht, f 1081.80; perc. 3. H. Peeters, f 2980; perc. 5. I. Klappers te Roermond, f 1340; perc. 6. P. Lommen en H. Lucas te Roermond, f 385; perc. 7. I. Klappers, f 415; perc. 8. P. Lommen en H. Lucas, f50; perc. 9. J. Klappers te Roermond, f96; perc. 10. Dezelfde,