is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 51, 17-12-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

631

M. 51.

Het eenige is, dat men de inrichting zoo zorgvuldig mogelijk maakt.

Een plaats waar voorts gevaar kan ontstaan is: de afsluiter, waaide stroom afgesloten of geopend wordt.

Hier vindt een oogenblik het verschijnsel van het electrische boogje plaats. Door een aangebrachte veer heerscht dit verschijnsel echter ondeelbaar kort. Bovendien is de afsluiter omringd door een onbrandbaar doosje, van porselein of anderszins.

Zoowel bij den afsluiter, bij de veiligheid, als bij den voet van het booglampje, is dus het gevaar af te wenden.

Dit kan echter niet, waar midden in de leiding een «boog» ontstaat.

Het eenige voorbehoedmiddel is accurate aanleg.

Spr. zette uiteen, dat de electrische stroom, alles waar hij doorgaat — uitgezonderd de metalen draad der geleiding — tracht te vernielen.

De stroom, die door de isolatie gaat, (want al is dat verschijnsel gering, het bestaat toch), maakt de isolatie krachteloos. En deze krachtelooze isolatie maakt het koperdraad der geleiding weer stuk. Is er een breuk in de geleiding, dan ontstaan de boogjes, hiervoor genoemd, en brandgevaar dreigt.

Men dient een zóódanige isolatie te nemen, dat het kieine beetje electriciteit dat ontsnapt door de isolatiestof, deze stof niet «moe» kan maken. Een middel tegen het gevaar, hierdoor ontstaan, is de lekvinder, waardoor het publiek ziet aangewezen, in welken toestand de isolatie is, hoe groot de «lekken» van de electriciteit zijn. Spr. meende na het voorafgaande, dat de brandassurantie-maatschappijen voorwaarden moeten stellen bij de geassureerden, die electrische geleidingen in de huizen hebben.

Dan had een electrische geleiding zelfs minder gevaar dan eenegasof andere geleiding.

Nadat spr. zijn rede geëindigd had, deden verschillende aanwezigen vragen aan den inleider, waarna de vergadering gesloten werd.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 9 Dec. j.1. is, met ingang van 1 Jan. 1899, benoemd: tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 4V*e kl. J. Th. M. Smelt ; en zijn, met ingang van dien datum, bevorderd: tot opzichter van den Rijkswaterstaat der l»te y. D. L. A. van de Kreke, thans opzichter der2d<=kl.; tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 2d<= kl. J. Schol, thans opzichter der 3de kl., en tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 3d<s kl. M. in 't Hout, thans opzichter der 4a= kl.

Bij Kon. besluit van 9 Dec. j.1. is aan A. M. K. W. baron van Ittersum, inspecteur van den Rijkswaterstaat, een pensioen verleend ten bedrage van f 3000.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichters F. J. Frohn en M. van Wijngaarden bij het verbouwen, vergrooten, overdekken en voltooien van 10 groepen van kelders voor de bewegingswerktuigen der groote schutsluis te Llmuiden; R. van der Ploeg, J. Heemstra en A. J. van Vemde bij het maken van een vischhal met bijbehoorende werken op de terreinen der visschershaven te IJmuiden, en K. S. Haijkens bij de diephouding van de buitenhaven te Delfzijl.

De gemeenteraad van Arnhem heeft aan den civiel-ingenieur J. N. van Ruijven, wegens zijne benoeming te Utrecht, eervol ontslag verleend als adjunct-directeur der gemeentewerken.

In Ned.- Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Toegevoegd: aan den chef der 4= waterstaatsafdeeling in het belang der verbetering en uitbreiding van de bevloeiing in de afdeelingen Pamekasan en Bangkalan (res. Madura), de adspirant-ingenieur A. A. Meijers.

Ontslagen: op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de gewezen opzichter 1<= kl. C. G. ,1. Gersen met bepaling, dat dit ontslag wordt gerekend te zijn ingegaan op uit. April 1898.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep

van B. O. W.

Bij de exploitatie van S.S. op Java: Tijdelijk belast: met de waarneming der betrekking van opzichter 1» kl., W. G. van Merkesteyn, particulier, laatst chef der 1<= afd. bij de Bataviasche Oosterspoorweg-Maatschappij.

Ontslagen : op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol uit 's lands dienst, de onderopzichter 1« kl. P. J. Sirsak.

OPEN BETREKKINGEN.

Jong Ingenieur, R. K., voor een aardewerkfabriek. (Zie Adv.) Bekwaam jong Ingenieur op Java. (Zie Adv.)

Adjunct-Opzichter bij de gemeentewerken te 's-Hertogenbosch. (Zie Adv.)

Werktuigkundig Ingenieur voor een technisch- en handelsbureau veelzijdig ontwikkeld. Bekendheid met werktuigen en installaties voor zuivelbereiding wordt geprefereerd. Brieven franco letters B. O. B Alg. Adv.-Bureau Nijgh & v. Ditmar, Rotterdam.

Scheepsbouwmeester, grondig bekend met uitslaan en bouw van ijzeren en stalen zee- en rivierschepen, om als zoodanig aan een op te richten fabriek van scheepsbouw in België op te kunnen treden. Vereischte kennis der Fransche taal. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven enz. op te zenden aan den heer Rosier Bomert, van Beersstraat 18, Antwerpen.

Onderbaas, bekwaam om zoo noodig als uitvoerder op te treden, hoofdzakelijk voor kunst- en aardwerken, niet ouder dan 40 jaar, salaris nader overeen te komen. Aanbiedingen met opgaaf bij welke'werken en in welke functie men werkzaam geweest is. Brieven onder No. 3o94 aan het bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Gravenhage.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Utrecht, 3 Dec. Levering van petroleum en verdere benoodigdheden voor de verlichting van het Merwedekanaal in de prov. Utrecht, van benoorden Nigtevecht tot de rivier de Lek te Vreeswijk, ged. het jaar 1899. G. S. Bos te Utrecht, f 3133.

Id. Id. Gedeeltelijk vernieuwen van de Bavoortsche brug en de Pothbrug en uitvoeren van herstellingswerken aan de Moffenbrug en de Overeemsche brug, gelegen in den Rijksweg van Amersfoort naar Renswoude. G. Wassink te Amersfoort, f 6131.

Maastricht, 5 Dec. Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas tusschen de K.M.raaien LXIII en LXV onder de gem. Maasbracht. F. Straatman te Linne en E. Stoffels te Roermond f8680.

Id. Id. Herstellen van de toegangswegen en verdere werken, beh! bij de brug voor gewoon verkeer over de Maas te Venlo. H. v.' Kan te Venlo, f 2483.

Groningen, 6 Dec. Driej. onderhoud van de Rijkswaterkeeringen bij Ter Apel en Bourtange. P. Wolff te Ter Apel, f 359 per jaar.

's-Gravenhage, 7 Dec. Aanbrengen eener verdediging langs den linker oever van het riviervak Heleind-Dongemond, tusschen de K.M.raaien XLV en XLIX, gemeente Capelle en Waspik, prov. Noordbrabant. P. Kraayeveld Az. te Sliedrecht, 2657 M. voor f 34,000.

Leeuwarden, 9 Dec. Vernieuwen van de Hoeksterpoortsbrug over de Stadsgracht te Leeuwarden in den Rijksweg Leeuwarden—Groningen. H. Formsma te Grijpskerk, f 15,954.

Middelburg, 9 Dec. Inrichten tot doorvaart van de tweede opening van de brug in den Postweg over het kanaal van Zuidbeveland W. Dekker te Veere, f 29,780.

Id. Id. Herstellen van vier ducdalven op de binnenreede van Rron-

wershaven, beh. tot de zeewerken in de prov. Zeeland. M. Arnold te Brouwershaven, f 989.

's-Gravenhage, 14 Dec. Driejarig onderhoud van het kanaal met de schutsluis in het benedeneind van Rozenburg. H. van Leeuwen, te Hellevoetsluis, f 10,749; uitvoering van werken in de rivier de NederRijn en de Lek onder de gemeente Amerongen, W. Arntz. te Millingen, f 17,139.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 9 Dec. Bouwen van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning te Zandvoort. A. Kriinen te Helder, f 19,081. J

Min. v. Binnenl. Zaken. Maastricht, 5 Dec. Onderhoud van de gebouwen van het provinciaal gouvernement te Maastricht ged. 1899 en 1900. J. Schenk te Maastricht, f 5444.

Genie. Helder, 9 Dec. Maken van twee bergplaatsen voor dynamiet. P. Korff ald., f 1092.

Gemeentewerken, Deventer, 5 Dec. Leveren van 300 eeealv. iizf>-

ren privaattonnen. Bleeker & de Vries te Balk, f 630 ■ 3 id. vuilnisbakken. Dezelfden, f 59.

Groningen, 5 Dec. Bouwen van een directie- en administratiegebouw en een portierswoning met een cantine op het terrein van het openbaar slachthuis. Gegund aan A. Manting ald., f 27,795.

Amsterdam, 5 Dec. Maken van een machinegebouwtje met bergplaats, machinefundamenten, gemetselde in- en uitlaten, duikers en dammen, heien van een damwand, leveren en leggen van gegoten ijzeren buizen, graven van een verzamelvijver met terreinophoogingen en aanvullingen, graven en normaliseeren van slooten enz., met alle daarbij beh. leveringen en werken, gelegen in de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. H. L. v. Zeijl te Zandvoort, f 30,994.

Id. Id. Vergrooten van de Spieghelschool, tot een school met acht klasse-lokalen. W. Greve ald., f 4080.

Id. Id. Vergrooten van de openb. lag. school der 4° kl. voor jongens (Reguliersschool) op den hoek van de Reguliersgracht en Weteringschans. W. Greve, f 13,880.

Oudenbosch, 6 Dec. 1°. Leveren van 260 M. geg. ijz. buizen met hulpstukken en kop. koppelingen. G. W. v. Blerck & Zn. ald., f 770; 2°. Leggen dezer leiding met aanhoorigheden. Dezelfden, f 129.

's-Gravenhage, 8 Dec. Leveren van magazijngoederen voor de gem.-gasfabriek ged. 1899. Perc. 1. Steen, kalk enz. M. Luijten te Lekkerkerk, f 1467.25; perc. 2. Machinekamerbehoeften. Fol Jr. & Co. te Rotterdam, f2363; perc. 3. Verfwaren. H. C. Visser & Co. en Zoon te Leiden, f 794.60; perc. 4. Borstelwerk enz. J. B. Kaiser te Amster-