is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 51, 17-12-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 51.

632

dam, f 861.31; perc. 5. Compositiepijp. S. A. Vies en Zoon te Rotter- [ dam, f 942.32 ; perc. 6. Smeedijzer. Rouppe v. d. Voort en Zoon ald., f 1282; perc. 7. Ijzerwaren enz. A. M. v. Embden & Co. ald., f 1830.49; perc. 8. Geg. ijz. voorwerpen. Rogier Nerinx Richter te Bergen-opZoom, f 5577.50; perc. 9. Smidswerk. G. 3. Benier ald., f 1149.70; perc. 10. Metaalwaren. Rouppe v. d. Voort, f 421.55; perc. 11. Houtwaren. L. A. Vreeburg te Delft, f 2509 ; perc. 12. Ladders en wagens. W. v. Slobben ald., f 647.90 ; perc. 13. Getr. ijz. pijpen. R. S. Stokvis en Zoon te Rotterdam, f 5643.73; perc. 14. Koperen kranen enz. A. R. Aalders ald.. f 8310.75; perc. 15. Lantaarnruiten enz. L. J. de Wolf ald., f 1220.77; perc. 16. Touwwerk enz. G. v. d. Lee te Oudewater, f 690.75; perc. 17. Lantaarns enz. J. R. Lasterie te Renkum, f 2084.85 ; perc. 18. Geg. ijz. buizen. Kauffman en Landheer te Rotterdam, f 17,381.96; perc. 19. Geg. ijz. hulpstukken. «Maatschappij voor Scheepsb. en Werktuigen» te Rotterdam, f 2775.

Id. Id. 1°. Onderhoud van de kachels met toebeh. in gemeentescholen en gebouwen, ged. het jaar 1899, in 9 perc. Perc. 1—8. M. F. de Ridder ald., f 4500; perc. 9. P. J. Meijs Cz. te Scheveningen, f630; 2°. Leveren en inzetten van glasruiten in gemeentescholen en gebouwen, ged. het jaar 1899, in 6 perc. Firma v. d. Vlugt en Beckwilder ald., f 2019.

Zaandam, 8 Dec. Maken van den onderbouw voor een gashouder. P. Vermeer Jz. te Amsterdam, f 9843.

Rotterdam, 9 Dec. Leveren van Waal- en IJsselsteen, keien, trottoirbanden, cement, tras, kalk, enz. enz. in 27 perc. Perc. 1. Getrokken Waalstraatklinkers. N. Terwindt te Doornenburg f 15.85 per 1000 stuks; perc. II. Idem. H. Terwindt te Arnhem f 15.96 per 1000 stuks; perc. III. Idem. A. G. v. d. Pol te Eek en Wiel f 16,20 per 1000 stuks; perc. IV. Idem. N. Terwindt te Doornenburg f 16 per 1000 stuks; perc. V. Miskleurige vlakke Waalklinkers. Driessen & v. d. Loo te Velp, f 14,88 per 1000 stuks; perc. VI. Idem. Dezelfden, f 14,88 per 1000 stuks; perc. VII. Miskleurige vlakke Waalhardgrauw. G. J. Neiszen te Huisen, f 13,30 per 1000 stuks; perc. VIII. Miskleurige vlakke Waalboerengrauw. Dezelfde f 12,30 per 1000 stuks; perc. IX. IJssel-ondersteen (beste harde). Schaly & Bekker te Schoonhoven, f 7,14 per 1000 stuks; perc. X. Idem. Dezelfden, f7,14per 1000 stuks; perc. XI. Porphyr-keien. Kloos & Van Limburg, alhier, f 130 en f 195 per schip; f 134,50 en 201,75 per spoor, alles per 1000 stuks; perc. XII. Idem. Dezelfden, f94,80 en f 142,20 per schip; f97,80 en f 146,70 per spoor, alles per 1000 stuks; perc. XIII. Greskeien. H. J. Bosman, alhier f 69,99 en f 104,98; perc. XIV. Idem. G. Depla, alhier f 73,87 en f 110,80 op wal, f 72,87 en f ! 09,80 per waggon, alles per 1000 stuks; perc. XV. Hardsteenen trottoirbanden. E. v. d. Wall alhier, f l,5l9/io per M.; perc. XVI. Portland cement. Beijer & Co., alhier, f \,70% per 100 KG.; perc. XVII. Tras. M. Luyten, alhier f0,64-M per HL,; perc. XVIII. Schelpkalk. Clant & Zoon te Oudshoorn, f 0,33'5/ioo per HL- perc. XIX. Gips. Geen inschrijvers; perc. XX. Grind en zand. J. S. Beksnijder, alhier, f 1.73, f 1,20 en f 0.70 per M2.; perc. XXI. Dakpannen. A. E. Braat, alhier, f2.l9a/10, f2.397,0 f3.50 en f4.—per 100 stuks; perc. XXII. Roode baantegels. Gebr. Oppelaar te Koudekerk, f 78.77 per 1000 stuks; perc. XXIII. Stoptegels. H. Huijnck & Imhofe, alhier, f 11.50 per 1000 stuks; XXIV. Verglaasde witte muurtegeltjes. Dezelfden, f29.— per 1000 stuks; perc. XXV. Trottoirtegeltjes. De Lint & Co., alhier, f 58.75 per 1000 stuks; perc. XXVI. Verglaasde heelbakken. H. Huijnck & Imhofe, alhier, f 39.80 per 1000 stuks ; perc. XXVII. Verglaasde kannenbuizen. A. E. Braat, f29.— van 15 cM., f 23 van 10 cM.; Erven H. Trip, f 33.20 van 15 cM., f 21.95 van 10 cM., alles per 100 stuks, beiden alhier.

Particuliere werken. Winterswijk, 6 Dec. A. F. Balink. Verbouwen van het huis aan de Gasthuisstraat. J. H. Aalbers ald., f 7777.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 19 December.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij., te 1 lA ure: (Bestek n°. 17) Maken van eene houten goederenloods met bijk. werken op het emplacement der halte Hillegersberg, langs de Verbindingsbaan te Rotterdam. Begr. f 10,700. (Zie Adv. in n°. 49.)

Doetinchem. Archt. H. J. L. Ovink, te 2 ure: Bouwen van een dubbel woonhuis. Aanw. 19 Dec. te 1 ure.

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., li. en N., te 11 y2 ure: Voortzetten en voltooien van de vernieuwing van den kaaimuur langs de spoorweghaven te Feijenoord met bijk. werken, in de gem. Rotterdam. Raming f 510,000. (Zie Adv. in n°. 47.)

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Zesj. onderhoud van de vaartuigen en al hetgeen verder behoort bij het materieel der Nederlandsch-Belgische veren op de rivier de Maas in Limburg, van 1 Jan. 1899 tot 31 Dec. 1904, voor gemeenschappelijke rekening der Nederlandsche en Belgische Regeeringen. Raming f 1300 per jaar. (Zie Adv. in n°. 48.)

Dinsdag 20 December.

Eersel. W. Moonen Willems, te 3 ure: Bouwen van een heerenhuis en magazijn. Best. en ml: bij den archt. L. J. P. Kooken te Eindhoven.

Haarlem. Archt. J. B. Lasschuit, te 11 ure : Bouwen van een winkelhuis met bovenwoning op den hoek van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht ald. Inl. worden verstrekt door den archt., bij wien bestek en teekening zijn te verkrijgen.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 ure: Leveren van: 1°. 500,000

trottoirklinkers; 2°. 15,400 iron-bricks; 3°. 3000 M. hardsteenen trottoirbanden en 70,700 keien van Niedermendiger steen en 7500 greskeien ; 4°. Petroleum en lampenglazen; 5°. Steenkolen, gruis en turf; 6°. Hout voor het veer te Lent; 7°. Onderhoud der kachels in de gemeentegebouwen; 8°. Id. der pompen; 9°. Bezorgen van karvrachten; 10°. Verrichten van verf- en witterswerk. Inl. bij den gem.-archt. Woensdag 21 December.

Arnhem. Genie, te 11 ure: Aanleggen van vier schietbanen op de Kemperheide bij Arnhem. Begr. f 3400. Inl. te bekomen bij de genie en bij den opz. van fortifle. te Arnhem. Bilj. inz. 20 Dec. te 3 ure aan het bureel der genie.

Assen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., tellK ure: Vernieuwen van de dekzerken en remmingwerken van de Koloniesluis en van bruggen beh. tot het Veenhuizer kanaal in Drenthe. Raming f 2770. (Zie Adv. in n3. 48.)

Id. Id. Verrichten van buitengewone voorzieningen aan de kanaalboorden op de Drentsche hoofdvaart in de prov. Drenthe. Raming f 4089. (Zie Adv. in n°. 48.)

Breda. Genie, te 11 ure: Wijzigen van het schietterrein op de Galdersche heide bij Breda. Begr. f 13,750. Inl. verkrijgb. bij de genie. Bilj. inz. 20 Dec. te 3 ure op het bureel der genie.

Bdssdm, te 3 ure: Bouwen eener villa aan de Parklaau ald. Bestek en teekening verkrijgbaar bij den lithograaf B. Brouwer te Utrecht. Aanw. op het terrein op den dag der besteding van 1—2 ure door den archt. E. G. Wentink te Schalkwijk.

's-Gravenhage. Min. v. Wat.. H. en N., te 11 ure: Opruimen van grond op de Nieuwe Merwede. Raming f 0.177 per M3. (Zie Adv. in. n°. 47.)

Id. Id. Maken van een regelmatig rivierbed op een gedeelte van de Vecht tusschen Rechteren en Vilsteren, en van eenige daarmede in verband staande werken, in de gem. Dalfsen, prov. Overijssel. Raming f 193,000. (Zie Adv. in n°. 48.)

Id. Id. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de Maas, tusschen de K.M.-raaien XXIII en XXV der herziene rivierkaart, onder de gemeenten Empel (prov. Noordbrabant) en Hedel (prov. Gelderland). Raming f 8600. (Zie Adv. in n°. 48.)

Id. Id. Verlengen en verhoogen van den Rijksveerdam, maken van een aanlegsteiger en verplaatsen en verlengen van een aanwezigen aanlegsteiger, een en ander bij den Brielschen veerheuvel, aan den rechteroever der Nieuwe Maas, tusschen de KM.-raaien CLIX en CLX, beh. tot de werken van de Nieuwe Maas, beneden de Oostpunt van Rozenburg. Raming f 37,600. (Zie Adv. in n°. 49.)

Idem. Min. v. Justitie, te 2 ure: Bouwen van eene strafgevangenis en een huis van bewaring te Haarlem. Raming f 560,895. (Zie Adv. in n°. 48.)

Idem. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Levering van (Bestek n°.218) metalen bovenbouw met toebeh. voor 19 bruggen voor secundaire spoorwegen ; (Bestek n°. 219) metalen bovenbouw met toebeh. voor 98 bruggen voor secundaire spoorwegen; (Bestek n°. 220) ijzerwerken met met toebeh. voor één draaischijf van 6.50 M. middellijn en één wagen of rijtuigloods, ten dienste der S.S. op Java; (Bestek n°. XLII) onderstellen en verder benoodigd ijzerwerk voor de kasten, de dakbedekking, het remwerk en de inrichting tot het openen en sluiten der zijkleppen voor 20 kolenwagens van 10 ton draagvermogen, alsmede van de onderstellen met verder benoodigd ijzerwerk voor 3 rijtuigen 2e kl. met bagageruimte, met remwerk, en voor 4 platte wagens met ijzeren rongen en met remwerk; (Bestek n°. XLIII) vloei-ijzer, ten diensteder S.S. op Sumatra. (Zie Adv. in n°. 49.)

Oldenzaal. D. Gelderman, te 12 ure: Verbouwen van het voormalig postkantoor ald. tot woonhuis. Inl. bij de archtn. v. d. Goot en Kruisweg. Aanw. 21 Dec. te 10 ure.

Donderdag 22 December.

Bodegraven. Commissarissen v. d. straatweg Gouda—Bodegraven, te '1 ure: 1°. Eenj, onderhoud van den straatweg Gouda—Bodegraven, met de daarbij beh. kunstwerken enz.; 2°. Vernieuwen van de trambrug aan het «Visschertje» bij Gouda, benevens 50 M. houten schoeiing in de Oude Gouwe. Bestek te bekomen bij den opz. L. Cusveller te Gouda en bij den voorzitter van den straatweg H. Ie Coultre.

Cadzand. Best. der waterk. v. h. calam. wat. Tienhonderd en Zwarte, te 2 ure: Maken van oeverwerken door zinkwerk en steenbestorting aan de waterkeering van genoemd waterschap. Begr. f11,919. Best. enz. ten kantore van den secret.-ontv. J. H. Hennequin te Sluis. Aanw. 19 Dec. te 2 ure. (Herbest.)

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Onderhoud, schoonmaak enz. van en verrichten van verschillende vernieuwingen aan gemeentescholen en gebouwen enz. te Scheveningen, ged. het jaar 1899. Aanw. 19 Dec. te 2 ure te Scheveningen, beginnende bij de bewaarschool aan de Prins Willemstraat. Voorw. verkrijgbaar aan de gemeentewerf aan het Groenewegje.

Id. Id. 1°. Leveren van geg. ijz. straatkolken enz., in 7 perc. Aanw. van 9—12 en van 2—4 ure aan de gemeentewerf; 2°. Onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen ged. het jaar 1899 van straat-, grind-, schelpen puinwegen. Aanw. aan de gemeentewerf 19 Dec. te 11 ure; 3°. Levering van steenkolen ten beh. van het stoomgemaal van het afvoerkanaal en van de stoomgemalen aan de Duinstraat, de Badhuiskade, de Timorstraat, de Hoefkade en de Lekstraat, in 2 perc. Aanw. van 9—12 en van 2—4 ure aan de gemeentewerf. Voorw. verkrijgbaar aan de gemeentewerf aan het Groenewegje.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: