is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 2, 1887, no 2, 08-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

Orgaan

2e Jaargang.

1887. -12 2.

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

WesfflaJ owlM aai li tocMik n Je mconomie van Opta Werte ei NiiraMil.

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland ƒ 8.—

Voor de Ned. Koloniën en het Buitenland met

vooruitbetaling - 10.50

Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met ƒ 2.— verminderd. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents.

Verschijnt eiken Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeelingen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Jacob v. d. Doesstraat No. 33, te 's-Gravenhage.

Advertentiën uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezendeu aan de Administratie: Gebe. Belinfante, voorn.: A. d. Schinkel, Paveljoensgracht No. 19, te 's-Gravenhage. Abonnementen voor Advertentiën volgens afzonderlijke overeenkomst.

s-6ravenhage, 8 Januari.

Prijs der Advertentiën:

Per regel / 0-2f5

Per regel der korte aankondigingen in de rubriek ^Gevraagde en Aangeboden Betrekkingen" ... - 0,10

Bij eene eerste plaatsing van annonces voor Aanbestedingen is de prijs per regel ƒ0.15; bij eene tweede en meerdere plaatsing van dezelfde annonce ƒ 0.10.

Bewijsnummers op verlangen a ƒ 0.10 te bekomen.

Verantwoordelijk Redacteur: R. A. I. Snethlage, Civ.-lng.,'s-Gravenhage

INHOUD.

Mittheilungen aus den K. Technischen Versuchs-anstalten zu Berlin. — Werkt tras? — Algemeene Voorschriften voor de levering van IJzerconstructies voor den bouw van bruggen en gebouwen. — li gezonden Stukken. — Sta ten-Gen oraal. — Weerkundige waarnemingen en rivierberichten. — Binnenlandsche berichten. — Buitenlandsche berichten, — Gemengde berichten. — Benoemingen, verplaatsingen en >;, —

Mittheilungen aus den K. Technischen Versuchs-anstalten

zu Berlin.

Redacteur: Geh. Bergrath Dr. H. Wedding. Julitjs Springer. Berlin.

ij de toenemende oeiangsteiiing, die wij met genoegen

■waarnemen in zake de proefstations, waaraan ook dit blad reeds meermalen eene plaats inruimde, is het

wellicht nuttig; te wijzen on het boven aanerehaald

periodiek geschrift, dat gewoonlijk viermaal 'sjaars een overzicht aanbiedt van den arbeid, verricht in de Rijks-proefstations te Berlijn. Het tijdschrift, dat per jaargang 40 Mark kost, heeft te meer waarde, nu bij ons ernstig pogingen worden in het werk gesteld een Nederlandsch proefstation te verkrijgen, omdat het een beeld geeft van wat er in onze dagen in een goed ingericht proefstation omgaat en daardoor de eischen duidelijk te voorschijn treden, waaraan een dergelijke inrichting in hoofdtrekken moet voldoen.

De uitgaaf dateert van 4883, toen de eerste aflevering geopend werd door een uittreksel van een door de Ministers van Onderwijs, Openbare Werken en Handel en Nijverheid in 1880 vastgesteld Reglement voor de toen benoemde K. Aufsichts-Commission, die blijkens het eerste artikel van dat reglement in het leven is geroepen met de bedoeling den arbeid der drie te Berlijn aanwezige Rijks-beproevings-inrichtingen op doelmatige wijze in onderlinge verbinding te brengen en daarbij eenheid in de behandeling van zaken te bevorderen.

Zooals men zich wellicht "uit het belangrijk opstel van den heer F. W. Smallenburg il) zal herinneren, zijn de drie Rijksbeproevings-inrichtingen de K. mechanisch-technische Versuchsanstalt onder leiding van den Ingenieur A. Martens, de K. chemisch-technische Versuchsanstalt, bestuurd door Prof. Dr. Finkener en de K. Prüfungs-station für Bau-mMerialien, die beheerd wordt door Dr. Böhme. De chemisch-technische Versuchsanstalt is verbonden aan de Bergakademie te Berlijn. De twee andere inrichtingen maken deel uit van de technische Hochschule aldaar en zijn sedert 4884 in de grootsche, nieuwe ingenieursschool te Charlottenburg gevestigd. Sinds het begin van 4886 is aan het chemisch-technisch station eene afdeeling tot slijpen (van metalen) voor miJcrosJcopisch onderzoek verbonden en is tevens de practische werkplaats der Hochschule met het mechanisch-technisch proefstation vereenigd.

De K. Aufsichts-commission bestaat thans uit vijf leden,

(1) »De Ingenieur", Ie jaargang, n°. 13.

waarvan twee benoemd worden door het departement van Openbare werken, dat den Geh. Ober-baurath Schwedler en den Redacteur Dr. Wedding daartoe aanwees. Onder de in haar reglement voorkomende bepalingen is het voorschrift opmerkelijk, dat zij, om levendig aanraking met de practische wereld te onderhouden, van tijd tot tijd eene conferentie moet beleggen met industrieelen en technici ten einde te overwegen, of de inrichting der proefstations voldoende kan worden geacht en in hoeverre verbeteringen behooren te worden aangebracht. De Commissie bezorgt de van Staatswege verlangde onderzoekingen en die van particulieren, welke uitsluitend een algemeen wetenschappelijke strekking beoogen. Verdere aanvragen en opdrachten worden buiten de Commissie om, direct tot de directeuren der drie stations gericht en door deze behandeld en beantwoord.

Het besproken reglement der K. Aufsichts-commission wordt in de eerste aflevering van het tijdschrift gevolgd door een uittreksel van de reglementen voor de drie proefstations. Hier is in de eerste paragraaf als werkkring aangewezen: het nemen van proeven in algemeenen wetenschappelijken zin in het publiek belang en het verrichten van onderzoekingen ingevolge opdracht van besturen en particulieren. Omtrent de resultaten der onderzoekingen voor particulieren mogen slechts uitsluitend wetenschappelijke mededeelingen worden gedaan zonder eenige beschouwing over de bruikbaarheid van het onderzocht fabrikaat tot een of ander doeleinde. De directeuren en hunne helpers zijn door een strikt dienstgeheim gebonden. Mededeelingen in voordracht of geschrift mogen door de assistenten alleen met toestemming der directeuren gedaan worden.

De kosten van elk onderzoek moeten door particulieren en staatsbesturen vergoed worden. Zulks geschiedt in het algemeen volgens een tarief, dat door de K. Aufsichts-commission wordt vastgesteld en dat gegrond is op den voor de proefneming gevorderden tijd, de waarde der verwerkte hulpmiddelen en de slijtage der toestellen (4).

Op de besproken reglementen volgen voorschriften omtrent het gebruik der Rijks-beproevings-stations, vastgesteld door de Commissie. Bij de omschrijving der voorhanden toestellen is vermeld, dat de mechanisch-technische afdeeling tot het nemen van rek-, druk-, knik-, buigings- en wringingsproeven, o. a. een hydraulische machine van Werder bezit met een vermogen van 100,000 KG., een toestel van Wedding, die op eene kracht van ■40,000 KG. is berekend, tien werktuigen tot het verrichten van Dauer-versuchen met de noodige middelen tot onderhoud eener langdurige beweging, enz. Bij de toestellen van Werder en Wedding worden uitrekkingen en verkortingen tot '/500 millimeter, doorbuigingen tot '/100 millimeter nauwkeurig aangeduid. Het chemisch-technische station bevat het noodige tot het verrichten van analysen van anorganische zelfstandigheden en brandstoffen, vetten, oliën, leder, asphalt, papier en tot het onderzoeken van metalen op kleine schaal. Uitsluitend streng wetenschappelijk onderzoek vindt plaats, zoodat globale analysen, zoogenaamde handels-analysen, gijn uitgesloten.

Het proefstation voor bouwstoffen bezit de noodige werktuigen

(1) Het reglement voor de K. Prüfungs-station Baumaterialien is in 1886 herzien, waarbij vooral de verhouding van den Directeur tot

den Rector der Hochsctiule nader is geregeld.

ie Vereeiiein? yan BnrgerlijKe Ingenieurs stelt zien In geenen deele verantwoordelijk voor de denKlieelden in ie onleiscneiüene bijdragen ontwiffield ol toeeeiiclt.