is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 2, 1887, no 6, 05-02-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag.

Barometer- ^ Windkracht, Tempera- öevallen

DATUM. stand in ri^t,„„ volgens de tuur graden regen in

mM. ricnting. 19.a scil Celsius. mM.

28 Jan. 1887. 772.6 Z. 1 0 0

29 775.7 Z.Z.W. 0 +14 0

30 " ' 772.6 Z.Z.W. 0 — 1 0

31 „ 768.1 Z. 0 +10

1 Pebr „ 762.3 Z- 1 +50

2 „ 765.6 N.W. j 0 +1 2

3 \ l 764.6 Z.Z.W. 1 +5 2

Rivierberichten

Waterhoogten, in Meters + A.P. 8 uur voormiddag.

Keulen. M.- . Wester- Maas-

1887 7 uur Lobith. ^'J™0- Arn- v00rt tricht Venlo. Grave.

Lbbt' '8m. -en- hem- zelfr.pl. (brug).

29 Jan. 37.76 10.44 7.99 8.36 ' 8.89 43.06 10.53 6.62

30 „ 37.72 10.39 7.93 8.32 8.86 43.16 10.38 6.50

31 ,, 37.67 10.34 7.90 8.29 8.83 43.16 10.41 6.47

1 Pebr. 37 67 10.30 7.86 8.26 8.80 43.10 10.34 6.44

2 37 62 10.29 7.84 8.24 8.78 43.15 10.33 6.41

3 37.67 10 27 7-81 8.24 8.77 43.60 10.53 6.40

4 l 37.77 10.33 7.85 8.27 8.79 43.57 j 11.08 6.75

Seul. Lob. Nijm. S.rnh. *™ft!"rug.* Venl° GraTe I r.s. | brusJ

Nul der oude schalen 35.85 13.91 6.22 6.91 — 7.37 42.20 — 4.85

Gem. laagste standen 37.35 9.79 7.45 7.88 8.38 8.21 42.37 9.00 4.90 Gem. zomerst. (1 Mei

totlNov.) 1871—80 38.83 11.43 8.85 9.04 — 9.42 42.87 9.94 5.82

Gem. Jaarst. 1851-80 38.70 — 8.93 8.99 — 9.46 43.12 10.80 6.63 Merk III. (Verbod

van stoomvaart). 43.65 15.70 12.62 12.71

Men zie verder „De Ingenieur" 1886, n". 4.

Het ijs op den Gelderschen IJsel is in den loop van deze week verdwenen'; te Kampen was de rivier den len Februari zonder ijs. Te Deventer was de waterspiegel den 31en Januari weder tot zijn normalen stand gedaald; de waterstand bedroeg op dien datum 2.88 M. + A. P.

Sedert 2 Februari is de Boven B,ijn te Mannheim 5 c.M. gewassen, den 3en bedroeg de waterstand aldaar 2.82 M. boven nul; van meer beteekenis is de rijzing op de Moezel te Trier van 0.89 M. op 1 Febr. tot 1.72 M. boven nul op 3 Febr., waarvan 78 c.M. in het laatste etmaal.

Kleine mededeelingen. Miniatuur-convertors.

Terwijl de afmetingen der Bessemer-convertors voortdurend toenemen, stijgt hun productie-vermogen in nog veel sterkere mate doordat het aantal charges per convertor en per jaar door intensievere exploitatie steeds toeneemt.

In de Vereenigde Staten van N.-A. zijn tegenwoordig convertors waarvan de charge 10,000 KG. weegt, terwijl omstreeks 1867 de charge slechts 3 a 5 ton bedroeg; toen leverde elke convertor ongeveer 1000 ton staal per jaar, tegenwoordig meer dan 60,000 ton.

In den loop van 1886 produceerde het staalwerk South-Chicago eens in 24 uur met 2 convertors in 103 charges: 900 ton staal!

Des te opmerkelijker is het dat onlangs door Davv miniatuurconvertors geconstrueerd werden. Zij zijn bestemd de bestaande ijzergieterijen in de gelegenheid te stellen zich ook te bewegen op het gebied der facon-staal-gieterij, waarin zulke groote vorderingen gemaakt zijn. Bessemer wees nog onlangs op de gunstige resultaten die men door samensmelten van staal en gietijzer verkregen heeft.

Deze kleine convertors worden dus concurrenten van de kroezen en van de kleine Martin-ovens.

Davy heeft, behalve een type-convertor voor charges van 500 KG., een «snoezig" convertortje voor charges van 100 KG. geconstrueerd dat, op wielen geplaatst, naar de vormen gereden wordt zoodra het staal gaar is en dan als gewone gietpan gebruikt wordt.

Ken Havy-convertor voor cnarges van muu i\.<j. Kan per ween.

ton staal voortbrengen.

J. n.

Binnenlandsche Berichten.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der spoorwegen in Frankrijk, wordt te Parijs een internationale Spoorwegtentoonstelling gehouden, welke geopend zal worden den lo Mei e,k. en gesloten wordt den 31 October d. a. v. (Zie Buitenl. berichten in »de Ingr." n°. 42).

Men stelt zich voor op die tentoonstelling, samengesteld uit 18 hoofdafdeelingen, elk bevattende 3 a 10 klassen, zooveel mogelijk een volledig overzicht te geven van den tegenwoordigen

toestand der spoorwegen en van hetgeen in het 50-jarig tijdvak op spoorweggebied tot stand werd gebracht.

Aanvankelijk bestond bij het Departement van Waterstaat het voornemen daartoe mede te werken, doch nadat bleek, dat de voornaamste Fransche- en Nederlandsche Spoorweg-Maatschappijen zich van deelneming onthielden werd ook door de Regeering daarvan afgezien.

Buitenlandsche Berichten.

De »Verein für Eisenbahnkunde" in Berlijn heeft een som van 500 M. voor de volgende prijsvraag uitgeloofd: «Welche Grundsatze sind für die Anwendung und den Betrieb am Stellwerk zur Sicherung an Weichen und Signalen auf Bahnhöfen nach den bisherigen Erfahrungen zu empfehlen?"

Nadere voorwaarden te bekomen bij den secretaris der Vereeniging Michaelis te Berlijn, W. Wilhelmsstrasse 92/93.

Tusschen de Belgische en Duitsche ijzerfabrikanten is volgens «Engineering" eene overeenkomst aangegaan, ten gevolge waarvan Duitschers niet meer in België en omgekeerd Belgen niet langer in Duitschland voor de levering van spoorstaven zullen mededingen, terwijl onderhandelingen gevoerd worden met Engelsche ijzerfabrikanten over hunne toetreding tot deze overeenkomst.

Met de uitvoering van het O der—Spr eekanaal (1) zal weldra een aanvang worden gemaakt. Op 15 Februari a.s. zal nain. worden aanbesteed het nabij de Spree gelegen kanaalgedeelte Seddin-See—Gross-Franke, omvattende ruim 2,200,000 M3. grondwerk.

Gemengde berichten.

Ook in Java's Oosthoek zal eerlang een proefstation voor suikercultuur gevestigd worden.

De daartoe werkzame commissie, bestaande uit de heeren G. C. E. van Daalen (president), R. Mac Neill, T. J. van Haren Noman, M. Paul Voute, G. H. C. van Zijll de Jong, dr. J. J. van Renesse en R. van Lennep (secretaris), heeft eene circulaire om tot deelneming uit te noodigen, rondgezonden.

Door de commissie is besloten voor alle fabrieken, die bij de oprichting toetreden, de volgende contributie vast te stellen: voor de oprichting f 1.50 per bouw aanplant ie jaar, » » exploitatie » 0 75 » » » le »

welk laatste cijfer ook voor volgende jaren van kracht kan blijven. Deze contributies zijn maxima, waarop de voorloopige berekeningen gebaseerd zijn.

Reeds werd een bedrag van f9000 ontvangen bij wijze van schenkingen van de volgende firma's en instituten, als: de Ned. Ind. Landbouw-Mij f 3000, de Int. Cr. & H.-Vereen. Rotterdam f1000, de Koloniale Bank f1500, de heeren Van Daalen & Co. f1000 en de heeren Fraser Eaton & Co. f2500.

(N. B. Ct.)

In de 28 Jan. te Arnhem gehouden vergadering van het hoofdbestuur der Geldersch-Overijselsche maatschappij van Landbouw is door de commissie voor de heide-ontginningen, de heeren A. J. Blijdenstein, G. E. H. Tutein Nolthenius en F. B. Löhnis, verslag uitgebracht (zie Gem. berichten Ingr. n°. 52.)

Zij stelden voor een maatschappij op te richten, welke zich ten doel stelt de woeste heidegronden in ons land tot boschlanden te vormen en tevens een boschbouwschool in het leven te roepen. Aldus is door de vergadering besloten.

De heer Van Swieten heeft reeds het bedrag toegezegd, noodig voor de stichting van een schoolgebouw.

De jaarlijks terugkeerende kosten van de boschbouwschool worden geraamd op f 2000 a f 3000. Weldra zal het hoofdbestuur belangstellenden oproepen om vereeniging en school financieel te steunen. (Hbld.)

In een bericht over den toestand van het vaarivater van den Rijn, deelt de voorzitter der Kamer van Koophandel te Keulen mede, dat op Pruisisch gebied het vaarwater over het algemeen een diepte van 3 M. heeft. De breedte is nog niet overal voldoende maar binnen vijf jaren zal daarin afdoende verbeteringzijn gekomen. In het verslag wordt echter geklaagd, dat in Nederland nog weinig voor de verbetering is verricht en voor dit jaar een kleiner bedrag voor dat doel op de staatsbegrooting is gebracht. (Hbld.)

(1) Zie «de Ingenieur" 1886, pag. 157 en 213.